03. Tawlngak Dingin Ngiimlo

Tawlngak Dingin Ngiimlo

Okanama Kevi, 66; Papua New Guinea,

July 20

Papua New Guinea gam sunga Adventist Pastor tampite in a nasepna panun kumcingin pensen alak uh ciangin apianna khua ciat vuah ciahkik in, amaute innkuan pih ciat tawh anuntaak tawpna lamuh zangh khawm uh hi.

Ahizongin Pacific khanglam gam mualtung khua khat ahi, Ura khua pan a, sem Pastor Okanama Kevi ahihleh tua bang hi lo hi.

Pensen alak khit ciangin, hunbit thungetna ministry ah kipan dingin Pasian in sam hi, ci-in ki ngaihsun ahih manin a pensen laakma’ sangin manmawh kisa zaw hi.

 ‘Pasian in a thungetna a dawn mipa’ ci-in Pastor Okanama’ min pen Papua New Guinea gamsung khempeuh ah, hong thang mahmah hi. Adventist pawlpi mite bek thamloh in midangte in zongh phone tawh asap kawikawi ban vuah, a innkuan un a teen na uh ahi, gamlak mualtung a, buukneu khiukheu kongkhak a va kiu zeel zong ki phamat phial uh hi. Zingsang le nitaak sim in, Pasian kiangah thuumsak dingin thungetna kipulaakte tampitak a sazian in gualhsuk zihziah sa-in a nei hi.

Ni khat, Christian pawlpi dang khat panin Pastor khat a inn vuah va hawh hi. Tua lengla pa ahi, Pr Ricky pen pyinee dang khat ah a teeng hi-in, Ura khua ah, pawlpi vai tawh a va paikhakna panin, Pastor Okanama i’ thungetna ministry a za kha ahi hi.

A gaikhah khe-mahmah a zi tawh Pr Ricky hong tung ta hi. “Hehpihna tawh ka zi a’ dingin thu nong ngetsak thei ding hiam Pastor aw? A nausuah hun kheng khin ta ahih manin ka lung uh kham mahmah hi” Ricky in ci hi.

Tua ciangin Pastor Okanama in tua nupinu Olive thau tawh zuut-in thu a ngetsak hi. Ni nih khit ciangin tua nupinu in, a cidam mahmah tanu khat hong suakkhia ta hi.

Sabbath kik ciangin, Pastor Ricky zong a zi le a tate guk, a suakthak pen tawh sim, teng tawh Seventh-day Adventist biakinn ah hong ki khawm uh hi.

Pastor Okanama in zongh, Ricky le a zi tuiphumna thusinna ah kihel dingin na zawn pah hi. Tua nupate’ ta uzaw nga te ahi, kum 8 pan 12 kikaal teng zongh Lai Siangtho sinna ah kihel uh hi. Tua zawh kha tam lualo khit ciangin nupate le a tate uh mi nga teng tawh, 2017 kum August kha sungin tui hong kiphum uh hi.

“Tu in Ricky in a pawlpi le a pastor nasep nusia in, Adventist pawlpi mi citak mahmah khat hong suak ta hi,” ci-in a inn ah thudonghte a va pai lai in, Pastor Okanama in gen hi.

Ricky te’ ki tuiphum khit a sawt lo in, a pawlpi lui vua, a Senior Pastor pa uh tua Adventist biakinn ah hong kikhawm hi. Sun hunpi man khit ciangin thu gen nading hun khat ki pia hi. Hong dingg to in a kah kawmin a lungsim tawng hong gen khia hi.

“Ricky tungtaang ah lametna tampitak mah ka nei hi. Tu-in amah in hong nusia in Seventh-day Adventist pawlpi ah hong taisan ta hi. Tua ahih manin ka sanggamte aw, kei mahmah in kacin kakep mah bangin note in zongh, hoih takin na cing’ un la, nakeem ta un.” a ci hi.

Tua tawh kizom in Ricky’ khensatna tungtawnin a mah thupha a pia hi.

Ricky in ahihleh, a pastor sep kawm in, sumzon-vanzuakna mun nih khawng ah a neih banah, a mawtaw mi kawmsak hi. Tui a kiphum khit ciangin, Pastor Okanama a nasepna munphual ah sam in, tua a nasep khempeuh Topa Pasian’ tungah aap sak hi. pastor pa in zong lungdam takin aap sak pah hi.

“Hih pa pen ka thungetna ministry a’ dingin gah manpha ahi hi. Hih ministry tungtawn in pastor tampitakte a’ dingin thu ka ngetsak khin hi,” ci-in, kum 66 apha ta Pastor Okanama in gen hi.

Amah in nasepna panin pensen akipiak hangin nasep tawlngak ding ngimna nei lo hi. Nang ee leh?

2016 Sabbath 13na Mission sumpite’ lak ah khenkhat tawh Papua New Guinea gam sung aa, Naupangte’ Sabbath School khaan dingte ki lam hi. Tua banah Pastor Okanama’ inn gei-ah mun khat ki lei hi. Sabbath School mission sumpi nong piak man un lungdam mahmah hi.

By Andrew McChesney