Kumkik Na’ng Lametna Nuntakpih

Lesson 11: Kumkik Na’ng Lametna Nuntakpih

               September  7 – 13

          

Sabbath  Nitaklam                            Sept 7

Tukaalsung sim ding :   Luke 18 : 1-8;  Matt.  24 -25;  1 Corinth. 15:12-19; Eccl. 8:14;12:13,14;  Rev. 21:15;  22:1-5.

Kamngah :   “Kong it sanggamte aw, Topa hangin na nasepna te uh a mawkna hingei hetlo hi, ci in na theihuh mahbangin, Topa adingin a tawntungin nasem unla, ling hetlo in lungsim kiptakin na om tawntung ta un.” 1 Corinth.  15 : 58.

            Pasian gam pen tuhun mahmah in kingah hi cih Zeisu in tangko hi. A nungzuite sawl in tangkosak, limlasak in, manpiakloh a ngah te man ngenlo mah in hawmsawn sak hi (Matt. 10 : 5-8). Ahih hangin Zeisu in, Ama’ kumpigam in a tumdang khat “hih leitung aa hilo” (John 18 : 36) hong tung taktak ding ci hi. Mi hongsuakna, a nasepna, a sihna, a thawhkikna te in Pasiangam piangsak a, hih leitunggam khempeuh tuagam in laih in, Pasian mang dinghi.

            Adventists akhiatna in, kumkik ding, agam hongpian ding lametna neite hi. Hih lam-etna in mailam hong piangding gam hiziau lo hi. Mailam i lam-et bangin, lam-etna in tuhun hong puahphatsak hi. Tua lam-etna mahtawh, mailam i lam-et bangin, tuhun in, i nungta ding a, tua leithak koici om cih i theihna bangin, tua tawh a kituak dingin nungta ding hi hang.

 

Sunday                                                September  8

Bangtan sawt ding, Topa? 

           Lai Siangtho tangthu buppi sungah, Pasian’ mite in sila hihna pan, hawlkhiatna pan, nenniamna pan, zawnna leh thumaanloh na pan, Pasian gupna ding kikona awte tawh kidim hi. Sila in Egypt ah, Babylon ah a om Israel te in a thuakna te uh leh hoihloh nate puahpha dingin, Pasian tungah a kikona awte hi. Lai Siangtho in zong tatna leh puahphatna omding a, abawlsia galte zong thukkikna pia ding ci hi. A hih hang, hih hotkhiatna te huntom theilua a, kamsang tampi in a nunungpen hotkhiatna om ding a, Pasian in siatna beisak ding a, a ki tuancil te lamto ding ci hi. Tua manin, kamsangte in “Bangtan sawt ding, Topa?” ci in na dong zel a, Israel te’n zong, “Topa aw, na hehpihna bangtan kemciplai ding na hi hiam?” (Zechariah 1:12) ci in, thum uh hi.

            Late zong, mi gilote hau in mang a, midikte kibawlsia, ki simmawh in zawng uh a hih manin, kahna thumna Late ahi hi. Laphuakpa in, hihbang danpen, a bawlpa Pasian deihdan hilo cih thei in, Pasian in lumlet dingin, kamsangte kahla te mah zangin, “bangtan sawt ding, Topa?” (Ps. 94:3-7) ci in phuak hi. Thukhat ah, thumaan lohna in, thumaan a deih Pasian a um mite lakah sawt omtheilo hi. Pasian’ mite in zong ngaklah mahmah napi un, Pasian gamtang mengmenglo leuleu a hih manin, ngaklahna a piangsak hi. Kamsangte’n zong kamkhauh mahmah khawng pauliang uh hi, “Topa aw, bang tanvei huhna hong ngen ding a, hong zalo in om niloh ding na hi hiam? Gimna thuak ung ci in bang tanvei hong kiko ding a, hong honlo in om niloh ding na hi hiam?” (Hab. 1:2).

            Lai Siangtho thak sungah zong tua bang kahna om a, piansak lai in hibang ding mah hiam, Pasian aw hong gum inla hong thaksuaksak in cih thuumna ahi hi (Rom. 8:19-22). Rev. 6:10 ah zong, “Bangtan sawt ding, Topa” cih kahna mah, upna hang a thahna a thuak te’ thumna, Pasian in za in a huh mengmeng na ding ahi hi.

            Luke 18:1-8 simin. Pasian in, a mite kahna leh thungetna te, a dawnkikna, Zeisu in bangci gen hiam? Upna kisapna tawh koici kizop nasa hiam?

 

Monday                                                  September  9

A Kician Lam-etna          

           Biakna peuhmah in thu um mite ading leitung nuntakna sang a sangzaw nuntakna omlai cih um uhhi. Leitung in bangmah hong piaktheih nawnloh ciangin, leitung in a huamzawh lohna mundang khatah taisan ziau ding cih ngaihsutna nei uh hi. Thu umte in tua bangte ah kipia in, tua thute gen, hilh in zang uhhi.

            Tua bang a, a lauhuai zawlai khatah, mizawng bawlsiat thuakte tungah, tu laitak a thu a piang bangbang sang ding, Zeisu hong kumsuk kikni ciang, na khempeuh hoih ta ding cih upna omlai hi. I leitung pen a puksa, a kisia, a kambei leitung hi a, Pasian in a puahphatkik ding ngaklahna pen khiallo hi. Thumaan lohna, natna, dahna te a tawpsak a, a hoihlo na khempeuh  minthang kumpigam tawh a puahpha ding hi. Tua lam-etna lo, tua kamciamlo tawh lam-etna bangmah i neikei hi.

            Zeisu in Matt. 24, 25 sung a sermon tawpna lamah, tua thute pan suahtak ding a thupiitna tamgen a, “Pasian in tua gimna hunte a ni khiamlo hi leh, a suakta zo kuamah omlo ding hi” (Matt. 24 : 22) ciliang hi. Pasian kamciam te a telgenna ahi hi. Zeisu’ deihna bulpi in, tuate pan “suakta” cihpen khristian te lam-etna a hihi.

            Matt. 24, 25 sung simin. Zeisu’ sermonte na sim ciangin a thupi pen bang thu na mu hiam? Ama’ hong kumkik ding ngakkawm a nuntakdan ding a tomcing in na bangci laak ding hiam?

…………………………………………………………………………………………………………………….

            Mailam ading i lam-et te bangin tu in nuntak ding thupi hi. Pasian kamciam leh ngiimna te muangin, ileitung kikhelsak in, hauhna, tawh a kidim, mi nuntakzia  a lamdangsak nuntakna nei ding hi.

            Zeisu hong kumkik ding cih lametna, kamciam te in tulai i nuntakzia, a diakdiakin mizawngte i panpih theih dingin, hong bangci huh thei hiam?

 

Tuesday                                                September  10

Thawhkik Ding Lametna

             Zeisu hong kumsuk  kikding Christiante’ lam-etna pen, a hoihzaw mailam thu cih maimai hilo hi. Christian masa te ading, Zeisu a pumpi mahmah in thokik a hih mahbangin apumpi mahin hong paikik ding hi. Amah, sihna pan hong ciahkik thei a hihleh, mawhna siansuah ding zong amah’n zosiang thei in, leitung zong thaksuaksak ding hi (1 Cor. 15 : 22, 23). Sawltak Paul in, thawhkikna pen, kumkik na’ng lametna thubulpi hisak hi. Amah’n kician takin thawhkikna thu a genna ah, “Khazih a ki hing kiksaklo hileh, note upna amawkna hi ding a, na mawhna sungmah ah note a omlai na hiding uh hi” (1 Cor. 15:17) na ci hi.

            1 Cor. 15:12-19 simin. Thu umlo mikhat in thawhkikna pen Christian te ading thubulpi hi ci in lunglut mahmah leh, na koici hilhcian ding hiam?

…………………………………………………………………………………………………………………….

            Zeisu thawhkikna in nungzui masa te piangthak sak hi. Pasian gam hong piang ding ci in tangko, limpua dingin, Zeisu in a nungzuite sawlkhia hi (Matt. 10 :5-8). Zeisu hong sihciangina lunguh kiagawp hi. Tua nungah a thokik Zeisu in, sawlna pia leuleu a (Matt. 28:18-20), Khasiangtho in vangliatna buaksuk (Acts 2:1-4), leitung lumlet gawp in, Zeisu kumpigam phutuh hi.

            Launa leh sihna vangte pan suakta lua kisa, thu um masa te’n lau vetlo in Zeisu mintawh nasia takin tangko uhhi (1 Cor. 15:30,31). Sihna hongtun siatna zong, thuak na, zawnna leh nenniamna hong tun siatna mah hi. Ahih hangin Zeisu in sihna zozo ahih manin, nikhat ni ciang hihte bei ding hi. “Suksiat ding, a nunungpen gal in sihna hi” (1 Cor. 15:26).

            Kuamah huh hetkei mah leng zong si khin veve ding hi hang a, Zeisu sihna leh thawhkikna sungah, lam-etna khat peuhmah a neih theihna ding uh i huhthei ding hiam?

Wednesday                                          September  11

Thukhenna Lam-en

            Eccl. 8:14 simin. A kician mahmah bang thu peuh na mu hiam?

…………………………………………………………………………………………………………………….

            I thuaksiat, nenniamleh, kamsiat laitakin, thuakhak mahmah banah, kuama phawkkhol lohin a nung guu hong om ciangin na kisa semsem hi. Amawkna a thuakna khawngte in na kankan zaw hi. A nunung thukhenna om mello leitungpen nuihzak huai hi. Pasian umlo “atheist” te in, mihing’ dinmun pen nuihzakhuai lel hi ci uh hi. Thumaan thukhenna lam-et omlo, kipuahphatna om mello hileh, nuihzak huai takpi ding hi.

            Thuhilhsiapa in Eccl. 8:14 ah a kahna pen a tawpna hi nailo hi. A lungsim pholakna nunungpen ah, Solomon thakhat in kihei lian hi. Kahnate leh amawkna tawh kisai: tawmvei thuaklai in, Pasian in thukhen ding hi. Na khempeuh a mawkna hi cihi.

            Eccl. 12:13,14 simin. Hih leitungah i bawl bangbang thupi a hihna bang gen hiam?

……………………………………………………………………………………………………………………

            Thukhenna lam-etna in, Pasian thu laigilpi cih i um hi. Lai Siangtho bangin, Pasian in leitungbawl a, ahih hang, leitung lampial ahih manin, Pasian in Zeisu sihna leh thawhkikna tungtawnin, bawlphat kik ding geel hi. Pasian’ thukhenna icih in, leitung bawlphat kikna ah thukhat ahi hi. Leitung gitlohna te ahi deidanna, ngongtat na, nenniamna, suksiatna a thuak ta dingin, Pasian’ thukhenna in lungdamthu hipah hi.

            I ngaihsut khak theih hetlo, i lamet mahmah thukhenna in hun nunung ciang hong tung ngeingei ding cih na theih ciangin, bangci nasa hiam? Hih kamciampan bang lam-etna na ngah thei hiam?

 

Thursday                                            September  12

Khitui leh Natna Omnawnlo

            Rev. 21:1-5;  22:1-5 simin la, hun tawmno zangin, hihtengah a kigen nuntakna koibang ahi diam cih ngaihsun in. Mawhna, sihna, natna, leh khitui omlo nuntakna teltheih ding haksa nasa hiam?

……………………………………………………………………………………………………………………

            Lai Siangtho hong gen, mawhna om nawnloh khit hong ngak gige, nuntakna thak in, lamdang mahmah cih kician hi. Lai Siangtho gendan zong a omtheilo ding bang hiliang hi. Eite theihtawp leh ngaihsut theihtawp pen, hih leitung bekmah a hih manin, natna, thuakna, sihna, launa, thumaan lohna leh zawnna omlo ding cih peuh mah ngaihsut haksa mahmah hi.

            Om nawnlo ding cihbek hilello in, a mimal mahmah in hong lawng dinghi: “Amaute’ mit panin khitui khempeuh, nulsak ding hi” (Rev. 21 : 4). Gupngah mite khempeuh a dingin, a sangpen Pasian’ itna lakna ahi hi. A thuaksiatna te uh tawpsak bek hilo in, a mimal mahmah in khitui te nulsak lai ding hi.

            Mawhna in khawllo a bawlsiatsiat leitungah, thumaanlohna, kamsiatna te dim mah taleh Mangmuhna lai sungah damkik na’ng lampi zong omkhin zo “Ateh te zong natna damna ding zatui in kizang” (Rev. 22 : 2) hi. Pasian in mihing hihna a haksatzia, mawhna sungah kihel dan ahoihlohna te hong theihpih, hong telpih ahih manin, leitung leh mi mahmah thakbawl in, damsak ding cih geelna nei limlim hi.

            Tua ni masiah, Khazih tawh kipawlkhawm in, i dinmun i septheih neumah ta leh, i kimkot a omte tungah huhtheih bangbang huhna i sem ding hi. Kamkhum malkhat, annek khat, zatui tawmno, haabawl, nasep, puansilh leh ngaihsut piakna khat peuhpeuhi hihtheih bangbang, i pumpi deihna nialzaw phial a sem ding hi hang.

            Bangzah i hanciam sawmzah hang leitung bel kisia semsem lel hi. Zeisu’n a nasep a khawlloh mah bangin, eizong i khawl tuankei ding hi.

Friday                                                 September  13

Ngaihsut Beh Ding

            EGWhite lai, The Acts of the Apostles, laimai 309-322  sungpan “A Sangzaw Ban Ding Hong Sam” cih thulu leh; Kidona Lianpi, laimai 653-661  sungpan “Leitung Hawmsuah” cihte simin.

            “Pasian’ aw tawh a kihen amite khempeuh a kihepkhiat khit ciangin, a mang thangte ading a lauhuai mahmah khanlawhna lianpi khat hong om hi. Hehpihna a om lai in, Satan’ khemna in, a mituh humsak ahih manun, mawhna khawng thutang a sa uhhi. Mihau te’n Pasian’ thukham palsatna tawh hau uh hi napi, a hauhna uh ki phatsakpih mahmah uhhi. Gilkialte an na vak khalo, guaktangte puan na guan khalo, thumaan a semlo, hehpihna na neilo uhhi.  Leitung hauhna te tawh a kha uh zuak in, Pasian hauhna zonglo uh hi. Tua hangin amaute maimial ta uh a, a neihsa te uh zong kisia gawpta hi” EGWhite, Kidona Lianpi, laimai 654.

            “Kidona Lianpi tawpta hi. Mawhna leh mawhneite om nawnlo uhhi. Vannuai khempeuh siang kiuhkeuh hi. Piansaksa khempeuh lungdamna tawh kidim hi. Na khempeuh a piangsakpa kiang pan, nuntakna, khuavak leh lungdamna te in ciangtanh omlo vannuai ah hong luangsuk ta hi. Aneupenpen (atom)pan kipan, agolpenpen leitung pum leh na khempeuh te in a kicing hoihna leh lungdamna tawh kidim in, Pasian in itna ahihna tangko uh hi.” EGWhite, Kidona Lianpi, laimai 678.

Kikup ding Dotna te

  1. Tukaal sung sinna in nuntakna koibang in pulaak hiam? Pasian in hih leitunglui susia in puahpha ziau ding ahih manin lungkham kullo cih upna tawh saikaak in. Hih thumaan a hi veve te tawh ki lungnuam sak a, ki tasamte donloh napan i koici kidoptheih diam? Hih thumaan te tawh midangte a susia i suak loh na’ng i kidawm siam diam?
  2. Adventist te’n Lai Siangtho genkholhsa kisiatna, gimna leh thuakna cihte Zeisu kumsuk nai ciangin khang semsem ding cih i tel sitset hi.Tuabang thute a pianteh, Matt. 24 i phawk zel hi. Hihte tungtang, Matt. 25 in bangcibang in khuavak i piasak theitam?

Tomlaakna:           Pasian in siatna om paisuaksak loding hi. Lai Siangtho’ lam-etna lianpi pen, Zeisu hongpai in, siatna teng tawpsak ding a, thumaanlohna teng puahpha in leitung thakbawl ding hi. Zeisu thawkkikna hangin hih lam-etna te in, Zeisu hong kumkikding ngakkawmin a na sepna ding tha hongpia hi.

Download (PDF, 407KB)