1. INNKUAN OMZIA

KUMKIKNA LAMEN INNKUAN – KHEN KHATNA

1.     INNKUAN OMZIA

 

Innkuan in Tatna Khempeuh ie Lungtang. – Khuatual khat pen innkuante tawh akilam to hia, innkuan makaite vaihawmna thupi mahmah hi hi. Lungsim panin “nuntakna ie tatna khempeuh” luang khia-a, innkuan in khua, pawlpi, leh gam ie lungtang ahi hi. Innkuan ie huzaapna in khua khat ie nopsakna, pawlpi gualzawhna, leh gam khantohna piang sak hi.1

Ih kim le pam-a khangnote tatdan leh lungsim in khuatual khat ie mailam khantohna ahihkei leh siat nading khensat hi. Khangnote sin pilna leh agamtatte in aneu tungpan vua asiangtho gamtatna, kisekna, leh kidek kidamna tawh akisuihna un khua ie nunzia ding huzaap hi. A ki uklo, apillote pen duh le dah ah kidamlo, amau’ thubek thusa, aom dan un aveng apam uh sui ding uh hi. Tu-a akithuahpih alawm agual, tu-a azongsatna, leh anuntak nadinga tu-a aneih athukhuntein hongpai laiding kumte ah apiangding khua le tui ie lim hipah hi.2

Anuampen Vantung Nam.—Innin ‘inn’ cih tawh kituakin kilam ding hi. Innkuan pen leitunga aom vantung neu hidinga, haitatna pen kituancil ding hi. Ki- itna punsak ding hi. Eite lungnopnain itna, hehpihna, leh khat le khat tunga ziadamna tungah kingam hi.Anuam pen vantung nam in Topa’ Khasiangtho in thu aneihna inn ahi hi. Pasian’ deihna akicin nadingin pasal leh zi in khat leh khat kizahtak tuak ding uha, kiitna leh kimuanna lam ding uh hi.4

          Innkuan Omzia Athupitna.—Nu leh pa’ nuntakna aumcih kha omzia in innkuan bup zel-a, inn sung khempeuh ah kimu hi.5
Adiakdiakin nu leh pa in innkuan omzia lam a, nu leh pa kituahlohna aom ciangin, tate in tua lungsim mah paaipah uh hi. Inn sungah khat leh khat kithupi bawlna tawh kidim sak ding hi. Khat leh khat kikai-awkin, Laisiangtho Christian hihnaah nagual lelh uhciangun, kikhel un; hih hun sunga naneihuh lungsim in Jesu ahong kum cianga naneih uh lungsim hiding hi. Vantungah misiangtho ahiding nahihuhleh leitungah misiangtho na hih
masak ding uh ahi hi. Tu-a na iplah uh zia le tongte in sihna leh thawhkikna hangin kikhello ding hi. Inn leh khuatualah naneih uh lungsimpaai-in han pan-a nathawh pihding lungsim hipah hi.
Jesu ahong kumkik ciangin lungsim khelna om nawnlo hi. Tu-in puahphatna ih sepding ahi hi. Eite nisim nuntakzia-in ih mailam nuntakzia ding khensat ding hi.6
Asiangtho Omzia Bawlna.—Christian innkuan khempeuhin zuihding thukhun neiding hi; kampau leh kizepna tawh ihdeih tate’ pianzia ding etteh lim ih lak ding hi. Asiangtho kihona, leh Christian awnem zat tawntung ding ahi hi. Tate leh khangnote amau leh amau akizahtak theih nading, Pasian tungah athumaan nading uh, ih neih thukhun ah ihthumaan ding, Pasian’ thukhamte thupi ngaihsut ding leh zuih nading hilh ding hi. Hih thute in anuntakna uh uk dinga, lawm le gual tawh kithuahnaah omzia siangtho piangsak ding hi. 17Amaute in asiangtho omzia lam dinga, athanemte thahat sak dinga, sianthona leh vantung lamah makaih ding hi. Vantung laibute kiphena, thu akikhen ciangin zumlo-in, gamtat hoih tawh na kikhangkhan ding hi.
Hihbanga pattahna in khangnote nasep thupite guan dinga, lungsim leh tatna tawh midangte lam maanah makaih zosak ding hi. Asia apha thu ah mawlsakna angahlote in ahoih thukhunte iplah theisaka, pianpih siamnate zeksiamin, pumpi, lungsim, leh kha thahatnate ahoihpen in zek ding uh hi. Tuabangte pen zeetna ading kidalna hia, apuklo kulh in amah umding hi.7
Leitunga innkuan pen Pasianin vantung innkuan lim hisak ding hi. Nisimin nu leh pa leh tate in hih thu lung ngai ding uh hi; akizoppihte pen Pasian’ innkuanpihte bangin bawl ding hi. Tua hileh, amaute’ nuntakna in leitungmite mai-ah Pasian itna leh Pasian’ thukham zuihna apiangsak thei ettehding nuntakna hiding hi. Tua tawh Jesu kipahtawi dinga, Ama’ kilemna, hehpihna leh itna in paknamtui buak bangin innkuan sung zel ding hi.Hih thu pen nu leh pa tawh kisai pen hi. Thukhun zuihnaah khauhin kipding uh hi. Inn sungin vantungmite hawh theihna, ki-aihualnain innkuan maan hia, kilemna leh anamtui huzaapna omsak ding hi.9

Innkuan pen Avak leh Lungnopna Hisak in.— Inn pen nang ading leh natate adingin, Honpa lungsim tawh ataang leh lungnopna nahihsak ding mangngilh ngei kei in. Innkuan sungah Jesu tumpih lecin thu hoih pen siatna panin nakhen theiding hi. Natate zong dikna singkungte kiangah natonpih theidinga, kha gah tampi agah theiding uh hi.10 18

Haksatnate in inn hong tuh thei hi, hita leh hihte in mihing puakding mah ahi hi. Tua hia, na nite in meei akai hangin na lungsim sungah lungduaina, lungdamna, leh itna tawh ni taang sakin.11
Inn pen amaimai khat hita leh kamkhum akipau-na, hehpih nasepna, pawlhuai-itna ateenna hithei den hi.12 Pilna leh itna tawh innkuan uk inla, sikciang vik kei in. Itna tawh aki-uk tate in thu mang nuam zaw hi. Na tate hihtheih sunsun pahtawi sak-in. Ahihtheih laiteng alungnuam thei pen dingin nungta sak in. Alungsim uhah itna leh ngaihna tawh na kipaak sak nakleh thuman khaici vawh nading abawl nahi hi. Phawk dingin, Topa in leitang bek hilo, meei leh guah leh ahoih anuihmai khuavak, khaici apo sak leh ateh apung sak nate zong hong pia hi. Natate in tai ding leh puahphat ding bek hilo, tha piak, pahtawi, leh khuavak apiang sak migi kammal zong piak ding ahi hi.13
Innkuan sungah kitotna omsak kei-in. “Ahizongin vantung pan-a pilna in siangtho a, kilemna piang sak a, migi in, kilem sak baih a, lai-natna leh gah hoih, et tuam neilo, leh kineihna om saklo hi. Kilemna abawlte in kilemna tawh dikna gah tuh hi.” Innkuan sungah migitna leh kilemna ki deih hi.14
Itna Khau in Hen.—Innkuan kikhihna-in leitungah akinaipen, zianem leh asiangthopen hia, mihingte thupha apia dingin Pasian’ geel ahi hi. Sepding theisa in pilvang leh Pasian kihta-a kiteenna in thupha ahi hi.15
Inn in ki-itna mun, nu leh pate leh tate lungsim 19nemsak leh ki-apsak huzaapna aluan nadinga Pasian’ vantungmite tenna,mun ahi hi.16
Innte Bethel hidinga, lungtangte biakinn hiding hi. Pasian’ itna adeih lungsimah kilemna oma, khuavak leh kipaakna omding hi. Innkuan sungah Pasian’ itna kizel in, “Topa in bang hong gen hiam” cih dong den ding hi.17
Christ Tenna Tawh Innkuan Christian Suak.— Itna, hehpihna, leh ziadam aomna inn pen vantungmite hawh nopna, leh Pasian’ min akipahtawina mun ahi hi. Neulai leh khangno hun in phatak-a ki-ukna-in ahuzaap Christian inn pen leitung siatna panin akikem sitset hi hi. Tuabang innte-ah tate in aleitung nu leh pate leh vantung a Pa uh ait dingin akihuzaap hi.18
Ngeksen hun panin khangnote in leitung leh amaute kikal-ah bittakin kidalna neiding uh hi. Tua hileh siatna in amaute sukha loding uh hi.19
Christian innkuante-in, vanglian Christian’ huzaapna lei maitangah pulaak hi. Siatnate panin nu leh pate in innkuan akep ding uh phawk sak hi.20
Topa sungah sianthona in innkuan sung huzaap ding hi. Nu leh pa leh tate-in Pasian tawh kipawl dingin kipantah ding uh hi. Amaute’ zongsatna leh agamtatnate Pasian’ deihna tawh akihual dingin ngimding uh hi.21
Innkuan kizopna-in khat leh khat sianthona tawh huzaap ding hi. Pasian’ deihna tawh akip Christian innkuante in Christian’ zia le tong nei sak hi. Pasian’ itna siangtho bekin miihingte hong kem ahihmanin, nu leh pa leh tatein kipumkhatin Pasian’ na semding uh hi.2220 Christian innkuan sungah sep masak ding thu-in, Christ ie Khasiangtho eite tawh omkhawm sak dinga, innkuansunga mimalte in amaute singkhuam puain, Jesu’ makaihna nung zui ding uh hi.23
  
2.  INNKUAN LAM NADING THUGUMTE
         Leitungah Iplah Huaipen Mun.—Tate’ masuan nopsak leh lunggulhnate kepcingsak dingpen nu leh pate’ vangikpi ahihbanah, aiplahhuai penin bawlding zong kisam hi. Hihin sum le paai, inn le lo tampi angah sangun thupi zaw lai hi. Inn sungah khuavak kitatsat sak ngeilo ding uh hi. Innkuan avei dan uhpen tate’n hinpih den ding uha, agol uh ciangin aneu lai hun vua inn in vantung tawh akibang kilemna leh lungnopna mun ahihlam nunghei kik thei ding uh hi. Akhancin uhciangin, anu leh apa ahehnem leh thupha apia theite hikik ding uh hi.1
Tate’ adingin inn pen leitungah a iplahhuai bel mun hiding hi. Nu’ omna in alian pen iplahna hiding hi. Tate in a ithuai leh athei thei pianzia nei uh hi. Amau pen baih takin kilungdamsak thei a, baih takin kidahsak thei hi. Madam takin, itna kammalte leh sepna tawh uk le-uh tate pen nute in alungtang tawh khihcip thei ding uh hi.2
Siangtho, Kician, Khilsiam Ding.—Sianthona, leh kiciatnate in innkuan ki-zek nadingin thu phamawh ahi hi. Nu in anuntakna ah tate’ pumpi taksa, kha lam leh laisinlam khantohna mangngilh liangin athupi innsung nasepte vaihawmin, leh inn’ na-ah akipum piak ciangin, adah huai khialhna abawl asuak uh hi.3
Thu-umte in azawng uh zongin, mimai a hia, a inn vuah ahizongin nin-in, leh polhteh in om ngeiloding uh hi. Manpha takin anungtalo leh sianthona aneilote 22thuhilh ding ahi hi. Sang in asiangtho Pasian aitang-in kha
nuntaknaah asiangtho ding, tua sianthona pen nilkten puansilh dongin akilang sak dingin hilhding hi. Tua hileh thumaan in nuntak kikhelna piang sak-a, kha nuntakna leh ci-le-sa duh leh dahnate sawpsiang sak khin ahihna vantungmite in muhsak ding uh hi. Thumaan sangkhin napi-in nikten puansilh, kim leh pam nuntakzia ahi-a kampau ahizongin, kikhelna aom tuan keileh, Jesu Christ adingin nungta lo, amah leh amah adingin anungta hilel hi. Tuate in Jesu sungah athakin pianthakna ngahlo uha, sawpsiangna leh sianthona dawl kha nailo hi.
Akitangsamlo kizep kipuahnate zatloh ding hinapi apuatham kipuahna pen awlmawh lohding hilo zel hi. Inn sunga aom mimalte leh inn mahmah zong siantho leh iplahhuai tak-a puah ding ahi hi. Mite’ genban in aomlo dingin khangnote hilhding thupi a, Pasian leh athu maan zahtakna tawh puatham kipuahding kisam hi.4
Siantho’ ding kinlohna in natna asam ahi hi. Ahang omlo-in natna hong lut lo hi. Siangtho leh cidamhuai akisa khua-neute leh khuapite ah cisa natna piangin ahihkei leh pumpi suksiatna piang hi. Natna leh suksiatna athuak mitampite in huih lakah anatna uh kithehthang sak-a, akim khua leh innkuante in zong dik kha uh hi. Sianthona-ah apolhteh nahangin natna piang ahi hi.5
Innkuan Nuam adingin Khilsiamna.—Pasianin 23kitumkakna, ze-manna, leh hisitset lohnate ah lungdam lo hi. Hih kiciatlohnate in siatna hia, hih sitsetna adeih pasal, aki-uk tate, leh akikhilsiam innkuante in apolhteh zi tungah itna khahsuah zo uh hi. Hih sitsetna, innkuan’ vang kepcingna, ukna aneilo numei-in, zi leh nu ahi dingin inn nuamsak leh lungkimna pia zolo hi. Hih thute ah akicingtaaklote in hih thuah pilna alak ding uh hia, akisapna pen munah akipattah thak kul uh hi.6
Kuhkalna leh Vilna Kikopding.—Topa’ tungah siit neilo-in kipum-apna ihneih ciangin innsung nasep maimaite nangawn athupitna kimu dinga, Pasian’ deihna tawh kituakin ihsem khiazo ding hi. Mihing’ Tapa ahong paiding vil-in ih ngak dinga, ihkuhkal ding kisam hi, ih sep kawmin ngak kul hi. Kuhkalna leh vilna akikop ding ahi hi. Hih in Christian zia-le-tong hong tawikim dinga, pungsak ding hi. Thu dangdangte nusia in, thungetna, Laisiangtho simna bek sem-in, khalam ki-apna ahong nawngkai sak nasep manlah a buainate nusia ni, cih ding hituanlo hi. Ngakna leh vilna leh sepna akihual khawm ding ahi hi. “Nasepna ah thadah lo-in, kha
ah khanglo in, Topa’ nasem ni.”7
Nasep Atawmsak Inn Vanzat Leei in.Innkuan tampite’ zi leh nute in amah leh amah akhua muhna azai nadingin laisim hun ngah lo, apasal tawh kikhawl manlo, atate akhantoh nadingin kizopna nei manlo uh hi. Honpa tawh kinai in akilawmtat nading hun ngah zolo uh hi. Damdamin ahun leh atha neih teng innsung nasepna ah 24kibei-in, zatna tawh abeimang ding nate tawh kikaiawk uh hi. Innkuan sungah lengla bang ahihlam akitheih ciangun zekai luata uh hi. Asiangtho, asangzaw nuntakna ah tate akhangkhan ding hun manpha khahsuah uh hi. Innkuan alamte in pilvang takin ngimna nei uh hen. Innkuan nuam ihlam nadingin tup leh sawmna nei ni. Cidamna apung sak, leh innkuan vangik azang sak inn vanzatte neih nadingin hanciam ni.8
Nasep Aneu-pen Nangawn Pasian’ Nasep hi.— Sepdinga aphamawh kuang sawpna, sabuai zutna, cina kepna, anhuan, puansawp nate in kha tawh akisai athupi nasep ahi uh hi. . . . Eite lakah khat in aneu pen nasep asep ding hia, tua nasep asemte in akisam leh vang anei nasep asem hi in, leh amaute nasepnaah aniampen ahihangin Gabriel in kamsangte kiangah ahong pai-nasep zahin athupi na asem uh ahi hi. Ih masuan tekah vai akuan ih hi hi. Nupite in innah seploh aphamawh inn nasepte semin, vantungmite bang mahin kuhkalna, itna, thumanna ih lahkhiat ding ahi hi. Pasian’ deihna tawh kituak in nasep na-in vang nei, pahtawihuai hisak hi.9
 3.  ETTEHDING EDEN INN
 Pasianin Mi’ Inn Masa Bawl.— Pasian mahmahin nu leh pa cilte’ adingin Eden huan inn nabawl sak hi. Mi- in adeihtheih nakhempeuhte bawlin akidimsak khit ciangin, Amah in, “Eite lim leh meel leh Ei tawh akisuun dingin mi bawl ni” naci hi . . .
Pasianin hih ahoihpen leh bawl khempeuh lak panin akhakna tawh lungkim a, akicing leitungah ateeng dingin akicing mi bawlding nageel zo hi. Ahizongin mi in amah kia aom ding pen Pasian’ ngimna hilo hi. “Mi in amah kia aom ding hoihlo hi; amah ading akituak huhding khat kabawl ding hi” ci hi.1
Pasian mahmahin Adam ading lawm pia hi. Amah tawh lawm dinga akituak, akithuahpih ding, itna leh heh pihna ah pumkhat asuak ding numei khat pia hi. Adam pang panin akila nakguh panin Evua kibawl a, Adam’ lutungah atuang ding hilo, Adam in khe tawh atuatcil ding hilo, amah tawh ding khawmin, it ding leh huai ding numei ahi hi. Pasal phel khat hia, guh pan guh, sa panin sa ahi hi. Numei in Adam’ pum dang khat hia, akizopna uh kinai leh ki-itna alak ahi hi. “Kuamahin ama’ pumpi mudah ngeilo a, it in kemcing hi.” “Tua hia, mi in ama’ nu leh pa nusia in, azi beel in, pumkhat asuak hi.”2
Pasianin Kiteenna Masa Pia.—Pasianin amasa pen kiteenna pia hi. Piangsakpa tawh kiteenna kipan hi. “Kiteenna in pahtawi huai hi.” Pasian in mi tungah apiak 26masak letsong ahi hi. Hihin Pasian’ hong piak letsongte lakah khat hia, mawhna ahong lutkhit ciangin Adam in Paradis kulhte pan hong pusuah pih hi. Pasian’ thukhun te phawk-in, thumanna tawh kitenna in thupha ahi hi. Hihin, asiangtho mihingte gui leh lungnopnate kemcing a, mi-le-mi kizopna ah kisapnate hong guan in, pumpi, ngaihsutna, leh kha nuntakna hong sanglap sak hi.3
Adam’ khut sungah Evua apia masa Pasianin nalam dang masa ahi kiteenna napia hi. Lawm le gual leh gui le zaam akikaih khopna Cana ah Christ in Ama’ Nasep kipat nadingin, Ama’ photsa kiteenna nakip sak hi. . .
Gupna angahmite tawh akizopna lim ahidingin kiteenna abawl na tawh Jesu in kiteenna na pahtawi hi. Amahmah in mopipa hia, mo in pawlpi ahi hi, ateel tuamte ahi hi. “Nangmahin na hoih hi, ka ngaih aw; nang sungah paubanna khat zong omlo hi.”4
Kisap Khempeuh Kipia.—Lungsimin adeihtheih nakhempeuh tawh Adam ki-umcih hi. Vangliatna tawh akidim Eden huan ah mawhna leh muatna lim khat zong om lo hi. Pasian’ vantungmite in asiangtho nupate tawh suakta takin kimu kiho thei uh hi. Kipakna la asate in suahtakna leh Piangsakpa phatna la awi uh hi. Ziadam gansatein tua nupate tawh mawhna omlo takin kimawl pih in, athu mang uh hi. Adam in mipi cing mahmah a, Piangsakpa’ bawl lak panin ahoihpen ahi hi.5
Piangsakpa leh amaute kikal ah khuamial zang khat zong omlo hi. Pasian pen amau’ thupha apiapa, leh Pasian’ deihna ah amau’ deihna akicinna hisak uh hi. 27Adam’ zia le tongah Pasian’ zia le tong kilang hi. Piansak na khempeuhte tungah Pasian’ vangliatna kipulak hi.6
Mi’ Lungnop Nadingin Nasep Kipia.—Pasianin ahoih na khempeuh a-itpa ahi hi. Ama’ khut panin apiang na khempeuhte tungah hih thu hong lak hi. Nu leh pacilte adingin ahoih Eden huan nabawl sak hi. Leitang panin singkung lianpipi nakhangkhia sak a, akimanna leh kizepna namcin piang khia sak hi. Paak hoih singkungte bawla, ahoihna atuam tek tawh leh anamtui paak vuite in huih lak zel uh hi. Ama’ bawlsa nate akepna tawh mi in lungnopna angahding Topa’ geelna ahi hi. Huan sunga aom kungte’ gahte panin mi’ deihna na lungkim sak hi.7
Huan akem ding nasep Adam kipia hi. Nasep neilo in Adam lungkim theilo ding, cih Piangsakpa in thei hi. Huan ie ahoihna in Adam lungnuam sak mahmah napi, akicing lungnopna ngahlo hi. Thatang zangin alamdang pumpi satakte nasem sak hi. Nasep lohna ah lungnopna om hizen leh mawhna aomlo mi’ dinmun ah nasep kisam lo ding hi. Mi apiangsakpa in mi’ lungnop nading thei ahihmanin, abawl khit phetin nasep naguan pah hi. Ahong tungding minphatna, leh nisim an nek nadingin akisam nasepnain tua tokhompi panin hong pai hi.8
Christian Innkuanin Pasian Pahtawi.—Innkuan sungah Pasian thu masapen ah akoih nu leh pate’ Pasian kihtakna-in pilna akipatna hi, ci in atate ahilhte in vantungmite mai leh mite maiah Pasian’ minthang sak uh hi. Amaute in leitung maitangahinnkuan vai khil sitset in, tate uk sitset in, Piangsakpa alangpan sak uh sangin itding leh athu mangding hi, ci-in hilh uh hi.
28Tuabang innah Christ in leengla tanghlo in, innkuante’ min pen Ama’ min hia, zahtakin, pahtawi uh hi. Pasian omna innah vantungmite in omnuam sa uha, biakna, Laisiangtho, Piangsakpa azahtak dingin tate kihilh hi. Tuabang innkuante in kamciam “Kei ahong zahtakte Keimah in ka zahtak ding hi” pen amau adingin sang thei uh hi. Tuabang inn panin pa in nisim anasep ah kuankhia a, Pasian tawh akihona hangin alungsim uh nem in, ki- apna nei uh hi.9
Christ eite tawh ahong omna bekin numei pasalte lungnopna pia thei hi. Nuntakna tui maimai khempeuh Christ in vantung leenggah tui suak sak hi. Tua ciangin innte in Eden munnuam, innkuan, leh vantung innpi ie lim hong suak thei pan hi.10