Birthday Gift ….????

“Topa kei va pai in va honkhia ning….nang leitung ah va pai aa mihing te lak nungta dingin ki lawm kei lua…kei mah va pai zaw ning…” ci-in khat khit khat in Zeisu kiangah a nget uh hangin a bawlsa vantungmi te in a bawlsa mihing te tankhia zolo ahih manin Zeisu mah leitung ong pai aa ong tan dingin ong ki thawi ta hi. Vantungmi te pau hetlo iin dai tak kun khikhee uhhi. A Topa uh, a kumpipa abawlsa mite hon khia dingin leitung ong kum suk ding hita hi. A kumpi puan suah khia iin, a lu tung aa om kumpi lukhu Gabriel khut tung ah aap aa A PA mai ah ong kun hi. “Pa aw na deihna a ki cingsak dingin leitung ah va pai in ii tate va honkhia ding hi’ng….” ci in lungdeihna ong sungkhia hi.

Inn pan in khualzin ding khat a om ciangin hoihtak lamsap ding sum ki puasak iin, a paina ding mawtaw, meileng, vangleng leh tembaw a ki pan ticket te tawh ki gingsa iin ki pai sak hi. Nei ta kei leng ii inn mah nuam ki sa in ii nu’ huansa an mah ki duh sese hi… Kum tampi sung ki mulo ding cih theihkholh ciangin khasiat suakin diipngek na iin bawi aw cikciang nong tung kik ding hiam….dam in ki mu kik ding maw….???? Khitui mualtuang iin ii ki khen hi…. Asi ding aa ki khen hilo napi hangin khasiat suak in lungneu mahmah thei hi….Zeisu a si dingin ong pai hi zen hi….

Vantung khempeuh daidiidee hi. Vantung kumpipa in vantung nusia aa leitung ong pai ding hi ta hi ven…Vantung teng ah lungdamna om hi…A beimang ding a bawlsa a tate in nuntakna ngahna ding aa Zeisu a pai ding hita hi ven…..nuamna leh khasiatna ki gawm khawm in vantung khempeuh in Zeisu mitsuan in… “Va pai inla leitung va khel in….(Go and change the world)…)” ci in khitui mualtuang kawm in kam ong ki vaikhak uhhi.

Khuamial in leitung khuhcip iin launa tawh ki dimhi. Vantung mihon te in vantung pan in Zeisu ong suahna mun dong ah a honhon in ong cing uhhi. Khuamial lak mualtung gamsung aa tuucing te kiangah khuavaak ong puak iin lungdamna thu ong gen uhhi. Mipil milian te lamhilh iin Zeisu kiang ong tun uhhi. Vantung kumpi leitung bawngbuuk sungah ong suak iin a niampen bawngkuang sungah ong ki sial a muh uh ciangin vantungmite khasia in diipngekna in om kha ding uhhi. Vantung vanglian Kumpipa in leitung a bawlsa mite, ahotkhiat ding mite lakah mun ngahlo in kuama phawk lohna mun ah daitak in zin ong tung zen hi.

Tuni in Zeisu ong suahna leh lungdam pawi bek ngaihsun kei inla, Zeisu leitung ong pai aa ong suahna dingin bang teng nusia iin ei aa dingin bangzah nusia hiam cih ii lungsim sungah ngaihsun pha kik ni… Suahni nei pen Zeisu hi aa suahni letsong (birthday gift) a ngah pen ei mihing te hi hang… Tuni in gamlapi pan ong pai zin ong tung aa ii innsung, lungtang sungah ong suak Naungek Zeisu bang Birthday Gift na pia hiam….????

Where and What is your Birthday Gift for Jesus???