37 အပိုင်း (၃) ရာသက်ပန်အိမ်ထောင်ရွေးချယ်ခြင်း 39 အခန်း ၆ ကြီးမားသောဆုံးဖြတ်ချက်        ပျော်ရွှင်ခြင်းလော၊ သို့တည်းမဟုတ် ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသော မဂင်္လာဆောင်ခြင်းလော – အကယ်၍ မဂင်္လာဆောင်ရန်ခြေလှမ်းပြင် နေကြ သောသူတို့သည် မဂင်္လာဆောင်ပြီး သည့်နောက်ပိုင်းတွင် စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊ စိတ် ဒုက္ခရောက်ခြင်းအဖြစ်အပျက်မျိုးကို ရင်မဆိုင်လိုလျှင် ယခုမဂင်္လာမဆောင်မီ အချိန်တွင် ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ လေးလေးနက်နက် စိတ်ထက်သန်စွာ စဉ်းစားရမည်။ ဥာဏ်ပညာကင်းမဲ့စွာမဂင်္လာဆောင်ကိစ္စကိုûပလုပ်လျှင် ယင်းသည် လူငယ်လူရွယ်တို့၏အသုံးကျမှုကိုဖျက်ဆီးရာတွင် အထက်မြက် ဆုံးသောလက်နက်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘဝရပ်တည်မှုသည် ဝန်ထုပ်ကြီး သဖွယ် (သို့မဟုတ်) အမဂင်္လာသဖွယ်ဖြစ်လာသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အသုံးကျမှုကို ထိထိရောက်ရောက်ဖျက်ဆီး၍ ဘဝရပ်တည်မှုကို စိတ်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ရာတွင် ယင်းအမျိုးသမီး၏ခင်ပွန်းထက် စွမ်းဆောင် နိုင်သူကားမရှိတော့ပြီ။ တစ်နည်းကား အမျိုးသားတစ်ဦး၏တွေးခေါ်ချက် များနှင့်ရည်စူးချက်များကိုûပိကွဲအောင်ûပလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ သူêကိးပမ်း မှုများကိုရပ်တန့်စေ၍ သူ့သြဇာသက်ရောက်မှုနှင့်မျှော်လင့်ချက်များကို ဖျက်ဆီး […]

 Lesson 4: Meikhuk Pan Kumpi Inn-ah *January 18–24 Sabbath Nitaklam                                                    Jan 18 Tukal sung Simding: Daniel 3; Rev. 13:11–18; Ex. 20:3–6; Deut. 6:4; 1 Corinth 15:12–26; Hebrews 11. Kamngah: “Ka biak […]

သင်ခန်းစာ (၉) စစ်ဆေးခြင်း၊ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင့်စာရင်းများ နိုဝင်ဘာ ၂၃ – ၂၉ ဥပုသ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း နိုဝင်ဘာ ၂၃ ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။ ဧဇရ ၁း၉-၁၁။ ဒံ ၁း၁၊၂။ ဒံ ၅။ တရားဟော ၃ဝး၁-၆။ ဧဇရ ၈း၁-၂၃။ နေဟမိ ၁၁း၁၊၂။ ၁၂း၁-၂၆။ အလွတ်ကျမ်းချက် “ညီအစ်ကိုမှူးမတ်တို့၌မှီဝဲလျက်၊ ဘုရားသခင်၏ကျွန်မောရှေ အားဖြင့်ထားတော်မူသော ဘုရားသခင်၏တရားတော်အတိုင်းကျင့်ပါ မည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ငါတို့အရှင်ထာ၀ရဘုရား၏ပညတ်တော်များ စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်ရှိသမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပါမည်” (နေဟမိ ၁ဝး၂၉)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ သားစဉ်မြေးဆက်ဆင်းသက်သည့် နာမည်စာရင်းကို ကျော်ဖြတ်သွားတတ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်မှ ထိုသို့ နှုတ်ကပတ်တော်အတွင်းထည့်သွင်းထားခြင်းမှာ အကြောင်းရင်းရှိ၏။ သမ္မာ ကျမ်းစာမှဖော်ပြသော ထာ၀ရဘုရားသည် အသေးစိတ်တိကျသောဘုရား ဖြစ်သည်။ သေးငယ်သည့်ကိစ္စအထိ မှတ်သားသတိပြုသောဘုရားဖြစ်သော ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘယ်သောအခါမျှ မေ့လျော့မည်မဟုတ်ကြောင်းကို […]

South Pacific Divisionof the Seventh-day adventist church statement on the environment Seventh-day Adventists believe that humankind was created in the image of God, thus representing God as His stewards, to rule the natural environment in a faithful and fruitful way (Genesis 1:26,27). Unfortunately, corruption and exploitation have been brought into the management of the human […]

The Dangers of Demonization and Polarized Thinking By Loren Seibold  |  11 October 2019  | A few months ago, I received an article from someone comparing Elder Ted Wilson to President Donald Trump. The author saw in both of them an authoritarian streak (probably true) but then added numerous other less thoughtful comparisons. I admit that […]

Abortion   Oct 12, 1992 Many contemporary societies have faced conflict over the morality of abortion.* Such conflict also has affected large numbers within Christianity who want to accept responsibility for the protection of prenatal human life while also preserving the personal liberty of women. The need for guidelines has become evident, as the Church […]

29 tcef; 5 cGeftm;BuD;aomoufaocHjcif;        taumif;qHk;aomomoemûyrsm;onf c&pf,meftdrfaxmif rsm;rSxGufay:vmonf – bk&m;ocifudkaMumuf&GHU½dkaoaomtdrfaxmif? bk&m;udkcspfaomtdrfaxmif? bk&m;ocifudk0wfûyudk;uG,faomtdrfaxmif? opöm&Sdjcif;onf 0rf;wGif;yguJhodkYjzpfaomtdrfaxmif? tdrfa*[mqdkif&m wm0efrsm;udkom omrefumvQHumjzihfvnf;aumif;? trIrJhtrSwfrJhjzihf vnf;aumif; vkyfudkifrIudkcGihfrûyaomtdrfaxmif? aeYpOfaqmif&Guf&rnfh wm0efrsm;udk opöm&SdpGmxrf;aqmif&eftwGuf bk&m;ocifESihfqdwfNidrfpGm rdwfo[m,zGJUjcif;onf vdktyfonf[koabmxm;aom c&pf,mef tdrfaxmifrsKd;wGif yifv,f&yfjcm;wdkif;wpfyg;ü bk&m;ociftwGuf trIxrf;aqmifrnfhomoemûyrsm;onf taumif;qHk;jyifqifrIudk&&Sd Muonf/          tu,fí tdrfaxmifqdkif&mwm0efrsm;udk rSefuefaomoabm xm;jzihfaqmif&GufvQif c&pfawmftwGuf twnfjrJqHk;ESihftpHkvifqHk; enf;rsKd;jzihf trIawmfudkxrf;aqmifaprnfh tawGUtêuHrsKd;udkay;vdrfh rnf[laom todpdwf”mwfjzihf ,if;wm0efrsm;udkxrf;aqmifoihfayonf/ xdkaeYpOfwm0efrsm;udk opöm&SdpGmxrf;aqmifjcif;? 0rf;ajrmuf 0rf;ompGm vuf0g;uyfwkdifudkajr§mufxm;jcif; obm0cHpm;csufrsm;ESihf rnfrQyifqefY usifaomfvnf; rnfonfhtvkyftudkifudkrQ […]

21 tydkif; (2) &yfuGuftusKd;aqmiftvif;a&mif 23 tcef; 4 xda&mufaomtdrfaxmif\MoZmoufa&mufrI        c&pf,meftdrfaxmifonfo½kyfjyoifcef;pmazmfjy\ – tdrfaxmif\vkyfief;onf rdom;pkwdkY\pnf;0dkif;wpfzufodkY ausmfeif; wdk;csJUoGm;onf/ c&pf,meftdrfaxmifonf yHkpHerlemazmfjyaomXme jzpf&rnf/ ,if;azmfjyjcif;onf urÇmay:wGifaumif;usKd;udkûyaom tiftm;jzpfvmvdrfhrnf/ ¤if;uJhodkYtdrfaxmifrsKd;rS xGufcGmoGm;aom vli,fwdkYonf olwdkYoifMum;cJhaomtdrfaxmifrsm;ü ydkrdkjrihfjrwfaom  b0 &yfwnfrIqdkif&musihf0wfrsm;udk oGwfoGif;vmMuí &yfuGufwGif; tajctaejr§ifhwifay;aom MoZmoufa&mufrIonf touf0ifvm avonf/          tdrfoltdrfom;wdkYonf ,Ofaus;acsiHjcif;jzihf c&pf,mefyDopGm tm;xkwfaqmif&Gufygu aumif;usKd;csrf;omrsm;pGm jzpfxGef;vdrfhrnf/ ,if;tdrfoltdrfom;rsm;\atmifjrifrIudk tjcm;aomrdom;pkwdkYonf txl;tm½Hkpdkufí twk,lMuvdrfhrnfjzpf&m pmwef\aoG;aqmif jzm;a,mif;jcif;udkvnf; wGef;vSefumuG,fEdkifMuvdrfhrnf/          bk&m;ocif\tvdkawmfpdk;rdk;aomtdrfaxmifudk aumif;uifwref rsm;wdkYonf rMumcPtvnftywfvma&mufMuvdrfhrnf/ bk&m;ocif \aus;Zl;wefcdk;tmedoifaMumihf […]

15 tcef; 3 {‘ifpHjytdrfaxmif        bk&m;ocifjyifqifay;aomvlom;twGufyxraetdrf – vlom;twGuf bk&m;ocifjyifqifay;aomyxraetdrf/ uREfkyfwdkY\ tptOD;rdbESpfyg;twGuf {‘iftdrfudk bk&m;ocifudk,fawmfwdkif jyifqif ay;awmfrlcJh\/ vlom;taejzihfvdktyfonfh cyfodrf;aomwefqm &SdorQudk qif,ifcif;usif;NyD;aomtcg bk&m;ocifu ]]igwdkYyHkoP²mefESihf wnD wpfoP²mefwnf;vludkzefqif;MupdkY}} [k rdefYawmfrl\/          udk,fawmf&Sifonf zefqif;jyD;aomowå0gtaygif;wdkYteuf aemufqHk;ESihf tjrihfjrwfqHk;jzpfonfhvlom;udk zefqif;NyD;aomtcg tvGefESpfoufawmfrl\/ tjypftemtqmuif;pifaom urÇmavmuwGif pHkvifaomvlom;udkaexdkifap&ef tMuHtpnf&Sdawmfrl\/ odkY&m wGif vlonfwpfa,mufwnf;ae&ef bk&m;ociftvdkawmfr&Sd/ odkYjzpf í ]]a,musfm;onf wpfa,mufwnf;raeaumif;? olESihfoifhavsmfaom taxmuftrudk olYtzdkYigvkyfOD;rnf}} [k rdefYawmfrl\/          bk&m;ocifudk,fawmfwdkif tm’HtwGuftwloGm;vmaexdkif&ef olESihfwlaomtaxmuftrudkay;awmfrl\/ olESihfa½SUoGm;aemufvdkuf  nDí […]

                              10 tcef; 2 ppfrSefaomtdrfaxmifwdkif;\tajccHt*Fg&yfrsm;         urÇmay:üqGJaqmifrIt&SdqHk;ae&m – om;orD;rsm;\ tem*wf aumif;pm;a&;ESihf ypöKyÜefaysmf&Tifa&;twGuf rdbrsm;wGif BuD;av;aom wm0ef rsm;&Sdygonf/ wpfcsdefwnf;rSmyif tdrfaxmifudk omom,m ,m&Sdatmif wwfEdkiforQwm0ef,lMu&rnf/ ,if;udpöonf Opöm”e<u,f0 csrf;omjcif;ESihf aiG&wwfjcif;rsm;xufomí *kPftoa& &Sdygonf/ tdrfaxmifwGif;odkYae a&mifjcnfrsm;xGef;vif;0ifa&muf ae onfhyrm tdrfonf omom,m,m&Sdae oifhygonf/ om;orD;wdkYonf i,fpOfu om,monfhtdrfaxmifwGif aexdkif& onfhtcsdefudk tjrJrjywf owd& aeapoifhygonf/ odkYrSom rdrdwdkYaecJh&aom tdrfonf aumif;uif EdkifiHawmfuvGJvQif Nidrfoufjcif;t&SdqHk;? aysmf&Tifp&m taumif;qHk;jzpf ygonfwum;[k awG;rdwdkif;yDwdjzpfaeMuvdrfhrnf/ olwdkYonf tcsdef […]

 tydkif; (1)    vSyxGef;ajymifvlYtdrfaxmif 3 tcef; 1 tdrfaxmif\ywf0ef;usif          tdrfaxmifonfvlYtzGJUtpnf;\tajctjrpfjzpfygonf/ vlYtzGJUtpnf;wpfckwGif rdom;pkrsm;yg0ifygonf/ xkdrdom;pkrsm;\ tdrfaxmifOD;pD;rsm;onf ,if;vlYtzGJUtpnf;udk OD;aqmifwnfaqmuf xm;jcif;jzpfygonf/ ESvHk;onf touf\tajctjrpfjzpfouJhodkY ¤if;ESihfwlonfhrdom;pkonf vlYtzGJUtpnf;wpfck\tajctjrpfjzpf\/ tvm;wlyif toif;awmf\tajctjrpfonfvnf;aumif;? wdkif;jynf wpfjynf\tajctjrpfonfvnf;aumif; tdrfaxmifpkrsm;yifjzpfMu\/ ,if;odkYjzpf&m vlYtzGJUtpnf;wpfck\aumif;pm;a&;? toif;awmf\ atmifjrifa&;? wdkif;jynfwpfck\wdk;wufzGHUûzd;a&;rsm;wdkYonf tdrfaxmif wpfckpD\ûyjyifpDrHay;rIay:wGif wnfrSDygonf/          tem*wfvlYtzGJYtpnf;wpfck\wdk;wufrI? (odkYr[kwf) qkwf,kwfrIonf ,aeYvli,frsm;\tusihfp½dkufrsm;ay:wGif wnfae ygonf/ vli,fwdkYonf twwfynmqnf;yl;aecsdefwGif aumif;aom tavhtusihf&Sdjcif;? rdrdudk,fudkrdrdcsKyfwnf;jcif;? rl;,pfaq;0g;  a&SmifMuOfjcif; ponfwdkYudkrdbwdkYonfyHkoGif;ay;ygu oufqdkif&m vlYtzGJUtpnf;onfvnf; wdk;wufzGHUûzd;vmvdrfhrnf/ vli,fwdkYtm; vrf;ñTefOD;aqmifjcif;? […]

စကားချီး စံပြအိမ်ထောင်ဆိုသည်မှာ၊ ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းသူတို့၏စံနှုန်းထား များနှင့်အလေ့အကျင့်များကို လက်ခံကျင့်သုံးရသည်ကတစ်မျိုး၊ ဆုံးမသွန်သင် ပေးရသည်ကတစ်ဖုံ အစုံစုံတို့ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရသောဌာနဖြစ်၍ ယင်း အိမ်ထောင်များ၌ မွေးဖွားကြီးပြင်းလာကြသောသားသမီးတို့ကို ဘုရားတရား ကြည်ညိုကိုင်းရှိုင်းသောဘောင်အတွင်းသို့ ပြောင်းလဲသွတ်သွင်းပေးရန် သက်ဆိုင် ရာမိဘနှစ်ပါးတို့အား ဖန်ဆင်းရှင်ကမိန့်မှာထားတော်မူသော နေရာ မျိုးလည်းဖြစ် သည်။ ယင်းတာဝန်ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်စေရန် မြော်လင့်ခြင်းအသင်း သားမိဘများတို့သည် သူတို့အနေဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်သမျှသော အကူအညီကိုရှာဖွေလျက် ရှိသည်။ မိဘများအတွက် အယ်လင်ဂျီ၊ ဝှိုက် သည် အလွန်တန်ဖိုးရှိသော အကြံပေးစကားများ မြောက်မြားစွာကိုရေးသားပြုစုထားပြီးဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင် ဆိုင်ရာကဏ္ဍတိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရေးသားပြုစုထားလျက် ယခုခေတ်တွင် လည်း စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်၍ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြတတ်သောမိဘများတို့အား သကမ ကင်းဖြစ်စေသောပြဿနာပေါင်းစုံတို့နှင့်ပတ်သက်၍ အထူးညွှန်ကြား ချက်များကို ပေးထားလေသည်။ သူမကွယ်လွန်မသွားမီနှစ်ပေါင်းများစွာအထက်က “မြော်လင့်ခြင်း မိဘများလက်စွဲ” အမည်ရှိသောစာအုပ်ကိုပြုစုဖြန့်ချိရန် ဆန္ဒရှိကြောင်းပြသ ခဲ့လေသည်။ ယင်းဆန္ဒကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် ဤစာစောင်ကို ကြိုးပမ်း […]

[gmap-embed id=”64″]

Top