Heh Ciang Mi tawh Kimaituahzia ding Thu 10

1. Na pau khiat ma-in na gen ding ngaihsun masa in. “Thu tampi genna ah mawhna kihel teitei a, a kam ip theite a pil ahi hi.” (Paunak 10:19) 2. Ki ze-ol sak kei in. Daitak-a na kimaituah theih hun masak pen in buaina lem pah in. 3. Daihna tawh ki-ip kei in. Mawhna tamzaw ama thu-in beimang ziau lo