A Lamdang Laisiangtho Thu (Bibliology)

Laibu Thak: “A Lamdang Laisiangtho Thu (Bibliology)”

A Lamdang Laisiangtho ThuA lungdam huai mahmah amasa penpen Zokam tawh kigelh Lai Siangtho thu (Bibliology) laibu kigah dekta
———————————–
Nampi cing tein a biakna ”thu siangtho bu” piankhiatzia/kilamzia thu-uh amau kamciat tawh nei-in theitel tamah leh ei Zomi Christian tein laibu gina tawh kiciantak in kinei zo nailo hi. Zomi Christian tein Lai Siangtho kilamzia tawh kisai ciantak telcianin thu-upna sungah ih khangcing zawk nadingin ”A Lamdang: LAI SIANGTHO THU (Bibliology)” cih Zokam tawh kigelh Bible piankhiatzia/kilamzia bu kinei thei ding cih thuza ih hih manin ih lungdam mahmah hi.
Hih laibu pen Evan. Kap Do Thang, B.Th.,M.A in ama hanciamna tawh hong gelhkhiat hi a, ih Zomi Christian pil tungtuang sya tein Thumasa le Comment hong gelh thei uhhi.
Hih laibu pen Zomi Christian te adingin Bible kilamzia tawh kisai-in laibu gina a kibawl akinei masa penpen ahihi. Lei in simciat ni.

Thumasa a gelhsak Zomi Christian pil tungtuangte:

1. Rev. Dr. Simon Pau Khan En
2. Rev. Dr. Pau Lian Mang
3. Rev. Dr. Zam Khat Kham
Book Comment:
1. Dr. Thang Suan Sum (Candidate)
2. Pastor Kham Khen Pau
3. Dr. Gin Lian Mung
* Hih laibu pen pilna sang pha zo lo a, Manglai leh Kawlkam thei lo, Zolai bek a sim thei nu le pa, numei naupangte adingin sim nop huai hi.
Laibu ka gelh tungtawn a, lesson lak ding:
– Uukna kibang lo thei ahih manin nang uuk loh khatpeuh ahih khak leh mi sepsa khat gensiatsak loh ding thupi hi. Nang uuk pen zong mi adingin na thupi vet lo thei hi.
– uUkna kibang khat pen na lawmte a tawh na teh ciang nanga thupi lo thei ahih manin na hihna ciang tawh lungkim ding, a kik ciang a hoihzaw piansak sawm ding.
– Na khat peuhpeuh sep laitak lungkiat nang hong om vat thei ahih manin lungkia lo in sumkuang lam pai bangin a mong tun dong pai sawm ding.
“Topa tungah na vai teng ap in. Amah muang in; amah in hong sem ding hi.”- Late 37:5
Laibu bawlpa na contact nop leh Kap Do Thang hi. Lungdam