Ak khuangta Thawh Hunta

Ka neu lai-in taanlang (KG) Zolai simbu sung laimai masa penpen ah “A- Ak khuangta, thawh hunta” ci in ka siama te in hong sinsak iin, hong lotngah sak uh hi. Kei zong sim iin ka lotngah aa, tuni dong ka mangngilh thei mahmah kei hi. Ka khuak sungah omom sam na pi-in a taktak in ka zang zo mahmah kei aa, a thupiitna zong ka telsiam kei hi. Ih pu ih pa te leh zolai a bawl masa te in bang hangin hih laigual pen lai mai masa penpen ah na koih aa, hong sinsak uh hiam ci in ka ngaih sun kha zel hi. “Thawh hunta” ih cih ciangin ihmutna khat om masa phot aa, tua ihmutna pan in thawh ding ki sam hi. Mipil te in ihmutna tawh ki sai in a gen uh ciang in, zingsang ih thawh madeuh zingtung pen ihmut lak pan a nuam pen hun hi ci-in gen uhhi. Tua hun pen khua a vaak madeuh hi aa khua zong amial deuh hun laitak hi.

Ih nuntakna sungah mun khatkhat te ah ih ihmut hun leh mial ihsak deuh hun, haksa ih sak deuh hun, ih lungkiat deuh hun cih bangin haksatna ki phukha thei zel aa, ahi zongin tua hun te pen khua vaak ding hun a nai hun hi zaw aa, ak hong khuan dek hun hi zaw hi. Tua ahih manin na nuntakna sungah ak khuangsak zel inla, na thawhna dingin zong tua ak khuan na zaak kul aa, hoihtak in na ngaihsiam kul mahmah ding hi. Ak khuan tawh ki sai in, Lai Siangtho sung ih et ciangin (Matthew 26: 69-75) Peter in Topa Zeisu a nial laitak in kha lam ah a thawh kik theihna dingin Ak hong khuan ding ki sam aa, ak hong khuan ciangin amah zong hong tho pah aa hong ki heei kik pah in ei aa dingin et teh ding a hoih mahmah khat leh nungzui muanhuai khat ong suak hi.

Khalam nuntakna bek hilo, leitung nuntakna mahmah ah zong mi ih bat zawhna ding leh mi khangto ih suah theihna dingin ih nuntakna ah ak hong khuan kul aa, ih thawh ding zong ki sam mah mah hi. Tua bangmah in ei “Spicer Zomi” te zong ih om na ciat ah bil vak sitset in mi te koi ci khuasak aa koi ci om hiam cih en kawm in milak ih ki hel zawhna ding, mi ih phakzawhna dingin ak khuangta ahih manin ih thawh kul ta hi.

Ka neu lai-in ka nu in bang ong ci hiam cih leh … Mi thupi, mi khangto te in zingsang thobaih te hi ci in hong thu hilh thei zel hi. Thobaih le hang sep ding teng a hun lap in ki zo man aa, mi nuai ah ki omlo hi. Mi pil te leh mi khangto te in hun hoihtak in hun a zang siam te hi aa, mikang te in hun in sum hi a cih mah bangin hun pen nak thupi mahmah hi.

A khangto ih suah theihna dingin khanlawh ding ki sam aa, ih khanlawh theihna dingin ong phong ding ki sam hi. Tua hi aa Ak khuang sak inla, tho ta in! Zogam akhan toh theihna ding, Zomi te mi tungah ih tuangzo kei zongin mi ih bat zawhna dingin Zolai simbu bek ah a sim hi lo iin, ih nuntak na ah a zang siam ih hih theih ding thupi mahmah ka sa hi.

Zolai Simbu ka sim kik kik ciangin “Z – Zomi te hanlung ciam …. Khangto diam !!!!” ci-in alphabet tawp na ah ki sin hi. Tua bangin Zomi te a khangto diamdiam dingin A masa pen laimal a hi “A” pen hoih tak in ih et masak kul ding aa, ak khuan za aa ih thahbaih kul ding hi. Tua hi leh “Z” ahi Zomi te gualzawhna ding lampi ong om thei pan ding aa, mi te nuai ah ih om kei ding hi.

“A – Ak khuanta …. thawh hunta …. Z – Zomi te hanlug ciam … Khangto diam ….”