Huihpi Nun Sung Lungnopna

Lokhomi khat in Atlantic tuipi tawh kinai a logam ah lokho gankhawi in khuasa hi. A lo ah nasem ding mi kindeih in nasemmi zongin buai mahmah hi. Mi a tamzaw in Atlantic tuipi tawh kinai mun ah nasem nuam hetlo uh hi. Tuipi pan hong pai huihpi guahpi te in innmun logam susia zelzel ahih manin nasep tam ban ah lau uh hi.

Lokhomipa in nasem ding a lunglut pawlkhat a om sun te thudotna a bawl ciangin lawhman leh nasepna mun kituak salo uh ahihmanin kuamah in nasep sang nuamlo uh hi. A tawpna ah, kum 45 gual a thatom agawngpian khat lokhomipa kiang nasep ngen dingin hong pai hi.

“Lo nasep na siam hiam?” ci-in lokhomipa in a dot ciangin,
“Huihpi a nun ciangin lungmuang takin ihmu thei ing” ci-in tua mipa in dawngkik hi.

A dawnna in bang deihna nei cih tello hi mah leh, nasemmi kindeih mahmah ahihmanin tua mipa nasem dingin hong cial hi.

Nasempa in lo ah nasep hahkat mahmah in, zingsang phalvak tungpan nitak khualmial dong tawlngak hun nei mello in buai mahmah hi. Lokhomipa in nasempa sepzia amuh ciangin lungkim mahmah hi.

Zankhat, tuipi lam panin huihpi hong nung peetmah hi. A lupna pan thakhat in hong thokhia vat in, lalcin hong dee aa, nasempa lupna mun ah lokhomipa hong nawhtai mahmah hi. Nasempa ihmut hithiat amuh ciangin, lokgawp in awngngaih mahmah tawh, “Tho in! Tho in! Huihpi nakpi in hong nung hilo maw, i neihsa vante huih in a let (mut) gawp ma in vakhih samsam in” ci-in nasempa hong phong hi.

Nasempa a lupna tungah hong kihei hiathiat kawm in, “Pu aw, kong gen khin ve… Huihpi nun ciang hoihtak in ihmu thei ing ka ci ve” ci-in ihmu kik hi.

Nasempa dawnkikna hangin hehlua mahmah ahihmanin a nasep na pan tawpsak pah sawm hi. Ahi zongin a vante etding thupi zaw ahih manin a vante hemdingin a pualam ah hong pai leh a muh thu in a lungsim lawngkha in lamdangsa mahmah hi.

A buhtuu-te hoihtakin tuipuan tawh kikhuh hi. Ak teng khempeuh akbawm sungah bittak in na kikhum aa, bawngte a buk ah khautawh limtak in kikhih hi. Gankhumna kongkhak te bittakin kikhak sitset aa muanhuai mahmah hi. Huihpi in a leetmang lohna dingin na khempeuh amau mun ciat ah bittak in a kikhih diamdiam mu hi.

Lokhomipa in a nasempa in “huihpi nun ciangin lungmuang takin ka ihmu thei hi” a cih thu tu in hong tel panpan hi. Amah zong va lumkik aa huihpi nun sung tawntung lungmuang takin ihmu thei hi.

Eite zong taksa, lungsim, khalam ah nisim in i kigin den nakleh hong tung ding buaina leh haksatna te ah lauding bangmah omlo hi. Na nuntakna ah huihpi hong nunciangin lungmuang takin na ihmu hithiat thei ding hiam?

Huihpi hong nun ciangin na lunghimawh pan aa, kipuah ding leh kigin ding na kithawi leh zekai khin ta hi. Nisim na nuntakna, na kampau, na luheekte, leh na nunzia khempeuh huihpi hong nunciang adingin a kiging na hih lam mangngilh kei in.

Matthew 25:13 [ZIV] Tua ahi manin a ni, a hun thei lo na hi manun na kigingkhol un.

Luke 21:28 [ZIV] Hih nate tun a kipat ciangin note tatkhiatna nai ta ahi manin ding to unla khuadak khia un,” a ci hi.

Tangthu: Unknown Author
Lim: https://www.shutterbug.com

Dr. Khaineu