Chapter 6—The Great Decision

37

အပိုင်း (၃)

ရာသက်ပန်အိမ်ထောင်ရွေးချယ်ခြင်း

39

အခန်း ၆

ကြီးမားသောဆုံးဖြတ်ချက်

       ပျော်ရွှင်ခြင်းလော၊ သို့တည်းမဟုတ် ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသော မဂင်္လာဆောင်ခြင်းလော – အကယ်၍ မဂင်္လာဆောင်ရန်ခြေလှမ်းပြင် နေကြ သောသူတို့သည် မဂင်္လာဆောင်ပြီး သည့်နောက်ပိုင်းတွင် စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊ စိတ် ဒုက္ခရောက်ခြင်းအဖြစ်အပျက်မျိုးကို ရင်မဆိုင်လိုလျှင် ယခုမဂင်္လာမဆောင်မီ အချိန်တွင် ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ လေးလေးနက်နက် စိတ်ထက်သန်စွာ စဉ်းစားရမည်။ ဥာဏ်ပညာကင်းမဲ့စွာမဂင်္လာဆောင်ကိစ္စကိုûပလုပ်လျှင် ယင်းသည် လူငယ်လူရွယ်တို့၏အသုံးကျမှုကိုဖျက်ဆီးရာတွင် အထက်မြက် ဆုံးသောလက်နက်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘဝရပ်တည်မှုသည် ဝန်ထုပ်ကြီး သဖွယ် (သို့မဟုတ်) အမဂင်္လာသဖွယ်ဖြစ်လာသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အသုံးကျမှုကို ထိထိရောက်ရောက်ဖျက်ဆီး၍ ဘဝရပ်တည်မှုကို စိတ်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ရာတွင် ယင်းအမျိုးသမီး၏ခင်ပွန်းထက် စွမ်းဆောင် နိုင်သူကားမရှိတော့ပြီ။ တစ်နည်းကား အမျိုးသားတစ်ဦး၏တွေးခေါ်ချက် များနှင့်ရည်စူးချက်များကိုûပိကွဲအောင်ûပလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ သူêကိးပမ်း မှုများကိုရပ်တန့်စေ၍ သူ့သြဇာသက်ရောက်မှုနှင့်မျှော်လင့်ချက်များကို ဖျက်ဆီး ရာတွင်လည်းကောင်း သူ့ဇနီးထက်စွမ်းဆောင်နိုင်သူကားမရှိတော့ပြီ။ ယောကျာ်း ဖြစ်သူနှင့်မိန်းမဖြစ်သူတို့သည် ဤဘဝအသက်တာတွင် လင်မယားအဖြစ် ပေါင်းသင်းခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ သူတို့၏အနာဂတ်ကာလမျှော်လင့်ချက် တို့သည်လည်းကောင်း အောင်မြင်မည် (သို့မဟုတ်) ဆုံးရှုံးမည်ကို သူတို့ ၏မဂင်္လာဆောင်သောအချိန်မှစတင်၍ ရေတွက်သတ်မှတ်ကြသည်။

လူငယ်လူရွယ်တို့အား သူတို့၏အန္တရာယ်ကို အထူးသဖြင့်ထမ်းပိုး မည်သော မဂင်္လာဆောင်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းတွေ့မြင် သိရှိစေလိုပါသည်။

စံပြအိမ်ထောင်                          40

ထိမ်းမြားခြင်းဆိုသည်မှာ သင်တို့၏ဘဝအသက်တာကို ဤလောက တွင်လည်းကောင်း၊ နောင်လာမည့်ဘဝတွင်လည်းကောင်း သြဇာသက်ရောက် မှုနှင့်ထိခိုက်မှုရှိမည့် ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ စေတနာရှိသောခရစ်ယာန်တစ်ဦး သည် ဤမဂင်္လာဆောင်ရေးကိစ္စကို ဘုရားသခင်၏သဘောတူညီချက်ရှိသည် ဟူသော အသိစိတ်ဓာတ်မရှိဘဲနှင့် မည်သည့်အစီအစဉ်မျှအလောဆုံးဆယ် ûပလုပ်မည်မဟုတ်ပေ။ သူကိုယ်တိုင် သူ့စိတ်êကိက်အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ် လိုသောဆန္ဒမရှိဘဲ ဘုရားသခင်သည် သူ့အတွက်ရွေးချယ်ပေးရမည်ဟူသော ခံစားချက်ရှိရမည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ကျွနု်ပ်တို့စိတ်êကိက်ကိုသာûပလုပ်ရမည် မဟုတ်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်တော်သည် ဤလောက၌သက်တော် ထင်ရှားရှိတော်မူစဉ်က မိမိ၏စိတ်êကိက်ကိုûပတော်မူခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ ဤသို့ ဆိုသော် မည်သူမဆို မိမိêကိက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိသောသူကို မဂင်္လာဆောင် ရမည်ဟု တိုက်တွန်းနေခြင်းမဟုတ်သည်ကို သိစေလိုပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ တိုက်တွန်းမှုသည် အပြစ်ûပရာရောက်မည်။ သို့ရာတွင် နှစ်ûခိက်မှုနှင့်စိတ် လှုပ်ရှားထ<ြွကမှုဆိုင်ရာသဘာဝတို့အား ပျက်စီးခြင်းသို့ဦးတည်သွားခွင့်မûပ ထိုက်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် စိတ်နှလုံးတစ်ခုလုံး၊ အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်သော ချစ်ခြင်းကို အလိုရှိတော်မူသည်။

ဖြည်းဖြည်းအလျင်လိုပါ – ထိမ်းမြားမဂင်္လာနှင့်ပတ်သက်၍ မှန်ကန်သောရှုထောင့်ရှိသူသည် မရှိသလောက်နည်းပါးလှသည်။ အများ သောသူတို့က ထိမ်းမြားမဂင်္လာသည် ပြည့်စုံကုံလုံသောသုခချမ်းသာရရှိမှု ဖြစ်သည်ဟု ယူဆထားဟန်လက္ခဏာရှိသည်။ သို့ရာတွင် အကယ်၍သူတို့ သည် ယောကျာ်းမိန်းမတို့၏စိတ်နှလုံးကြေကွဲရမှု၏လေးပုံတစ်ပုံသည် ထိမ်းမြား မဂင်္လာဆိုင်ရာ ကတိသစ္စာသံêကိးများနှင့်တုပ်နှောင်ထားမှုကြောင့် သူတို့အနေ ဖြင့် ယင်းကတိသစ္စာများကိုချိုးဖောက်၍ မရနိုင်ကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ချိုးဖောက်ဝံ့မည်မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းကောင်းသိရှိကြလျှင် ယခုကျွနု်ပ်တင်ပြ

ကြီးမားသောဆုံးဖြတ်ချက်                    41

သောအချက်အလက်များသည် သူတို့အတွက် အံ့သြစရာဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ် ပေ။ အများသောသူတို့အတွက် ထိမ်းမြားမဂင်္လာသည် အကြီးမားဆုံးသော အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေလေသည်။ ထောင်သောင်းမကသောသူတို့သည် မေတ္တာ ဂဟေဆက်ပေါင်းဖက်ကြသော်လည်း အတွဲမညီကြပေ။ ကောင်းကင် စာစောင် များတွင် ပူပန်သောကစိတ်ဒုက္ခများ၊ ဆိုးသွမ်းနေမှုများ၊ ထိမ်းမြားမဂင်္လာဝတ် စားတန်ဆာများအောက်တွင် ဝှက်ထားသော မတော် မမှန်ûပလုပ်ချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားလေပြီ။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် အိမ်ထောင်ဖက်ကိုရွေးချယ် ရာတွင် ဖြည်းဖြည်းအလျင်လိုဖို့ထိမ်းမြားမဂင်္လာûပ ရန် အရွယ်ရောက်သော လူငယ်လူရွယ်တိုင်းကို စေတနာဖြင့်သတိပေးပါရစေ။ အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက် အိမ်ထောင်သည် ကျေနပ်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်ခြင်း အပြည့်အဝခံစားရမည့်ပုံသဏ္ဌာန် ကိုဆောင်သော်လည်း အခြားထောင်သောင်း မကသောအိမ်ထောင်များနည်းတူ သင်၏အိမ်ထောင်သည် အဘယ်ကြောင့် စိတ်ပျက်စရာမဖြစ်ဘဲနေလိမ့်မည်နည်း။

မဂင်္လာဆောင်ရန်ကြံရွယ်နေကြသောသူတို့သည် သူတို့တည်ထောင် မည့်အိမ်ထောင်သစ်သည် ဘယ်ကဲ့သို့သောအရည်အသွေးနှင့်သြဇာသက်ရောက် မှုရှိလိမ့်မည်ကို ဆင်ခြင်သင့်ကြပေသည်။ သူတို့သည် မိဘအခြေသို့ရောက် ရှိကြသောအခါ ဘုရားသခင်သည် သူတို့လက်၌ကြီးလေးသောတာဝန်ကို ယုံကြည်လွှဲအပ်ထားတော်မူသည်။ သူတို့မှပေါက်ပွားလာသောသားသမီးများ ဤလောက၌ကောင်းစားရေးသည်လည်းကောင်း၊ နောင်ဘဝတွင်ပျော်ရွှင်မှု သည်လည်းကောင်း သူတို့အပေါ်တွင် အများဆုံးတည်သည်။ သားငယ် သမီးငယ်တို့အနေဖြင့် ရရှိသောကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စာရိတ္တဆိုင်ရာတံဆိပ်မျိုးကို မိဘတို့အနေဖြင့် အများဆုံးဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ပေးကြသည်။ အိမ်ထောင်၏ အကျင့်စာရိတ္တပေါ်တွင် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏အခြေအနေသည် အမှီတံကဲûပနေ သည်။ အိမ်ထောင်တိုင်း၏သြဇာသက်ရောက်မှုက ယင်းအိမ်ထောင်၏အတက် အကျအခြေအနေကို ပြောပြလိမ့်မည်။

စံပြအိမ်ထောင်                           42

ရွေးချယ်မှုတွင်အရေးပါအရာရောက်သောက@များ – ခရစ်ယာန် လူငယ်များသည် မိတ်ဖွဲ့ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ရာမှာ လည်းကောင်း သတိကြီးစွာထားကြရမည်။ ရွှေအစစ်ဖြစ်သည်ဟု ယခု သင်တို့ ထင်မှတ်သောအရာသည် နောင်သောအခါရွှေတုဖြစ်နေမည်ကို သတိûပကြပါ။ လောကီသားတို့နှင့်အိမ်ထောင်ဖက်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်အတွက် သင်တို့၏ ဆောင်ရွက်မှုကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတတ်၍ ဂုဏ်အသရေတိုး တက်အောင် ဘယ်အခါမျှမûပလုပ်နိုင်သောသူတို့နှင့် လုပ်ငန်းအနေဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အိမ်ထောင် ဖက်အနေဖြင့်ဖြစ်စေ လွဲမှား၍ပေါင်းဖက်ဂဟေဆက်မိကြသောသူ မြောက်မြား စွာတို့သည် သူတို့၏ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်ရင်ဆိုင်ကြရသည်။

ရာသက်ပန်ရွယ်ကိုးလို့ရိုးမြေကျပေါင်းသင်းရန် လက်ထပ်ဖို့သင် ရည်မှန်းထားသောသူ၏စိတ်သဘောထားကို ချင့်ချိန်ကြည့်ပါ။ ၎င်းအပြင် သူ့စာရိတ္တဗလကြံ့ခိုင်မှုရှိမရှိကိုစောင့်ကြည့်ပါ။ သင့်ဘဝအသက်တာအတွက် ယခုသင်လှမ်းမည့်ခြေလှမ်းထက်ပို၍ အရေးကြီးသောကိစ္စမရှိသောကြောင့် အလောသုံးဆယ်မûပလုပ်သင့်ပေ။ အချစ်ဆိုသည်မှာ မျက်စိရှိအပ်ပေသည်။

သင့်လင်မယားဘဝသည် ပျော်ရွှင်မည်လော၊ သို့တည်းမဟုတ် ညီñွတ်မှုကင်းမဲ့၍ စိတ်ပျက်စရာဖြစ်မည်လောဆိုသည်ကိုအဖြေရအောင် သေသေချာချာဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ ယခုအိမ်ထောင်ûပခြင်းသည် ကျွနု်ပ်အား ကောင်းကင်သို့ချီတက်ရာတွင် အထောက်အကူûပမည်လော၊ (သို့မဟုတ်) ဘုရားသခင်အားဆတက်ထမ်းပိုးတိုး၍ချစ်စေမည်လော။ ယင်းသည် ဤ အသက်တာ၌ ကျွနု်ပ်၏အသုံးကျမှုနယ်ပယ်ကိုချဲ့ထွင်ပေးမည်လောဆိုသော မေးခွန်းများကိုမေးကြည့်ပါ။ အကယ်၍ ယင်းသုံးသပ်ချက်များသည် ချွတ်ယွင်းချက်တစ်ခုမျှမပြလျှင် ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောစိတ်ဖြင့် ရှေ့သို့ချီတက်ပါလေ။ အများသောယောကျာ်းမိန်းမတို့သည် ထိမ်းမြားမဂင်္လာ ûပကြသောအခါ သူတို့အတွက်ဖြေရှင်းရမည့်တစ်ခုတည်းသောပြဿနာသည် သူတို့နှစ်ဦးစလုံးအနေဖြင့် တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦးချစ်သည်မချစ်သည်ဟူသော ကိစ္စဖြစ်ဟန်လက္ခဏာရှိသည်။ သို့ရာတွင် လင်နှင့်မယားဟူ၍ဖြစ်လာရာတွင်

ကြီးမားသောဆုံးဖြတ်ချက်                        43

ယင်းအချစ်ကိစ္စထက်သာလွန်ကြီးလေးသောတာဝန်ကို သူတို့နှစ်ဦးအပေါ်၌ ကျရောက်နေသည်ကို သူတို့သိရှိသင့်ကြပေသည်။ သူတို့မှပေါက်ပွားလာ သောသားငယ်သမီးငယ်သည် ကာယဗလ၊ ဥာဏဗလနှင့်စာရိတ္တဗလတို့ဖြင့် ပြည့်စုံပါမည်လောဆိုသည်ကို စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမည်။ သို့ရာတွင် သူတို့ အနေဖြင့် လွယ်လင့်တကူစွန့်ပစ်၍မရနိုင်သော မြင့်မားသည့်ရည်စူးချက်များနှင့် မြင့်မြတ်သောဆင်ခြင်တုံတရားများကို လက်ကိုင်ထား၍ ရှေ့သို့ ချီတက် ကြသောသူတို့သည် မရှိသလောက်နည်းပါးလှသည်။ ယင်းမြင့်မြတ်သော ဆင်ခြင်တုံတရားများဆိုသည်မှာ သူတို့အနေဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအား ûပသင့်ûပထိုက်သောတာဝန်နှင့် သူတို့အိမ်ထောင်များ၏သြဇာသက်ရောက်မှု အလေးချိန်က အိမ်ထောင်သည်အထက်ဘက်သို့ဦးတည်နေသည်၊ (သို့မဟုတ်) အဆင်းဘက်သို့ဦးတည်နေသည်ကို ပြသလိမ့်မည်။

မိဘဖြစ်သူတို့နှင့်သားသမီးဖြစ်သူတို့အတွက် ကာယဗလနှင့်ဝိဥာဏ ဗလတို့ တိုးတက်ကြံ့ခိုင်ရေးတို့ကို အကောင်းဆုံးရရှိစေ၍ လူသားချင်းအား ကောင်းချီးမဂင်္လာဖြစ်စေလျက် သူတို့၏ဖန်ဆင်းရှင်အား ဂုဏ်ûပစေသော အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ခြင်းမျိုးဖြစ်ရမည်။

ဇနီးလောင်း၌ရှိအပ်သောအရည်အသွေးများ – ဘဝအသက်တာ၌ ဝန်ထုပ်များကို ဝေပုံကျကူညီထမ်းဆောင်၍ ခင်ပွန်းဖြစ်သူအား ဂုဏ်အသရေ တင့်တယ်စေခြင်းနှင့်ရည်မွန်စေပြီးလျှင် သူမ၏ချစ်ခြင်း၌ပျော်မွေ့စေသော ဇနီးလောင်းမျိုးကို လူငယ်လူရွယ်တို့အနေဖြင့်ရှာဖွေပါစေ။

”သမ္မာသတိရှိသောမယားမူကား၊ ထာဝရဘုရားပေးသနားတော် မူရာဖြစ်၏။” ”သူမ၏ခင်ပွန်းသည်သူ့ကိုယုံ၍—-ထိုမယားသည် မိမိခင်ပွန်း အကျိုးကိုမဖျက် တစ်သက်လုံးûပစုတတ်၏။” ”ပညာစကားကိုပြောတတ်၍ မေတ္တာတရားအားဖြင့်နှုတ်`မွက်တတ်၏။ အိမ်သူအိမ်သားûပသမျှတို့ကို ကြည့်ရှုတတ်၏။ ပျင်းရိခြင်းအစာကိုမစားတတ်။ သူ၏သားသမီးတို့သည်  ထ၍ အမိကိုကောင်းချီးပေးကြ၏။ သူ၏ခင်ပွန်းကလည်း လူမျိုးသမီးအများ

စံပြအိမ်ထောင်                            44

တို့သည် ကောင်းမွန်စွာûပကြပြီ။ သို့ရာတွင် သင်သည် ထိုသူအပေါင်းတို့ကို လွန်ကဲပြီဟု သူ့ကိုသူချီးမွမ်းတတ်၏။ ယင်းကဲ့သို့သောအမျိုးသမီးကို ဇနီး အနေဖြင့်ရရှိသောယောကျာ်းသည် ကောင်းသောအရာကိုရရှိ၍ ထာဝရဘုရား ၏ကျေးဇူးတော်ကိုခံရ၏။”

စဉ်းစားဆင်ခြင်ရန်ရှိသောအချက်များသည်ကား၊ သင်အိမ်ထောင် ûပသောအမျိုးသမီးသည် သင့်အိမ်ထောင်အတွက်ပျော်ရွှင်သာယာမှုကို ဆောင် ကြဉ်းပေးပါမည်လား။ ဇနီးလောင်းသည် ချွေတာစုဆောင်းတတ် သလား။ သို့တည်းမဟုတ် အိမ်ထောင်ûပပြီးသည်နောက် ဝါ<ြွကားမှု (သို့မဟုတ်) အလှအပကိုêကိက်နှစ်သက်မှုအတွက် သူ့လက်ထဲ၌ရှိသောဝင်ငွေများအားလုံး ကိုသာမကဘဲ သင်ရရှိသောလုပ်ငန်းခအားလုံးကိုပါ ûဖန်းတီးပစ်မည်လား။ ဤကြေးငွေသုံးစွဲရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သူမ၏ကျင့်စဉ်တို့သည် မှန်ကန်ပါ သလား။ ယခုအခါတွင် သူ့အနေဖြင့် အားကိုးအားထားûပစရာပစ္စည်းဥစ္စာ ရှိသလား။ အချစ်စိတ်ဖြင့်မွန်နေ၍ လက်ထပ်ဖို့သာစိတ်စောနေသောပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးအတွက် ယင်းမေးခွန်းများသည် အရေးပါအရာမရောက်ဟုဆိုလျက် ဘေးဖယ်ထားကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ယင်းမေးခွန်းများ၌ဖော်ပြ ထားသောကိစ္စများကို မစဉ်းစားမဆင်ခြင်ဘဲမနေအပ်ပေ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ယင်းကိစ္စတို့သည် သင်တို့၏အနာဂတ်အရေးနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်နေသည်။

ကြင်ဖော်ကြင်ဖက်ကိုရွေးချယ်ရာတွင် သူကလေး၏အကျင့်စာရိတ္တ ကိုလေ့လာပါ။ သူကလေးသည် သည်းခံသူ၊ လုံ့လဝီရိယရှိသောသူဖြစ် သလား။ သို့တည်းမဟုတ် မှီခိုအားထားရန် သန်စွမ်းသောသား၏အကူအညီ ကိုလိုအပ်နေသောအချိန်သို့ရောက်လာသော အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်နေသောသင်၏ မိဘနှစ်ပါးကို ချွေးမအနေဖြင့်သူမသည် ဂရုစိုက်ûပစုစောင်မနေခြင်းကို ရပ်စဲ ပစ်မည်လား။ သူမအနေဖြင့် သူမ၏စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ပေး စေရန် သူ့အားမိသားစုအဖွဲ့အစည်းမှခွဲထွက်စေ၍ သူ့စိတ်êကိက်နှင့်အံဝင် ခွင်ကျဖြစ်စေရန် သူ့ယောကျာ်းအား မိဘတို့၏အရိပ်အာဝါသအောက်မှ

ကြီးမားသောဆုံးဖြတ်ချက်                    45

ဆွဲထုတ်သွားမည်လား။ ယင်းကဲ့သို့ûပလုပ်လျှင် မိဘများအနေဖြင့် ချွေးမ ကောင်းတစ်ယောက်ကိုရရှိမည့်အစား၊ သားတစ်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးရပေမည်။

ခင်ပွန်းလောင်း၌ရှိအပ်သောအရည်အသွေးများ – အမျိုးသမီး များသည် အိမ်ထောင်မûပမီ သူနှင့်ရာသက်ပန်ပေါင်းဖက်မေတ္တာဂဟေဆက် မည့်သူသည် ထိုက်တန်သောသူဖြစ်သည်မဖြစ်သည်ကို စုံစမ်းသင့်ပေသည်။ ခင်ပွန်းလောင်း၏အတိတ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်သည် အဘယ်သို့ရှိသနည်း။ သူ့ဘဝရပ်တည်မှုသည် စင်ကြယ်ပါ၏လား။ သူ့မေတ္တာသည် မြင့်မြတ် ပါသလား။ သို့တည်းမဟုတ် သာမန်ကာလျှံကာမျှသာလော။ သူ၏ဇနီးဖြစ် သူအား ပျော်ရွှင်အောင်ထားနိုင်သောအရည်အသွေးရှိပါသလား။ သူ့မေတ္တာ အရိပ်၌ခိုလှုံရာတွင် အမျိုးသမီးသည် ဇနီးအနေဖြင့်စစ်မှန်သော ဝမ်းမြောက် ခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကို တွေ့ရပါမည်လား။ ယင်းမေးခွန်းများသည် အိမ် ထောင်ûပရန်ခြေလှမ်းပြင်နေသော အမျိုးသမီးတိုင်း၏ကောင်းစားခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေသည်။

အနာဂတ်ကာလတွင် စိတ်ဆင်းရဲခြင်းနှင့်ဝမ်းနည်းခြင်းတို့မှကင်း လွတ်၍ ငြိမ်သက်ပျော်ရွှင်သောအိမ်ထောင်ဖက်မျိုးကို လိုအပ်သောဆန္ဒရှိ သောအမျိုးသမီးတို့သည် မိမိတို့၏အချစ်ကို အမျိုးသားတစ်ဦးအားမမျှမီ ဤသို့မေးခွန်းထုတ်ကြပါ။ ကျွန်မ၏ခင်ပွန်းလောင်မှာ မိခင်ရှိသလား။ ယင်းမိခင်၌ ဘယ်ကဲ့သို့စာရိတ္တမျိုးရှိသနည်း။ ခင်ပွန်းလောင်းသည် သူ့မိခင် အားûပအပ်သောဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်များကို အသိအမှတ်ûပပါသလား။ ခင်ပွန်း လောင်းသည် မိခင်၏လိုအင်ဆန္ဒများနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကို ဂရုစိုက်ပါသလား။ အကယ်၍သူသည် သူ့မိခင်ကြီးကိုရိုသေလေးစားခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ ကြင်နာ ခြင်းနှင့်ဂရုစိုက်ခြင်းရှိပါဦးမည်လား၊ အိမ်ထောင်သက်ကြာသွားသောအခါ သူသည် ဇနီးကိုညားခါစကဲ့သို့ချစ်နေဦးမည်လား၊ သူသည် ဇနီး၏အမှား များကိုသည်းခံမည်လား၊ သို့တည်းမဟုတ် သူသည်အပြစ်ရှာနေမည်လား၊

စံပြအိမ်ထောင်                            47

နိုင်လိုမင်းထက်ûပမည်လား၊ အာဏာရှိဆန်ဆန်ဆက်ဆံမည်လား။ စစ်မှန် သောမေတ္တာသည် အမှားအယွင်းကိုလျစ်လျူရှုကြလိမ့်မည်။ မေတ္တာသည် ယင်းအမှားအယွင်းများကို ခွဲခြားသိမြင်ခြင်းမရှိပေ။

စင်ကြယ်၍ယောကျာ်းပီသသော အရည်အသွေးများကိုသာ လက်ခံပါ – ယောကျာ်းပီသသောအရည်အသွေးများရှိ၍ ဝီရိယရှိပြီးလျှင် မျှော်မှန်းချက်ရှိရုံ သာမက ဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြောက်ရိုသေသောသူကိုသာ ရာသက်ပန်အိမ် ထောင်ဖက်အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများကရွေးချယ်ပါလေစေ။

ရိုသေကိုင်းရှိုင်းမှုမရှိသောသူကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ပျင်းရိသောသူကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ သန့်ရှင်းသောအရာများကို မထီမဲ့မြင်ûပသောသူကိုရှောင်ကြဉ် ပါ။ ညစ်ညမ်းသောစကားကိုပြောတတ်သောသူများ၊ သေရည်သေရက်တစ်ခွက် မျှပင် သောက်စားသောသူများကို အပေါင်းအဖော်မûပလုပ်ပါနှင့်။ ဘုရားသခင် အား မိမိအနေဖြင့်ûပအပ်သောတာဝန်များကိုမသိသော သူတို့၏ချစ်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်သောအရေးဆိုချက်များကို လက်မခံနားမထောင်ပါနှင့်။ ဘုရားသခင် ကိုကြောက်ချစ်ရိုသေမှုလည်းမရှိ၊ စစ်မှန်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဆိုင်ရာ ကျင့်စဉ်များကို တစ်လုံးတစ်ပါဒမျှ သင့်ကိုယ်ကိုဖြတ်တောက်ပစ်ရန် ဝိညာဉ် ရေးကိုသန့်ရှင်းစေသောသမ္မာတရားက သင့်အားသတ္တိကိုပေးပါလိမ့်မည်။ ကျွနု်ပ်တို့နှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများတို့၏အားနည်းချက်များကိုလည်းကောင်း၊ သူတို့၏အသိပညာခေါင်းပါးချက်ကိုလည်းကောင်း ကျွနု်ပ်တို့အနေဖြင့် ခွင့်လွှတ်သည်းခံနိုင်သော်လည်း သူတို့၏ဆိုးယုတ်ညစ်ညမ်းမှုများနှင့်ကား၊ လုံးဝပတ်သက်ခြင်းမရှိရပေ။

မှားယွင်းမှုကိုûပပြင်သည်ထက် ယင်းကိုကျူးလွန်ရန်ပိုမို လွယ်ကူသည် – စိတ်ဇောတိုက်တွန်းမှု၏အလိုဆန္ဒပြည့်ဝရေးအတွက် လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအတွက်လည်းကောင်း၊ ရည်စူး၍ûပလုပ် မိခဲ့သော လက်ထပ်မဂင်္လာပွဲများသည်လည်းကောင်း အကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့သည်။

ကြီးမားသောဆုံးဖြတ်ချက်                     47

နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တို့သည် လှည့်စားမှုခံရသည်ကိုတွေ့ရှိလျက် အလွဲတပ်မက်မှု အားဖြင့် ûပလုပ်ခဲ့သမျှကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာပင် ဖျက်သိမ်းလိုကြသည်။ ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အမှားကိုûပလုပ်ပြီးနောက် ယင်းအမှားကိုပြင်ဆင် ပြောင်းလဲခြင်းထက် နောက်ထပ်အမှားကိုûပလုပ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။

မတော်လျော်သောစေ့စပ်ကြောင်းလမ်းခြင်းကိုဖျက်သိမ်းမှုက ပိုမိုကောင်းမွန်သည် – သင်နှင့်ရာသက်ပန်မေတ္တာဂဟေဆက်ရန် ကြံရွယ် ထားသောသူ၏အကျင့်စာရိတ္တကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမသိဘဲ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်း ခဲ့လင့်ကစား၊ သင့်အနေဖြင့်မေတ္တာမမျှနိုင်၊ ရိုသေလေးစားမှုမûပနိုင်သော သူနှင့်ထိမ်းမြားမဂင်္လာဆိုင်ရာကတိသစ္စာûပ၍ ရာသက်ပန်ပေါင်းဖက်မည့်ကိစ္စကို ယင်းစေ့စပ်ကြောင်းလမ်းမှုများကခွင့်မûပဟု လှေနံဓားထစ်မှတ်မထားပါနှင့်။ စည်းကမ်းချက်ပါသောစေ့စပ်ကြောင်းလမ်းမှုများကိုûပသောအခါ သတိများ စွာထားပါ။ သို့ရာတွင် အများသောသူများûပလုပ်သကဲ့သို့ မဂင်္လာဆောင် ပြီးမှပြတ်စဲခြင်းထက် မဂင်္လာမဆောင်မီစေ့စပ်ကြောင်းလမ်းခြင်းကိုဖျက်သိမ်း ခြင်းက အဆပေါင်းများစွာ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။

”သင်တို့က ကျွန်မûပပြီးကတိသစ္စာကို ယခုပြန်နုတ်ရမှာလား” ဟူ၍ စောဒကတက်ကောင်းတက်ကြမည်။ ကျွနု်ပ်တို့အနေဖြင့်ပေးလိုသောအဖြေ မှာ သင်သည်သမ္မာကျမ်းစာ၏ñွှန်ကြားချက်နှင့်ဆန့်ကျင်၍ ကတိသစ္စာûပ ထားလင့်ကစား၊ ဘယ်နည်းနှင့်မဆို ယင်းကတိသစ္စာကို အမြန်မနှေးပြန်လည် နုတ်ယူပါ။ သို့ပြီးမှ ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်တွင် နှိမ့်ချသောစိတ်ဖြင့် ယင်းကဲ့သို့သောကတိသစ္စာကို အလောသုံးဆယ်ûပမိစေသောစိတ်ဇော၏ တိုက်တွန်းမှုကိုနောင်တရပါ။ ယင်းကတိသစ္စာမျိုးကိုစောင့်ထိန်းခြင်းအားဖြင့် ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်၏ဂုဏ်တော်ကိုရှုတ်ချသည်ထက် ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့သောသဘောဖြင့် ပြန်လည်နုတ်သိမ်းခြင်းက အဆပေါင်းများစွာ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။

ထိမ်းမြားမဂင်္လာûပမှုနှင့်ဆိုင်ရာကိစ္စတိုင်းကို ကာယေိ`န္ဒရှိစွာဖြင့် လည်းကောင်း၊ ရိုးသားစွာဖြင့်လည်းကောင်း၊

စံပြအိမ်ထောင်   48

စေတနာသန့်သန့်ဖြင့်လည်း ကောင်း၊ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ညီလျော်၍ ကိုယ်တော်အားဂုဏ်ûပရန် ဟူသောရည်စူးချက်မျိုးဖြင့်လည်းကောင်း ûပလုပ် ဆောင်ရွက်သင့်ပေသည်။ ထိမ်းမြားမဂင်္လာဆိုသည်မှာ ယခုဘဝနှင့်တမလွန် ဘဝကိုပါ ထိခိုက်သော ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ စေတနာသန့်သောခရစ်ယာန်တစ်ဦး အနေဖြင့် ဘုရားသခင် မကြည်ဖြူသောအကြံအစည်တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ ကြံစည် တွေးဆလုပ်ကိုင်မည် မဟုတ်ပေ။

—ဝ—