Lungdambawl Thu ~Gelh- Dr Lian Muan Kim

Lungdambawl Thu ~Gelh- Dr Lian Muan Kim
 
Laisiangtho sung ah  Birthday bawl mi 2 bek kimu thei hi. Pharaoh leh Herod hi uh a, a birthday bawlna hang un minih in ngawng tawnlawh hi. Pharaoh birthday bawlna ah a moh-em pa in ngawng tawnlah a, Herod birthday bawlna ah tuiphumpa John in ngawng tawnlawh hi. Tua hi-in Laisiangtho sungah hih tegel longal birthday bawl ih mu kei-a, mi birthday a bawlsak zong ih mu kei hi.
 
Hih birthday kibawl sunsun tegel i et ciangin gitlohna le ngawngtawnna bek kimu ahih manin Pasian thu thei tampitak in birthday pen bawlvet ding hilo hi. Leitung vai lua hi. Pasian theilote bek in bawl hen, ci uh hi. A cih zah khatun ni dangin bel birthday pen Pasian theilote bawl bek hi takpi-a, zu le sa leh nopsakna tuamtuam tawh a bawl uh ahi hi.
 
Tua kawmkal ah Constantine Kumpipa in AD 336 kumin gam bup-a Chrismaspawi bawl ding hong hanciam hi. Tua banga hong hanciam ciang in pawlpi Makai tampite le Pasian thuthuk pen khat-a kiciamteh, thugen siam lua aih cianga khamh kam nei a kici liang pa Chrysostom bang in hon glim nial mahmah hi, Kilimnial lua ahih man in Chrismas kibawl zolo-a, gambup zumkhak ni ingin kiciamteh zolo hi.
Ahi zongin a nungsangah Pasian deihna khat zong om hi ding hi ven, Pope Julius I makaihna tawh AD 353 petpet ciang in gambup zumkhak lungdambawl ci-in hong phuangkhia zo petpet uh a, tua-a kipan tuni ciang dong a kibawl toto ahi hi.
 
Leitung mite ih kisap penpen hong guan dingin Pasian tapa mi banga hong pai ni, naungek-a hong suah ni-a kiciamteh khat ahih manin tu ni lian-a hong suak hi ta se kei leh ih lungdam theih ding thupi hi. Ih kisap pen pumpi cidamna hi leh siavuan hongs awl ding a, huahna hi leh sumbawl hong sawl ding hi. Gam makai hi leh gam makai hong sawl ding hi. Ahi zongin ih kisap taktak mawhna pan-a hong gumkhia ding khat ahih manin Gumpa hongsawl ahi hi. 
 
Written by Dr Lian Muan Kim