Launa by JM Paupu

Dr. E. Stanley Jones, Methodist Pawlpite missionary in hih bangin thu na gen ngei hi. “Kei upna tawh nungta dingin hong bawlpa’n hong bawl ka hi hi; lauhna tawh nungta ding ka hi kei hi. Lauhna in ka tenna gam ding hi ngei lo hi, upna gam bek hi. Lunghihmawhna leh lungkhamnate in hong tuam hun a om hangin sehnel bangin amaute tolhmang ding uh a, upna thahatna tawh ka kalsuan ding hi. Tua ahih manin upna tawh ka nuntakna nuamzaw, cingtaakzaw a, lauhna gam tawh ka kituak kei hi. Upna huih in hong nungtasak a, lauhna huihsia sungah a nungta thei ding ka hi kei hi,” na ci hi. John Hopkins University a sem doctor khat in, “Lungkham mite bang hangin a lungkham lote sangin si baihzaw hiam cih ka theih loh hangin a taktak in cileng lungkhamte si baihzaw hamtang hi. Thu khat ka theih om: i pumpi pen si leh sa lauhna tawh a nungta ding hiloin upna tawh a nungta dingin hong kibawl ahihlam ka phawk hi,” ci hi. Na huih dik ding pen upna huih hi a, lauhna huih hilo hi. Khristian khat na hih leh lauhna gamah a teng ding na hi kei a, upna gamah mun leh mual kip na nei khin zo hi.

LAUHNA HONG KIPATNA
Lauhna tawh kisai i gen ciangin mun thum panin hong kipan hi: (i) Pualam panin hong pai lauhna (external fear); (ii) Sunglam pan hong pai lauhna (internal fear); (iii) Phawk lua lo lauhna (subconscious fear). Hih bang thumte panin lauhna hong pai hi, ci-in kiciamteh hi. Lai Siangtho sung i et ciangin lauhna in:
1.    Lauhna in na nuntakna hong depgawp ding hi (Luke 8:14). Na nuntakna lungnuamtakin a nungta dingin Topa’n hong tankhin zo hi. Ahi zongin ama thu tawh khangto in gahsuah sangin lunghihmawhna, hauh ding lunggulhna leh nopsaknate in hong depgawp in na khangto thei kei hi. Mawngpi sing nuai ah bangmah a po theih loh bangin lauhna singpi nuai ah bangmah khangto thei lo hi. Tuni in bang lauhna in nang hong depgawp hiam? Bang hangin upna khaici nang tungah hong kituh pen khangto thei lo hiam?
2.    Lauhna in tuipi sungah hong tumsak ding hi (Matt 14:30). Peter in cikmah hunin a hih ngei loh tui tung pai ding hong lunggulh hi. Gunkuang sungah lauhna hangin a toncip khinsa Topa tuipi tungah pai a muh ciangin kei zong hong paisak in cipah hi. Topa in hong pai in a cih ciangin tuipi sung siksuk ngam hi. Tua mah bangin zong paitakpi hi. Ahi zongin tuihual leh huihpi nungte hangin lauhna hong neih ciangin tumsuk a, Topa in, “upna neupa aw,” ci-in na kaito hi. Tuni in lauhna hangin mi tampi uplohna tuipi sungah tummang hi. Peter pen mi kisin nuam, a hangsan mahmah khat hi. Ahi zongin lauhna in tumsak hi. Nang, bang tui ah na tum hiam?
3.    Lauhna in hong zaw-sak ding hi (Matt 9:2). Mawhna hangin mibanglo, mipoi i cihte hong piang hi. Topa’n mihing a bawl lai-in siatna nei lo, mawhna nei loin na bawl hi. Hih lai a cidamlo mipa zong pumpi-zaw natna hangin lampai thei loin a lawmte’n a zawng uh hi. Pumpi khut leh khe i neih hangin zat theih kei leh nuntakna bukim lo suak ding hi. Tua bangin nang zong lauhna in hong zaw-sak ding hi. Bangmah sem thei loin hong koih ding hi. Na nuntakna na hoih khat nangawn a sem thei lo dingin lauhna in hong gakcip thei hi. Upna tawh kalsuan mite’n na thupi a sep khiat lai-un lauhna tawh kalsuan mite’n sepkhiat ding nangawn lau uh hi. Mi pawl khat a lawhcin ding uh lau om hi. Banghang hiam cih leh lawhcing le-uh tu mahmah a nuntakna uh khek kul ding ahih man hi.
4.    Lauhna in na talent neihsun mawk beisak ding hi (Matt 25:25). Talent hawmna thu i Topa’n a genna ah, amau siamna tawh kizui in talent kipia ci hi. Talent tam leh tawm thu hi masa lo in, tua a kipia talent bangcih kizang, kimetbawl cih hizaw hi. I Lai Siangtho i et ciangin tua talent khat neipa in a pu kiangah, “Nang ka hong kihta (lau) a, leisungah na sum ka seel hi,” ci hi. Lauhna hangin a neihsa nangawn zang khia, meetsak ngam loin na kemcip hi. A sumpi a muh kik hangin a pu in lungdampih loin gimna thuaksak dingin thupia hi. Hih talent pen “hun hoih,” “septheih nading siamna” zong hi thei hi. Tuate zang kei leng hong piapa tung panin thukhenna i thuak ding hi. Mi tampite’n lauhna hangin na hoih semkhia loin a nuntakna uh na beisak uh hi. ‘Semkhial kha leng’ cih kidopdopna hangin bangmah sem loin a nuntakna uh beisak uh hi. Bangmah sem loin na om sangin na tampi nasep manin sepkhialh neih phamawhlo zaw hi.
5.    Lauhna in innsung ah hong kibusak hi (Johan 20:19). Nungzuite zong a Topa uh Singlamteh tungah kikhai a muh zawh uh ciangin Judahte’n amau zong hong zongin khat khit khat thah ding lauhna hangin kibu uh hi. I Lai Siangtho in, “Jerusalem khua a Judah uliante a lauhna hangun inn a kikhaknelh uh hi,” ci hi. Kum thum sung a zuihpa uh hong sih ciangin lauhna in a lungsim uh dim hi. Topa in, “Nopna na ngah un,” a cih hangin amau tua nopna sangin “lauhna” tawh kidim uh hi. I lungsim a luah ding i piak na khat peuhpeuh hong luah tam luat ciangin a dang khat nangawn ta thei nawn lo hi. Tua mah bangin nungzuite zong lauhna in luah khin ahih manin thu dang bang mah ngaihsun thei lo uh hi. Tua bek hi loin inn kongkhak kikhaknelh uh hi. Tuni in ei zong lauhna hangin mite kiangah kihel ngam nawnlo, midang tawh zong kikhawl ngamlo in i om kha hiam? Lauhna hangin kong na khakcip kha hiam?
LAUHNA TUNGAH GUALZAWHNA DINGIN
Pastor Tony Cooke in Lauhna tungah gualzawhna ding siksan nga a cihte khat khit khat en ni. Ama’n, “upna tawh kalsuan dingin hong kibawl hi; tua hangin lauhna tungah gualzawhna dingin hih nam ngate zui-in,” ci-in thuhilhna nei hi.
1.    Na launa pulak in: Lauhna neilo bangin om sangin tua lauhna hangin haksatna na thuak lam pulak leteh dam baihzaw hi. A nei lo bangin i kilimbawl ciangin tua lauhna paikhia tuanlo hi. Gulpi kual bangin a lungsim tawngah na kual hi. Lungsim takpi tawh hih haksatna nei na hih lam Pasian tungah na pulak ciangin tawldamna na ngah ding hi. Lauhna neih pen zumna ding hilo hi. Kumpi David in, “Kei ka lau ciangin nangmah ka hong muang hi,” ci hi (Late 56:3). David in lauh hun na nei a, tua bang hun a dingin a kidalna ding zong na geel khin zo hi. Na phawk mel loh hangin lauhna in na lungsim tawngah om ahih leh Topa tungah pulak inla, amah muang dingin khensatna nei in.
2.    Lauhna telsut in: I ngaihsutna tawh telsut ding cih pen a kisam mahmah khat hi. Lauhna ah zong a kisam khat hi. Pasian in zong telsut, gelkhawm dingin eite hong sam hi. “Tu-in hong pai unla, thu kikumkhawm dih ni,” ci-in a sia-a gamta mite hong sam hi (Isai 1:18). Na lungsim ngaihsutna uh kikhel unla “Pasian kipuahphasak un” ci hi (Rom 12:2). I lauh pawlkhat a om lopi, bangmah hi lopi zong hi thei hi. Tua hangin telsutna in hong theiciansak ding hi. Mi khat in cancer natna nei hi ning a cih manin ann nangawn ne zo loin zawmcip hi. Ahih hangin doctorate a ki-etsak leh bangmah neilo ahih lam hong thei hi; tua zawh ciangin annkam lim kikin, thadim kik hi. Telcian ding kisam mahmah hi. Pasian thu zangin i lauhnate telsut leng tua lauhnate in hong nusia ding hi.
3.    Pasian kammal tawh kithuam in: Pasian thu namsau bangin i zat ding Topa in hong pia zo hi (Eph 6:17).  Ahi zongin tua namsau la kei in, zang kei leng ei a sum i hi ding hi. Pasian kammalte i lungsim sungah koih phitphet dingin a kisap hun ciangin zat ziahziah ding hi.
•    “Sihna lim guamsung nangawn ka nawk hangin siatna ka lau kei ding hi. Bang hang hiam cih leh na molhtum leh na ciangkhut in kei hong lungmuangsak hi,” (Late 23:4).
•    “Topa, ka khuavak leh hong honpa ahi hi. Kua kihta ding ka hi hiam? Topa, kei adingin mun muanhuai ahi hi. Bang lauhpih ding ka hiam,” (Late 27:1)
•    “Pasian i belh leh i thahatna hi a, haksat hunin a hong huh pahpah pa ahi hi. Tua ahih ciangin leitung kikhinin, mualte tuipi sung a kidenna zongin, a tuite ging zuazua-in phuan zuazua a, hih ginna hangin mual liante a ling zongin i lau kei ding hi,” (Late 46:1-3).
•    “Topa in kei hong ompih hi. Bang mah ka kihta kei ding hi. Mihingte in kei, bang hong cihzo ding ahi uh hiam?” (Late 118:6).
•    “Nang hong ompih ka hih manin lau kei in. Na Pasian ka hih manin lungkia kei in. Nang hong thakhauhsakin ka hong hu ding a, nang hong huhin ka hong honkhia ding hi,” (Isai 41:10).
•    “Bang hang hiam cih leh keimah Topa na Pasian in na khut taklam ka len hi. Lau kei in, nangmah kong huh ding hi, nang tungah a hong cipa keimah ka hi hi,” (Isai 41:13).
•    “Bang hang hiam cih leh Pasian in eite tungah meidawina lungsim hong guan lo a, thahat, ki-it, pumpi ki-ukzawhna lungsim hong guan hizaw hi,” (II Tim 1:7).
•    “Itna nei lehang launa om lo a, itna cingtaak nei peuh lehang launa beimangta hi. Bang hang hiam cih leh launa i cih pen gimthuak ding kihtakna hi a, gimthuak ding a laute pen itna cingtaak a nei lote ahi hi,” (I Joh 4:18).
4.    Lauhna nan-cih-takin nang in: Pasian kammal tawh launa nan ding zia i gen khin zo a, thu leh la, leh thungetna tawh launa thahat takin nan ding hi. Thungetna na neih ciangin a ging in nei inla, la zong a ging mah in sa in. Bang hang hiam cih leh Pasian kammal a gingkhiate vanglian in nasem thei a, lungsim tawldamsak hi. Tua ciang Lai Siangtho kammalte lungsim sungah tampi koih leteh tuate mahmah in a hunhunin nang tungah na hong sem ding hi. “Pasian kiang nai un. Amah in zong hong nai ding hi,” (James 4:8) a cih bangin amah naih peuh leng launa leh Pasian kigawm thei lo hi. Thungetna tawh launa nolh inla, Pasian kammal zangin tai in.
5.    Upna lamah nang hong phungvuh thei mite tawh kikhawl in: Upna, thungetna, lametna neite tawh kikhawl leng amau nuntakna in hong lamto ding hi. Ahi zongin upna, lawpna leh lametna nei lote tawh kikhawl leteh na nuntakna hong kiamsukpah ding hi. Launa tungah gualzote tangthu sim inla, nang zong amau kalsuan bangin gamta in. Sawltak Paul in zong launa leh lunghihmawhna tungah gualzawh nadingin upna sunga a tapa Titus hangin lungnopna na nei hi. “Macedonia gam ka tun khit uh ciang nangawnin tawldam cih om thei tuanlo a, a koimah peuhah kitotna leh lungkhamna om kawikawi ahih manin lungsim patauhna hi tawntung hi. Ahi zongin a lungkia mite a hanthawn Pasian in Titus hong tunna tawh kote hong thakhauhsak hi,” (II Kor 7:6-7).
THUKHUPNA
Lauhna pen mihing bangin hong pai a mittawh a mu pawl zong om hi. Tua bang ciangin Pasian kammal tawh nang inla, na neih Jesu Khris min tawh nang kiang panin paikhia dingin thupia in. Lauhna sungah kibual loin Pasian thu sungah kibual inla, thungetna tawh na nuntakna daikai tawntung in. Gualzote bek hi loin gualzo pente hi dingin Pasian in a tapa Jesu Khris ah vangliatna hong piakhin zo hi. Topa ompihna nitang sungah om leteh lauhna zanmial nuai ah na teng kei ding hi.
Leitung aw khuamial lungkham na’n dim a
Khuavak in nitaanna zong omta
Lungkhamna khuamial sung na om khak leh
Nitang sung zong om thei ding hiteh
Nitang sung om dih in, Tawntung nitang sung om in
Nitang sungah nungta dih in,
Tawntung nuam nasa ding hi, Na lam hong tangsak ding hi,
Sanggam aw, nitang sungah om dih in.
By JM Paupu