A Kawm Zeisu (Jesus the Borrower)

Khat veivei leitung ii nun sungin bangmah nei kisa lo, daipaam, pangpa, thanem in ki om thei aa lungkia in a khateem mi tampi om thei hi hang. Mite bangin neih le lam ki cing nei lo in leitawi, nektawm zong iin akpi bangin ki nungta to zel hi. Hih bang nuntakna tawh a khangkhia Zomi te’ aa dingin tuni in lungdamthu kong puak nuam hi.

Matthew 6:33-34 “Thudang khempeuh sangin Pasian’ ukna leh ama deihna na zuih theihna ding uh thupi ngaihsut masazaw un. Tua hi leh hih na kisapna dangte khempeuh uh zong hong piathuah veve ding hi. Tua ahih manin zing ciang huna ding ma lungkham masa kei un. Zing ciang thu ding ama thu-in omsak lel un. Tuni thu pen tuni thu mah tawh beisak un la, lungkham ding behlap se kei un. “

Topa Zeisu leitung ah hong nuntak lai in limlahna (examples) tampi tak tawh ong nungta aa lungmuanna leh lam-etna ii ngah theihna dingin amahmah ei aa’ dingin hong nunta hi.

Zeisu in bang nei hiam? Bangci bangin leitung ah hong nungta hiam?

1. Zeisu hong suah dingin a om na ding mun neilo ahih manin, Mary gil ong kawm iin (naupaai) mihing hihna tawh leitung nuntakna hong la hi.

2. Zeisu hong suah ding ciangin suahna inn le mun neilo ahih manin Bawngbuk hong kawm iin leitung mihing nuntakna leitung khuavak hong mu khia hi.

3. Zeisu Bethlehem pan in Egypt gam ah gaal tai dingin a nu le pa tawh ong pai lai iin neih dang bangmah nei lo aa mipil te’ itpiak (gift) teng mah tawh ong ki naamtaak in leitung nuntakna ah hong khangkhia hi.

4. Zeisu lungdamna thu tangko dingin hong ki pat ciangin nungzui le mi kua mah nei hetlo ahih manin Tuipi gei aa ngabeng te hong zawntawm pak lel aa nasep hong ki pan khia hi.

5. Zeisu thugenna ding leh khualzinna dingin bang mah neilo sawnsawn a hih manin Gunkuang ong kawm iin Pasian’ nasep hong ki pan khia hi.

6. Zeisu leh Peter te siah (tax) pia dingin a ki nget ciangin sum nei hetlo uh ahih manin ngasa sungpan in sum ongla tawm iin siah hong pia uhhi.

7. Zeisu in zintunna ding leh annekna ding mun nei khollo hi mai ve….Mary, Martha leh Lazarus te’ inn ah hong zintung iin anne aa nasep hong zom to zel hi.

8. Zeisu in a thungai mipi te it mahmah aa, a gil kial laitak un anvak nuam mahmah ta leh bangmah neilo mawk ahih manin naupangno khat ii ngasa tawn 2leh moh lum 5 tawh mipite an hong vaak hi.

9. Zeisu minthanna tawh Jerusalem hong lut ding ciang na ngawn in zong a tuanna ding laa, sakol nei lo a hih manin mi’ aa a kawm dingin nungzui te nih sawl aa tua laa tawh Jerusalem hong lut hi.

10. Zeisu in a tawpna nitak-an (The Last Supper) hong nek dingciang in zong annekna ding inndei (room) neilo ahih manin midang aa mah hong kawm zel aa tua teng ah nungzui te tawh paisan pawi hong ne uhhi.

11. Zeisu hong sih ding ciangin Singlamteh amah kia in pua zolo a hih manin Simon a ki ci mipa’ huhna tawh Calvary mual hong tung zo hi.

12. Zeisu ei te’ aa dingin hong si aa, a ki vui na dingin hann (tomb) na ngawn nei lo ahih manin Joseph hann hong kawm aa tua teng ah hong ki vui ta zen hi.

Tua ahih manin Zeisu in zingciang aa ding lunghi mawh kei un, A Gam leh A Dikna zong masa ung hong cih mah bangin Amah muang ngeungau mawk leng…….. Zeisu in na nuntak zia, leitung nunzia ong telllua hi. Amah mah hong nungta hi ven… Amah muang ngam lel in.

Happy Sabbath