လူအားလုံးအမိဝမ္းမွစ၍ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူထာဝရအသက္႐ွင္

simple sermon deep theology: Mat 13:34, 35
uncommon sermon idea: Mat 7:28, 29, Jn 7:46

– မွန္သည္မမွန္သည္ကုိိသိျခင္းငွါ၊ က်မ္​းစာကုိ ေန႔တုိင္း အစဥ္ ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈၾက၏။
– ကုိယ္ေတာ္သည္ သြန္​သင္​ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ စီရင္ ေတာ္မူခ်က္တုိ႔မွ အကြၽႏု္ပ္လြဲ၍မသြားပါ။
– သက္​​ေသခံေတာ္မူခ်က္တုိ႔ကုိ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဆင္ျခင္ ေအာက္ေမ့ေသာေၾကာင့္၊ အကြၽႏု္ပ္၏ဆရာအေပါင္းတုိ႔ထက္ သာ၍နားလည္ပါ၏။ တ ၁၇း၁၁၊ ဆာ ၁၁၉း၁၀၂၊ ၉၉
–##–

လူအားလုံးအမိဝမ္း၌သေနၶတည္စဥ္ အျပစ္​စြဲပါလာျခင္း ေၾကာင့္အျပစ္သားလူသည္ အမိဝမ္း၌သေနၶတည္စဥ္ကတည္း က ဒုစရုိက္​အျပစ္၌ေသေသာသူျဖစ္သည္။ “အမိဝမ္းထဲမွာ ပဋိသေႏၶယူစဥ္ပင္အျပစ္စြဲပါ၏။
– ထုိဒုစရုိက္​အျပစ္​၌ ေသလ်ွက္႐ွိေနေသာသင္တုိ႔၊
– ဒုစရုိက္​အျပစ္​၌ ေသလ်ွက္႐ွိေနေသာငါတုိ႔၊
– အ​ေၾကာင္​းမူကား၊ သင္တုိ႔သည္ ေသေသာသူျဖစ္၍၊ ဆာ ၅၁း၅၊ ဧ ၂း၂၊ ၅၊ ေကာ ၃း၃
ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံျခင္းအားျဖင့္ အမိဝမ္း၌သေနၶ တည္စဥ္ကတည္းက ဒုစရုိက္​အျပစ္၌ေသေသာအျပစ္သားကုိ မေရြးႏႈတ္လ်ွင္ အျပစ္​သားသည္ေသရမည္ျဖစ္ၿပီး ပုပ္စပ္ျခင္း သုိ႔ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ေရြးနႈတ္လ်ွင္မူကား၊ အမိဝမ္း၌သေနၶတည္စဥ္ကတည္း က ဒုစရုိက္​အျပစ္၌ေသေသာအျပစ္သားသည္ သန္႔႐ွင္းေျဖာင့္ မတ္သူျဖစ္လာၿပီး ေသျခင္းသုိ႔မေရာက္၊ ပုပ္စပ္ျခင္းသုိ႔မ ေရာက္၊ အစဥ္​အၿမဲအသက္႐ွင္ရမည္ျဖစ္သည္။ “ေရြးလ်ွင္ အစဥ္အျမဲအသက္႐ွင္ရာ၏။ ပုပ္စပ္ျခင္းသုိ႔ မေရာက္။” ဆာ ၄၉း၉ ###

ထုိသုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမိဝမ္း၌သေနၶတည္စဥ္ကတည္း က ဒုစရုိက္​အျပစ္၌ေသေသာအျပစ္သားကုိ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ ရန္ ဘုရားသခင္​သည္သားေတာ္ကုိ ဤေလာကသုိ႔ေစလႊတ္ ေတာ္မူၿပီး အျပစ္​သားကုိအမိဝမ္းကတည္းက အျပစ္​ကင္းစင္ ေသာသန္႔႐ွင္းေျဖာင့္မတ္သူျဖစ္ေစလ်ွက္ အမိဝမ္းကတည္းက ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူထာ၀ရအသက္႐ွင္ေစေတာ္မူသည္။

“ေလာကီသားတုိ႔အား အျပစ္​စီရင္​ျခင္​းငွါ၊ ဘုရားသခင္​သည္ သားေတာ္ကုိ ဤေလာကသုိ႔ ​ေစလႊတ္​ေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ေလာကီသားတုိ႔သည္ ကုိယ္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္းေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။
– ခရစ္ေတာ္သည္ က်မ္းစာလာသည္အတုိင္း ငါတို႔ အျပစ္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူ၏။
– ထုိဒုစရုိက္​အျပစ္​၌ ေသလ်ွက္႐ွိေနေသာ သင္တုိ႔ကုိပင္ ဘုရားသခင္​သည္ အသက္႐ွင္ေစေတာ္မူၿပီ။
– ဒုစရုိက္​အျပစ္​၌ ေသလ်ွက္႐ွိေနေသာ ငါတုိ႔ကုိ ခရစ္​ေတာ္ ႏွင့္အတူ အသက္႐ွင္ေစေတာ္မူၿပီ။
– ငါအသက္႐ွင္သည္အရာမွာ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္၏။
– ေယရႉခရစ္ေရြးနႉတ္ေတာ္မူေသာအားျဖင့္ အဘိုးကုိမ ေပးဘဲ(အခမဲ့၊ ယုံၾကည္ျခင္းမလုိ၊ အက်င့္မလုိ၊) ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္ရၾက၏။
– ေျဖာင့္မတ္ရာ၌တည္ေစေသာသူကား ဘုရားသခင္ ေပတည္း။
– မဖြားမွီကပင္၊ သင့္ကုိငါသန္႔႐ွင္းေစ။
– ဘုရားသခင္​၏သား​ေတာ္​ ေယရႈခရစ္၏အေသြးေတာ္ သည္ ငါတို႔အျပစ္​႐ွိသမ်ွကုိေဆးေၾကာေတာ္မူ၏။” ေယာ ၃း၁၇၊ ၁ေကာ ၁၅း၃၊ ဧ ၂း၂၊ ၅၊ ဖိ ၁း၂၁၊ ေရာ ၃း၂၄၊ ၈း၃၃၊ ေယ ၁း၅၊ ၁ေယာ ၁း၇ ###

ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္၏အေသခံျခင္းေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ၎၊ အေသြးသြန္းေလာင္းျခင္းေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္၎၊ လူ၌ ဘာယုံၾကည္​ျခင္းမွမ႐ွိမွီ အမိဝမ္းမွစ၍လူသည္ အျပစ္ကင္းစင္ ေသာသန္႔႐ွင္းေျဖာင့္မတ္သူျဖစ္လ်ွက္ ခရစ္ေတာ္နွင့္အတူ ထာဝရအသက္႐ွင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္​၌ အသက္ႏွစ္မ်ဴိးမ႐ွိပါ။ ထာ၀ရအသက္တစ္ မ်ဴိးတည္းသာ႐ွိသည္။ ထုိ႔​ေၾကာင္​့ ေရြးနႈတ္ျခင္းခံလူအားလုံး အမိဝမ္းမွစ၍ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူအသက္႐ွင္ျခင္းသည္ ထာ၀ရအသက္ျဖင့္ထာဝရအသက္႐ွင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ကုိစိတ္ႏွ လုံးအႄကြင္းမဲ့ ယုံၾကည္လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။###

ယခုအခါ ခရစ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ႄကြလာလ်ွင္ ကုိယ္ခနၶာ ေပၚ၌႐ွိေသာ စာတန္မာရ္နတ္၏ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ဟူသမ်ွ မ်က္ စိတမွိတ္၌ေျပာင္းလဲၿပီး ေကာင္​းကင္​ႏုိင္ငံသြားမည့္သန္႔႐ွင္း ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ကုိက်င့္ေသာသူအ ဖြဲ႔တြင္ပါဝင္လ်ွက္ အ႐ွင္လတ္လတ္ ​ေကာင္​းကင္​ႏုိင္ငံကုိသြား ရမည္​ျဖစ္သည္။

“ငါတို႔က်င့္ေသာအက်င့္မူကား၊ ေကာင္းကင္ဘုံႏွင့္စပ္ဆုိင္ လ်ွက္႐ွိ၏။ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာအ႐ွင္ သခင္ေယ႐ူခရစ္ သည္ ေကာင္းကင္ဘုံမွႄကြလာေတာ္မူမည္ဟု ငါတို႔သည္ေျမာ္ လင့္လ်ွက္ေနၾက၏။
– ထုိအခါ အသက္​႐ွင္၍ က်န္ႄကြင္းေသာငါတုိ႔သည္ အာကာသ​ေကာင္​းကင္​၌ သခင္ဘုရားထံေတာ္သုိ႔ေရာက္ေစျခင္း ငွါ၊ ထုိသူတုိ႔ႏွင္​့တကြ မုိးတိမ္​​ေပၚသုိ႔ခ်ီေဆာင္ျခင္းကုိခံရေသာ အားျဖင့္ သခင္ဘုရားႏွင့္အတူအစဥ္​မျပတ္​ေနရၾကလိမ့္မည္။
– ထုိအခါ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတုိ႔သည္ ေနထြန္းလင္းသကဲ့ သုိ႔၊ မိမိတုိ႔အဘ၏ႏိုင္ငံေတာ္၌ ထြန္းလင္းၾကလတံ့။ ၾကားစရာ နား႐ွိ​ေသာသူမည္သည္ကား၊ ၾကားပါေစ။” ဖိ ၃း၂ဝ၊ ၁သက္ ၄း၁၇၊ မ ၁၃း၄၃ ###

ခရစ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္မႄကြလာေသးလ်ွင္ အိပ္ေပ်ာ္ရ မည္ျဖစ္သည္။ သခၤ်ဴိင္​း၌၎၊ ေျမမႈန္႔၌၎၊ အိပ္ေပ်ာ္ရမည္ျဖစ္ သည္။ ခရစ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ႄကြလာေသာအခါ ထေျမာက္ ၿပီး ေကာင္​းကင္​ႏုိင္ငံသြားမည့္သန္႔႐ွင္းေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ကုိက်င့္ေသာသူအဖြဲ႔တြင္ပါဝင္လ်ွက္ ​ေကာင္​းကင္ႏုိင္ငံကုိသြားရမည္ျဖစ္သည္။

“ေသသည္မဟုတ္၊ အိပ္ေပ်ာ္သည္။
– ထေျမာက္လိမ့္မည္။
– ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၊ မေျဖာင့္မတ္ေသာသူ႐ွိသမ်ွတုိ႔သည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ၾကလိမ့္မည္။
– သခ်ဴႋင္းမ်ားမွာ႐ွိေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ သားေတာ္၏ စကားသံကုိၾကား၍ ထြက္ရမည့္အခ်ိန္ကာလေရာက္လတ့ံ။
– ေကာင္းေသာအက်င့္ကုိ က်င့္ေသာသူတုိ႔သည္ အသက္ ႐ွင္ရာထေျမာက္ျခင္းသုိ႔၎၊ ဆုိးယုတ္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္ ေသာသူတုိ႔သည္ အျပစ္​စီရင္​ရာထေျမာက္ျခင္းသုိ႔၎၊ ထြက္ရ ၾကလတံ့။
– ထုိကာလအခါ ေျမမႈန္႔၌ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူမ်ားတုိ႔သည္ ႏုိးၾကလိမ့္မည္။ အခ်ဴိ႔တုိ႔ကား၊ ထာ၀ရအသက္႐ွင္ျခင္းႏွင့္၎၊ အခ်ဴိ႔တုိ႔ကား၊ ႐ွက္ေၾကာက္ျခင္း၊ ထာ၀ရအသေရပ်က္​စီးျခင္​း ႏွင့္၎၊ ႏုိးၾကလိမ့္မည္။” မာ ၅း၃၉၊ ေယာ ၁၁း၂၃၊ ၅း၂၈၊ ၂၉၊ တ ၂၄း၁၅၊ ဒံ ၁၂း၂ ###

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘာယုံၾကည္​ျခင္းမွမ႐ွိမွီ အမိဝမ္းကတည္းက ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ထာဝရအသက္႐ွင္ရသည္ကုိ မယုံၾကည္ ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ကြာေသာသူမ်ား၊ ခရစ္ေတာ္၌မတည္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ သူတို႔၏လူျဖစ္ ရျခင္းအခ်ည္းႏွီးျဖစ္သည္။ ခရစ္​ယာန္​ျဖစ္ေသာ္လည္းဘဲ အခ်ည္​းႏွီးျဖစ္​သည္။

“ငါႏွင္​့ကြာလ်ွင္ သင္တုိ႔သည္ အဘယ္အမႈကုိမ်ွ မတတ္ ႏုိင္ၾက။
– ငါ၌မတည္ေသာသူသည္ ေသြ႔ေျခာက္ေသာအခက္ကဲ့သုိ႔ ျပင္သုိ႔ပစ္လုိက္ျခင္းကုိခံရ၏။ ထုိသုိ႔​ေသာအခက္မ်ားကုိ လူ တုိ႔သည္​စုသိမ္း၍ မီးထဲသုိ႔ခ်လုိက္ၾကသျဖင့္ မီးေလာင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾက၏။” ေယာ ၁၅း၅၊ ၆

ထုိသုိ႔မျဖစ္ရေလေအာင္ အမိဝမ္းကတည္းက ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္အတူအသက္႐ွင္ရသည္ကုိ စိတ္ႏွလုံးအႄကြင္းမဲ့ယုံၾကည္ လက္​ခံၾကပါစုိ႔။ လူအားလုံးအမိဝမ္းမွစ၍ ထာဝရအသက္႐ွင္ ရသည္ကုိ စိတ္ႏွလုံးအႄကြင္းမဲ့ယုံၾကည္လက္​ခံၾကပါစုိ႔။

“ဒုစရုိက္​အျပစ္​၌ေသလ်ွက္႐ွိေနေသာငါတုိ႔ကုိ ခရစ္​ေတာ္ ႏွင့္အတူ အသက္႐ွင္ေစေတာ္မူၿပီ။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ရ၏။
– ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ငါတုိ႔ကုိထေျမာက္ေစ၍ ​ေကာင္​းကင္​ အရပ္၌ေနရာေပးေတာ္မူၿပီ။
– ယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္ ​ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္​တင္​ ျခင္းသုိ႔ေရာက္ရ၏။ ကုိယ္အလုိအေလ်ာက္ေရာက္သည္မ ဟုတ္။ ဘုရားသခင္သနားေတာ္မူရာျဖစ္သတည္း။
– ကုိယ္ကုသုိလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ေရာက္ သည္မဟုတ္၊ သုိ႔ျဖစ္​၍အဘယ္သူမ်ွ ဝါႄကြားစရာအခြင့္မ႐ွိ။” ဧ ၂း၅၊ ၆၊ ၈၊ ၉ ###

ဖတ္ရႈသူတုိင္း အမိဝမ္းကတည္းက ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူထာဝရအသက္႐ွင္ရသည္ကုိ စိတ္ႏွလုံးအႄကြင္းမဲ့ယုံၾကည္လက္​ခံသူမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ၾကပါေစ–
အမိဝမ္းမွစ၍ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ထာဝရအသက္႐ွင္ေသာသူ