Lesson 8: A  Picing  Pa/Nu

Lesson 8                                                      May 18  –  24 

A  Picing  Pa/Nu


 

Sabbath Nitaaklam                                               May 18

Tukaal sung sim dingGen.  18:11; Jeremiah 31:25;  Matthew  11:28;  Ps. 127;  Pro.  22:6;   1 Samuel  3:10-14;   Philipians  3:13.

Kamngah:  “En un, tate pen, Topa tungpan letsong hi a, tapa te pen Ama hong piak thupha a hihi.” (Ps. 127:3).

            Nausuah na pen, ngeina bang a mikim tung a piang hi ci in thu lamdang lua a i lak kholloh thu khat a hihi. Pi Eve in a ta-ngeek a pom ciangin a ngaihsut ding dan geelsak in.  A gilsung naungeek a kha a kha in khangto, amau a suun mahmah nau a suak ciang a gimna,gal bangmah a daal zawhlohna te hong thei toto hi.

            Pi Sarah zong teeksia kum 90 a nausuakna, a tangeek Isaac ading a deihsakna te, a min a lawh simin a nuihmai hunte om hi.

            Hannah in sawtpi takmah a nget ciangin a ngah tapa Samuel, “Hih naupang ka ngen hi. Topa in, Ama tung keima ngetna hong pia hi” ci hi. (1 Samuel 1:27).

            Mary’ lungtang sungah lamdang sakna, nungakno khatin Pasian’ tapa a paaina lamdang sakna leh patauh a thuahna te om hi.

            Pa/Nu dinmun ah hamphatna, mawh puakna te, mikim in neikhawm thei lo hi.

*Tukaal sungteng, a picing Pa/Nu te’ tona, patauhna, lungkimna, lungnopna te i sin ding hi. 

SUNDAY                                                               May 19

Tasel Nu/Pa

            Gen. 18:11; 30:1; 1 Samuel 1:1-8; Luke  1:7.  Hih mite kibat kimna bang hiam?  Amau’ deihna Pasian in koici dawn hiam?

…………………………………………………………………………………………………………………….

            Tate in thupha a hi uh hi. Aih hang, Pasian in mi khempeuh tate tawh thupha pia khinlo hi. Pawlkhat in innkuan deihin a thungetna uh Pasian in sangin pia hi: Pi Sarah bang lamdang takin a ngah hi.A dang te leuleu teh bengngon thoihna a kipia peuh a hihi.  Mite’n a tate a ding Pasian tungah lungdam a koh uh ciangin, amau a dingin a luai awngpi muzel in lungtang na sa zel uh hi. “Nau bangzah neita”ci a dot khak bek nangawn:  ta nei te bek kipawlna sungah, ta neilo te lut theilo ding cih zah liangin amau ki pampaih tawm in nasa mahmah uhhi.

            Tua bang thuakna nei mite a thuakna in Pasian in theihpih hi cih thei in, Pasian kiang a dahna te uh ko uh hen. La phuakpa in “Ka sin linna khempeuh Nangma’n na ciamteh hi. Ka khitui khempeuh thawlsungah thun in ki ciamteh hi. Tuate na laibu sungah ki ciamteh hilo a hi hiam?” Ps. 56 : 8. Gamdai khipkhep taleh, “Pa in a tate a hehpih bangin, Topa in Amah a zahtak te hehpih hi” Ps. 103 : 13.

            Pawlkhat leuleu thu tuamtuam hangin ta lalo uh hi.  Hih leitung thuakna, natna leh siatna lauhuaina te tam mahmah lak ah, mi thak piang thuah kei lel leh a ci uh a hihi. Amau’ neih taktak sangin, a omsa naupang te lamto, puahpha zaw ding ci in, taseel la tawm nuamlel zong omlai hi.

            Leitung pen a buai mahmah leitung hi a, ta neih leh neihloh tawh mi tuamtuam i buaina te om hi.  Bangbang hi taleh, ta tawh kisai dotna om zel thei a, eite hoihna ding a Pasian’ hong itna tawh hong piak lametna tawh i nungta hi. Ta nei te in,  ta neilo te’ khasiat baihna te zong telsiamsak ding hi hang.

            Zeisu in ama’ ta na nei khalo mah hi. Tua tungtawnin bang pilna na ngah hiam?

MONDAY                                                              May 20

Nu/Pa  Khatbek

            Leitung in a thuak thu khat pen, Nu/Pa khatbek omna hi a,  nu bek tawh bel hi den tuanlo hi.  Nu/Pa khatbek nei tate cih teh, kitenna omlo lamlak ta ding bekin i ngaihsun thei zel hi.  Hagar zong Abram tawh tanei ding in ki pum sawl a, a ta tawh paikhia dingin zong ki zawhthawh sawlleuleu hi (Gen.  16:3 ,4; 21:17).  Kumpi thu  lelhna tawh, Bethsheba zong gaikha hi (2 Samuel 11:4,5). Elijah zong, Zarephath khua mi Nu/Pa (meigong) khatbek khoi dingin a kisawl hi (1 Kings17:9).  Zeisu’n a nasep kipat tung in a paseel Joseph in sihsan a,  a nu Mary bekmah Nu/Pa (meigong) khat bek nutsiat hi. “Sihna in Mary, a pasal Joseph tawh khenkhia hi.  A lametna leh a patauhna te ah belh ding kuamah nei nawnlo hi.  Kha nih sung bang khasiat huai mahmah hi.” EGWhite, Desire of Ages, laimai 145.

            Nu/Pa khatbek hihna pen mikhat a ding tona lianpen a hihi.  Sum le paai haksatna, Nu/Pa kik tawh buaina, Pasian a ding hun a piak ding buaina, amau a it ding khawng omlai beek hiam cih launa te nei uh hi.

            A nuai a Lai Siangtho munte pan, Nu/Pa khatbek neite na-ngawn in, bang kamciam ngah uh hiam?  Jeremiah  31:25; Matt. 11:28;  Jeremiah  29:11;  Jeremiah 32:27; Pro.  3:5,6; Isaiah 43:1, 2.

………………………………………………………………………………………………………

            Pawlpi khat i hihna tawh, Nu/Pa khatbek omte panpih ding mawhpuak i nei hi.  James in, “Pa Pasian in a siangtho biakna citak in a ngaihsut thu in:  Tagahte leh meigong numeite a haksatna uh ah hoihtakin kem in” (James 1:27) na ci hi. Hi ci zop leng “Nu/Pa khatbekte haksatna” ci in. I piak ding huhna pen sumpai bek hilo hi.  A tate tawmvei kepsak leng, inn nasem thei pah, tawlnga thei, thungen Lai Siangtho sim thei pah ding hi. Amau kiim a thusia piangte pan a tate puahphat sak ding hi hang.  Nu/Pa khatbek omte a dingin, Pasian’ khutzat i hih theihna mun tampi tak om hi.

            Amau tungah thu i khen pahpah sangin, Nu/Pa khat bek omte koici leng, amau dinmunte tha i pia thei ding hiam?

TUESDAY                                                             May 21

Nu/Pa  Dinmun ah Mawhpuak leh Lungnopna

            Ps. 127 simin. Hih latom i thupuak bulphuhpi bang hiam? I nuntak sung i zat theih dingin bang thupuak thupi i lakhia thei ding hiam?

………………………………………………………………………………………………………

            Mehlim huan ding na kingaihsut ciangin,  meh huanna laibu cihna na zui ding hi. A kisam teng na sawh khit teh, na duh mehlim khat a nekha na hi hi. Nu/Pa hihna in, meh huan tawh kibanglo hi. Naupang khat leh khat ki bang vetlo a, khat tung a na hihdan a dang khat tungah hih lecin thudang hongpiang ding hi.  Numei pasal ki lamdang ding a, a pianna uh, a lungsim puak leh a dang tampi kibanglo hi. Pasian’ gelna ah, naupangte’n Amah it in, a thu mang dingin makaih ding deih hi (Deut.  6:4-9;  Ps.  78:5-7). Pasian hong sawlna “Naupang khat a totding lampi hilh in” (Pro. 22:6). Naupangte a khial ngeilo bang khawng a mawk etlo ding hi.

            Naupangte a ithuai mahmah hunpan, bangmah a kidaal zawhlohna pan,  khang no suakta leh uham picing hong suak dong, Zeisu thei, a it theihna dingin pattah ding hi.  Nu/Pa te’n naupang khantohna ding, “Topa thei un” (Deut. 6:4), “lungsim khempeuh tawh it” (Deut. 6:5), “A thute lungsim sungah koih” (Deut. 6:6), “Pasian’ thu i theih khempeuh tate tung hilh sawn ding” (Deut.  6:20-23) ci hi.

            Deut. 6 in a thupi nih zomto lai hi. Amasa “gen-hilh” (Deut. 6:7). Hilh cihteh, sang Laisinna leh, gen cihteh Lai Siangtho hilhcianna ahi hi. A mun nih tuakin, Lai Siangtho thu mah tawh, Nu/Pa te’n hilhkhawm pah ding hi zaw hi. Nisim innkuan biakpiakna sungah zong hilhden thei a,  a thupi zaw deuh a hun la a hilhna zong om ding hi. Nisim a thupiang khempeuh te’n zong, Lai Siangtho thu kihilhna ding lampi hong hon pahpah hi (Gen. 18:19). A nihna “Hen-gelh” (Deut. 6:8,9). Thumaan thutak in eite gamtatna sungah kidawk ding “Khut”, leh ngaihsutna “Lutang,” tua te a kigelhna ding mun “Kongkhak khuam,” mipi muh theih na’ng “Kongpi” ci hi. I lungtang sungpan kipan hong luangkhia masa ding a, i innsung khit ciang leitung buppi ah pulaak ding hi.

WEDNESDAY                                                               May  22

Nu/Pa  Hihna Nungzui Neihna

            Gen. 18 : 18, 19 leh 1 Samuel 3 : 10-14 simin. Hih teng a om Pa nih enkaak in. amau Nu/Pa hihna in bang thu piangsak ding hiam?

………………………………………………………………………………………………………

            Nu/Pa te’n a tate a nungzui suaksak in, Zeisu’ nungzui zong suaksak thei uh hi.  Kisat kivuak na te tawh tate hilhna in thumaan leh hoih penpen hi ci in a um lai Nu/Pa tampi tak om lai hi (Pro. 22:15; 23:13; 29:15). Hih kammal te sangkhial in, tate thu mang mahmah ding deih kimlai, Nu/Pa leh Pasian langdo mi peuh suak sak zawsop hi. Lai Siangtho sungah, Nu/Pa te’n tate dikna tawh hilh ding (Eph. 6:4;  Colosian 3:21),  naupangte thumaan tawh hilh ding (Ps.78:5; Pro. 22:6; Isa. 38:19; Joel  1:3) ci hi.Nu/Pa te’n tate’ a ding vaihawm sak ding (2 Cor. 12:14), limhoih lak ding (Gen.  18:19;  Ex. 13:8;  Titu 2:2):  Innkuan sung hoihtak uk ding (1Tim. 3:4,5,12),  tate pilna guanna ding (Pro.  29:15,17), Pasian itna kilanghsak ding (Isa. 66:13;  Ps.  10 :13; Luke 11:11).

            A dahhuai mahmah, Lai Siangtho tangthu sungah lamkhial Nu/Pa te om hi. Isaac leh Rebecca te nupa in, a tate, Esau leh Jacob bekmah pen, it tuamna nei uh hi (Gen. 25 : 28). A nungciangin Jacob in zonga ta Joseph tungah na hih leuleu hi (Gen. 37:3). Biakna makai pipa Eli na-ngawnin a tate hilhlo hi (1Samuel 3:10-14). Eli in zong Samuel pantah hi napi, a picinglo Pa khat hong suak hi (1 Sam 8:1-6). Kumpi David in, a zualzan khit banah mi that lailai a, a tate’n ama limlak bangin zui uh hi; Kumpi Manasseh in a ta dawi biakna in meihal hi (2 Kings 21:1-9), tua mah bangin Kumpi Ahaz in zong hih hi (2 Kings 16:2-4).

            Himah taleh, Lai Siangtho sungah Nu/Pa hoihte zong na om veve hi. Mordicai in Hadassah i cih, Kumpinu Esther a kem Pa hoih khat na hi hi (Esther 2:7). Job in a tate a dingin thu ngetsak tawntung hi (Job 1:4,5). Hih teng a hoih/hoihlo  khempeuh lakpan pilna i sin ciat ding kisam hi.

           Lai Siangtho sung a Nu/Pa te’ thu tengpan bang pilna i sin thei diam? Ei ta a hilo te tungah hih thute tawh bang thu i hilh thei ding hiam?

 

THURSDAY                                                         May  23

A Phengzat Tapa Dokik

            Pro. 22 : 6 simin. Na koici tel hiam? Aamakhan maw, kamciam maw aih kei leh lam-et huai ci ding hiam?

………………………………………………………………………………………………………

            Nu/Pa te’n tate hilh na’ng in, hun tampi lak kul a, Pasian a theihna dingun, sanghoih ah puak kul, biakinn kah densak ding, mission nasepna ah hel tawntung le cin, ama sung a na vawh upna tawh a mah hong khangto ding hi.  Amau bel cimtak mahmah taleh, nang lampan amau gupna ngah theihna ding tawlngalo a nasep kul ding hi.  Nu le Pa khialhna omkei. Naupangte’n lungsim nei uh; a gamtatna bangbang Pasian mai ah amau mawhpuak a hihi.

            Pawlkhat te’n “a teek ciangin tua lampi pan pialkhia lo ding hi” cih kam mal pen kamciam hi a, naupangte gupna ngah peuh dingin aamakhan daan in ngaihsun uh hi.  Paunak in hong thukhun piakna ah, tuate tung teitei ding cih hilo hi. Naupangte a neutung a i hilh bangbang a khang khom hi kici bek hi. Naupang khempeuh in Nu le Pa kiangpan a ngahsawn thu te, sang ahih kei leh nial hun hong tung teitei hi.

            Pasian thutawh limtak a pantah te’n bel, tua thute naupang lungsim sungah tengden a hih manin, a paikhiat uh ciangin zong naupang lungsim sung a kisuan sa te mah hong pokhia kik ding a, tua te’n innlam manawh a huupkik ding cih theihsa a hihi. Nu/Pa hoih hih ding zong ei teeltheih thu hi a, naupang lampan zong amau teeltheih thu a hihi.

            Naupang khat a lampial ciang Nu le Pa te’n bang hih ding hiam? Pasian kiang ap a, deihtak thungen ding hi. Na lungsimnat hong thei Pasian hi. Naupang tampi sim zawhloh in Amah nungngat in nusia uh hi.  Tua naupang vakthaap pa, itna leh thungetsakna tawh panpih tawntung ding kisam hi. Thunget sak ding leh panpih ding zumpih peuhmah ke’n, ki mawhsak ke’n la, tua pa na donna in innkuanpih dangte awlmawhlo kha ke’n. Naupang vakthap pa in innkuan hong khenkham thei hi. Innkuan ki pumkhat na dingin, na nupa un hanciam unla, naupangte huang bawl un. Pasian in naupangte nang itzah sangin itzaw tham a hihna phawk gige in.

            Ei mah i ki mawhsak pen leitung paidan hi lel hi.  Khial kha mah lecin zong mailam enzaw in, Pasian’ kamciam tungah kingah ding bangzah thupi nasa hiam?  Philipians 2:13.

 

FRIDAY                                                                May  24

Simbeh Ding:

“Naupangte tawh kiho a, thunget ding hun la unla, tua hunte bangmah dang in sutsak peuhmah kei un. Lengla a om leh, ‘Pasian in nasep thupi hong pia a, huih mut hun nei ke’ng’ cihsan un.  Tawntung hun a dingin nasem na hihlam phawk un. Na mawhpuak masa penpen naupangte ahi hi.”  EGWhite, The Adventist Home, 266,267.

            “Nu/Pa te aw, banzal a na pom lai in na ta-ngek thu hilh un. No’ thu umsak un. Khutlang bek tungpan kiptak a piangthei thu a hihi.  Nu/Pa te’n na lungsim uh kem un la, hoihtak leh kiptak in, naupang lungsim zol un la, amau lungsim khentatna kip a neih masiah bangmah dang lutsak kei un. A gitloh masakpen kuaitan pah kei leng a lungtangkhauh semsem ding a, pumpi khantoh tawh kizui in lungtang khauh sem sem ding hi” EGWhite,  Pawlpi Thu Lamlak vol. 1. Lai 218.

Kikup Ding Dotna te :

  1. Pasian’ “ta” cihin bang a cihnopna hiam? Bangci in i tel thei ding a, bang lungnopna i ngah thei ding hiam?
  1. Pa khat in a ta te teng a piankhit ciangin, hih bangin ci hi. “ka tate teng a pian khit kum tawmno sungteng in Pasian thuman ka muh thak a om hi; A masa in, deihteel theihna om takpi:  A nihna ah, mihing mawhneimi taktak a hihna” ci hi.  Tua naupang te’n, hih thumaan teng bang ci hilh hi ding hiam?
  1. Naupangte’ deihteel theihna banghun ciangin huh leng kituak ding hiam? Koici huh ding?  Eimah Pasian tungah ki ap ngaplo pipi, naupangte’n Pasian’ deihna a zuih theihna ding i koi huh thei ding hiam?

 

  1. Nu/Pa langkhatbek omte tung lungsim nga un la: Na pawlpi buppi un, Nu/Pa langkhat bek omte ta bangci dan in laptohpih thei ding hiam?
  2. Upna lampial ta a nei Nu/Pa te koici thapiak theih ding i hi hiam?