Tua Khuapi Siangtho

Biakinn ah “Tua Khuapi Siangtho (The Holy City)” cih la pengkul (trumpet) tawh a tum dingin Ricky kiseh hi. Ahi zongin, pengkul a tumloh zawh sauvei khinta hi. Hih la baihlo in ahaksa la khat hi aa mawktum ziau tawh kingah lo hi. Tua hi aa, hoihtak kisin ngai mahmah ding cih Ricky in thei hi. Himahleh, pengkul a tumsin na dingin hun lem om theilo aa, zingsang nasep a paima bek hun ngah hi. Tua hun in sin mawk leh, a vengte nawngkaisak dinga deihhetlo ding uh cih zong thei hi.

Tawlkhat a ngaihsut khit ciangin pengkul a tumsin nading hun hoih khat hong geel thei hi. Khuapualam ah lokho aa om kumtam khin nupa khat tawh kimeltheih uh aa, tua nupa-te vankoihna inn ah sin thei ding cih hong ngaihsun hi.

Zingsang thobaih in tua lo ah va pai hi. A lungkim zah in nai-lang sung ding pengkul tum ziahziah hi. A pengkul tumsin aman ciangin hong pusuah leh, tua nupa-te a zanluppuan uh tawh vantung lam en kawmsa in, “Koi ah om hiam? Koi lai hiam?” Pengkul aw za napi hangin meii lah i mu mahmah kei aa” ci in a awng valval mu hi.

Ricky in bel a lungsim sungah, “tua pengkul tum kei hi lel veng aw…” ci sim giugiau hi.

Tua kum tamkhin nupa-te in Jesu hong kumkik ta sa uh hi. Jesu hong kum aa vantung inn ah la ta ding cih ngaihsun uh ahih manun lawp mahmah in nuam mahmah uh hi.

Jesu hong kumkik ding na ngaklah hiam?

John 14:1-3 [ZIV] Note kilungmangsak kei un. Pasian muang unla, b kei zong hong muang un. Ka Pa inn sungah inndei tampi a om hi; om lo hileh kong gen zo ding hi. Note om nading mun bawlkhol dingin tua lai-ah ka pai ding hi. Pai-in note om nading mun ka bawl khit ciangin ka omna munah note na om theih nadingun hong pai kikin note kong la ding hi.

Mangmuhna 1:7 En un, meiipi tawh amah hong pai hi, mit khempeuh in amah mu dinga amah a sunlette nangawn in a mu ding uh hi; leitung a mite khempeuh ama hangin thum ding uh hi. Tua bang hi takpi ding hi! Amen.

Tangthu: Signs of the Times, March 2002

Dr Kham Khan Khai
Lecturer, Faculty of Education,
Asia-Pacific InternationaTua Khuapi Siangthol University