Hualngo Sabbath School Lesson, 1st Quarter 2023

PUITLING SABBATH SIKUL ZIRLÂI

 

Hotupa Tâna Enkawlin

 

 1. Edward Reid

 

January, February, March

2023

 

 

 1. Pathian Chhûngte Zînga Mi ……………………………
 2. Pathianin Thu Min Thlunpuite ..………………….
 3. Sâwma Pakhat Thuthlung ……….…………………..
 4. Isuâ Tâna Thawhlâwmte ……….…………………..
 5. Leibâ Nei Suh ……………………………………
 6. Vâna Ro Khâwl Khâwmin …………………………..
 7. Hêng Mi Tê Berte Hnênah Hian …………………..
 8. Hlawhtling Tûra Ruahmanna Siam …………………..
 9. Awhna Lakah Fîmkhur Rawh …………………………..
 10. Pe Lêt Lehin …………………………………………..
 11. Hun Harsat Lâia Sum Enkawl ……………………………
 12. Rinawmna Lâwmmante …………………………

 

Thuhmahruâi

 

Hotupâ Tâna Enkawlin

Kan Pathian, lei leh vânte Siamtuin keini mihringte nêna neih a duh inlaichînna chu eng ang chiah nge ni ang tih hriat thiam a harsa a. (Ni-a kan rin ngawt pawh hi a makin a ropui hlê!) Johana chuan, “Ngâi teh u, Pa hian min lo va hmangaih tehlul êm! ‘Pathian fâte’ tia vuah kan nih tâk hial hî!” (1 Johana 3:1) tiin a lo sawi a. Ellen G. White-i paw’n, “Mihringte zahawmna eng hian nge chu chu han tluk phâk ang? Tâwp chin nei lo Pathian fâte tia vuah nihna âia dinhmun sâng zâwk luah theih kan nei em? . . . Khawvêl châwimâwina engin nge tluk thei âwm?” tiin a lo sawi vê bawk.—Ellen G. White, God’s Amazing Grace, p. 341. Hê khawvêl, sualin a delh thim chhah tak hian Isuaa pêk tawh kan nih dinhmun sâng tak chu a hlutzia kan hriat thiam theih loh nân a hliah tlat a. Kan fîmkhur viâu a nih loh chuan, hê khawvêl thilte leh a hîpnate hian Krista hnên atâ min hruai pêng leh mai dâwn a ni.

Pathian Thu chuan Setana thlêmnate leh a thil tawktarhte chu min lo hrilh vek a. “Nimahsela, hausak châkte chu thlêmnna thangahte an âwk thîn a, mîte tichhiaa boralnaa hnûk piltu thil âtthlâk leh, châkna sual hlauhawm tak takahte chuan an tlu lût thîn. Tangka sum ngainat hi sual chi tinrêng lo chhuahna bul ber chu a ni a, chu chu mi thenkhatin an awt a, rinna chu an pên bosan phah a, anmahni chu lungngaihna tam takin an inchhun tlang ta chuk mai a ni,” (1 Tim. 6:9, 10).

Amaherawhchu, kan Lalpan sum deh chhuah dân tûr leh fing taka hman thiam dân tûr bâkah, kan sum leh pâi neihte chu Paulan “chhiatna leh boralnaa” mi hnûk pil theitu a tih ang kha a nih lohna tûrin kaihhruaina fel fak min pê a. Pathian Lehkhabu-ah hian sum leh pâi leh rosum chungchâng sawina châng 2,000 chuang mah awmin, chûngahte chuan rilru hah tâwt lutuk nei lo tûra nun theih dân tûr leh, rinawm taka kan sum leh pâite enkawl thiam dân tûr thu tha tak tak a chuâng a ni.

Tûn kuartar zirlâiahte hian Pathianin inlaichînna min neihpui a duh chu eng ang nge tih kan zir ho dâwn a; chutichuan, amahah rinna thûk tak neiin, thil kan lei emaw, kan hralh emaw theih vê loh hun (Thup. 13:17) a lo thlen hunah pawh, a lakah chuan kan rinawm tlat reng tho theih dân tûr kan lo hre thei ang. Nimahsela, hetiang rinna hi chu zan khat thil thua lo thleng thut a ni ngâi lo va, kan kawngah chuan eng pawh lo thleng dâwn se, Pathianin min pêk kan thil neihte rinawm taka kan lo enkawl a nih chuan, kan lo inbuatsaih lâwk tihna a ni ang.

Pathian hi hausakna neitu a ni a, Amah chu hnâ kan thawhpui a nih chuan kan sum leh pâite pawh Amâ tâna hman min phalsak ang. Chhandamtu chuan tlenfâi tawh leh tihthianghlim tawh mihringte hi a kut kê-a hman a tum a. Hê hamthatna ropui tak min pêk avâng hian “thim thuneihna lak atâ min chhan chhuak a, a thisen avânga Amaha tlannna, kan sualte ngaihndamna kan channa a Fapa duh taka lalrama min hruai lûttu” (Kol. 1:13, 14) hnênah chuan lâwmthu i sawi ang u.

Pathianin mi fing Solomona hmanga a fâte hnêna thurâwn a lo pêk chu: “Lalpa chu i thil neihte hmangin châwimâwi la, i thil lo pung hmasa zawng zawngte nên” (Thuf. 3:9) tih hi a ni. Hê thurâwn hi thurâwn fing leh zawm atâna tha tak a ni a, a chhan pawh Lalpa chu ropuina te, châwimâwina te leh thiltihtheihna te dawng tlâk a ni a, Ani chu thil eng kim Siamtu a niin, chûngte chu Ama’n a duh avânga lo awm leh siamte an nih bawk vâng a ni (Thup. 4:11).

Khawvêl mîte thlîrna tarmit atang chuan tûn lâi mîte hi hun harsa leh buaithlâk takah kan chêng a. Amaherawhchu, Kristian kan nih anga thil kan thlîr dân hian beiseina leh rinna min pe thung. Mihringte chanchinin a vâwrtâwp a thlenn a, Kristâ lo kal lehna chu a hnâi tawh tak zet a—kawngkhâr bulah a ding reng tawh a ni tih kan hriat theihna tûra Isuan chhinchhiahna min pêkte chu kan hmu chho zêl a nih hî! Tûn kuartara kan zir tûr zirlâi tha tak takte hian i rinna sawh nghetin, Pathianah rinna lo nghah ngam zual phah deuh deuh la kan duh hlê a, Ama tân enkawltu rinawm tak i lo nih ngei theih nân kan tawngtâisak che tih i hi lo hre dâwn nia.

Zirlâi ziaktu, G. Edward Reid, M.Div. (Andrews University), MPH (Loma Linda University), JD (Georgia State University) hi pastor (ordained minister) a nih bâkah, dân lam thiam (ukil) a ni bawk a, North American Division-ah kum tam tak chhûng Stewardship Ministries director a lo ni tawh a ni.

Download (PDF, 782KB)

Download (PDF, 1.83MB)