Rev Dr Zam Khat Kham, translator, Writer, Compiler, Zomi,

Bawngkuang sung aa Naungek

Ka neu lai-in ka pu te’n bawng khawi iin ka u te tawh ka cinh sak thei zel uhhi. Zingsangin bawng te gamlak lono na mun ah va khah iin gamla a pai lohna ding uh leh vaimim kiciinhna lo lai khawngah a pai lohna dingun ka vil ka cing uhhi. Nitak ni ong kaii in thangmual ong liap kuan ciangin bawng teng khawm in inn lam zuan in ka hawl kik uhhi. Bawng te inn ka tunpih uh ciangin ka pu in tuilum na suang aa tua sung ah vaii (vaimim sukna vaii, vaimim haawng) leh cii hel in tua tui bawngkuang a ki ci sing luang gol khopkhat a ki suiikuak sungah ka sunng uh aa bawngtui ka pia uhhi. Tua bawngtui piakna kuangsung mah ah beehawng (bee lii leh bee lawi hawng keu) te pia in bawng te in lim sa mahmah uhhi. Tua bang in ka neu lai in bawngkuang ka zang uhhi.

Ka pa in nitak lum a ka ihmut kuan ciangin tangthu ong gen thei zel aa, den aa ka gen bawngkuang thu zong ong gen thei zel hi. Ka pa’ ong gen bawngkuang sungah bawngtui, buhtuu leh be hawng tampi tak ki koih iin bawng te anpiakna dingin ki zang kha ding hi. Ahi zongin ka pa in a lamdang khat ong gen aa tuma kum 2000 val lai-in leitung mi khempeuh ih mawhna pan ong honkhia iin, nuntak tawntungna ii ngah theihna dingin khua dam hun nitak khatin Bethlehem khua tua bawngkuang sungah ei te’ aa ding naungek khat suak iin hong ki sial hi ci in hong gen hi.

Bawngkuang sungah ei te’ hong hon dingpa ki sial cih ka zak ciangin lamdang sa in ka theih ngei bawngkuang sung ahih leh bawngtui piakna leh anpiakna hi mawk ahih manin siang hetlo aa baal kei mai hi. Tua sungah naungek kisial ding cih pen Zomi khuata khat aa nungta khat aa dingin zong ngaihsut hak ka sa mahmah hi. Ahi zongin banghangin tua bawngkuang sungah naungek Zeisu ong ki sial aa banghangin tua mun hi sese hiam ci in ka thei nuam mahmah hi.

Luke 2: 7 “Zintun’na ding mun dang khempeuh mi dim khinta ahih manin ganbukah tung uh a, a tacil ahi ta pasal khat nei-in, puan tawh tunin gan annekna kuang sungah a sial hi.”

Tua hun laitak in Rome Emperor ahi Caesar Augustus in ama ukna sung a mi phazah thei nuam ahih man in misimna nei dingin mi khempeuh thupia aa Cyrenius pen Syria gamuk ahih laitak hi aa mi khempeuh amau khua ciat ah pai in min zasian a pia dingin sawl uhhi. Joseph in tenpih dingin zuthawl a piaksa ahih manin Mary tonpih iin David khua ahi Bethlehem ah min zasian pia dingin pai uhhi. Tua hun Bethlehem a om sungun Mary nau suah hun hong tungta ahih manin nau ong suak hi. Nausuahna ding mun leh giahna ding mun omlo, mi khempeuh dim khin ta ahih manin amau aa ding a akiphal, a awng ganbuk sung ah ong tunguh aa Zeisu gan-annekna-kuang sungah hong sial uhhi.

Zeisu leitung ah ong suah lai in mi te in Gumpa leh Honpa ding ahih lam na thei henla, Bethlehem khua mi te in nuntak tawntungna hongpia dingpa, mawhna pan hong honkhia dingpa ahih lam thei khol hi zen leh tua khua sung aa om Hotel hoih penpen, lupna nuam penpen ah a kisial dingin mun pia nuam ki tuh kha mai dingin ka lam en hi. Zeisu ong suahna ding leh a ki sialna dingin Ganbuk sung a gan-annekna-kuang (bawngkuang) sung bek mah na awng zen hi. Immanuel ahi Pasian ami te tawh ong om khawm dingin ong pai hi na pi in, bawng te tawh om khawm ding, bawng-annekna-kuang sungah ki sial ding ciang bek in mi te in mun na pia uhhi.

Zeisu tuni in mihing te lungsim sungah hong suak kik nuam hi. A tatkhiat mi te tawh hong om khawm nuam aa “Immanuel” ahi “Pasian ei tawh ong om khawm” dingin Zeisu in tuni ei mimal khat ciat ih lungsim khongkhak hong kiu in zintung dingin hong ngen hi. Tuni in na nuntakna khuadam sa in vot in lungleng ki sa in na om hiam? Zeisu in na nuntakna ah ong khualum suah ding, nuntakna thak ong pia nuam in zintung ding na lungsim khongkhak hong kiukiu hi. Na hon sawm hiam? Ahih kei leh Bethlehem khua aa Zeisu a suah lai mah bangin na lungsim sungah midang te dim khin ta hiam? Hauhnopna, gualnopna, zu le sa, zaliatnopna te, pilna siamna te, leitung na te tawh na lungsim ki dim khin ta iin Zeisu aa dingin bawngbuuk sung bek mah na awng sak kha hiam?

Bawngkuang sung aa ki sial naungek tuni in lungsim sung aa ki sial, lungtang nuntakna sungah a nungta naungek, a vot khuadam a keu nuntakna ong khualum sak, nuntakna hongpia naungek ih suaksak tek ding in tuni in Zeisu nungzui a ki ci ei Zomi te itna leh lainatna tawh kong zawn nuam hi. Leitung a deih mi te tung ah nopna om ta hen a cih mah bangin ih Topa Immanuel Pasian ei a deih mi te tawh hong om khawm henla, ih lungsim sung ah teeng in a tawntungin lungnopna tawldamna leh itna hong guan suk tek ta hen. Amen!