Christmas na bang ci zat sawm???

Christmas hong tung ding hi ta. Lampi teng meitang zeizai. Meibap gui gah zeizai te phia laplap, meitang tai zualzual in et lawm mahmah. Mun khempeuh a san (red) tawh ki zem in tee zeizai. Vanzuakna sumbuuk teng ah Christmas la ki hong ziahziah. Lamkabom tengah mi ki phu nuainuai, sum zang masa nuam ki tuh iin sumbuuk tengah ki sap ahilo deih neng lei ding in ki gual deudau. Mi a lomlom in sum ki dongin anne khawm ngeingai. Mi tampi tak sum leitawi in buai. Naupang teng in nuamsa in awng ziahziah. Nu le pa te bel sumzatna ding leh sum om zah en kaakkaak in lungkham mahmah. Hih in mi tampi tak te Christmas zat dan ahihi.

Leitung ah Christmas season sauvei a zang pen gamin Philippines hi. September kha ki pat pan in radio te ah Christmas la ki hong ta aa, sumbuuk te ah Christmas la ki za ta hi. Christmas singkung te leh kizepnate November kha kal nihna sungin nasia tak in ki zang ta hi. Christmas la te zong Three Kings Day ci in January nipi masa ciang dong bang ki hong iin ki za thei lai hi.

Christmas ciangin puanthak lei hun, anlimnek hun leh letsong ngah hun in naupang te iin thei ciat uh aa Christmas tun kal ding ngak lah mahmah uhhi. Banghang in Christmas bawl ci in ki dong leh ko na neu tung pek uh pan ka bawl uhhi ven ci in tampi in dawngkik kha thei hi.

Nang ee Christmas bang hang bawl? Christmas na bang ci zat sawm aa? Christmas hong tung ding hi ta ei. Na ki gingkhol nai hia?

Christmas pen kum zabi 4 (AD 4th Century) lai in ong ki pan khia hi aa Christian te in Topa Zeisu leitung ah mihing bang a hong suak cih phawkna dingin a zat uh ahihi. Zeisu pen leitung ah mihing bangin hong suak aa, ani leh a kha a ki theihloh hangin Caesar Augustus in Rome Kumpi a sep hun, Cyrenius in Syria Governor a sep hun sung nitak khat iin tuucing te kiang vantungmite in lungdamna thu puak uhhi. (Luke 2:1,2).

Christian masa te in Christmas ii cih Zeisu suahpawi pen tu aa Christian te bawl bangin na bawllo uh aa, daaitak leh zahtaak-huaikai takin Zeisu ong suah phawkna na bawl uhhi. Bangzah takin a ithuai tam?

Lai Siangtho in Zeisu suahni pahtawi ding na gen lo aa ahi zongin pahtawina in mawhna hi lo hi. Ahi zongin Zeisu suah pahtawi ii hih leh Zeisu mah bulphuh a pawi ii bawl ding ki sam hi. Gualnopna pawi mawkmawk aa ii zat khak ding lauhuai hi.

Christmas pawi ii bawl ciangin a ni ki thupi sak anai te ki thupi sak mahmah aa, December 24 zankim nai 12:00 ding ngakin tua hun a tun ciangin ki Merry Christmas ci iin phone call ahi zongin SMS tawh ahi zongin ki lungdam thu ki puak ngeingai hi hang. A thu sangin a ni peuh ki thupi ngaihsut kha thei zaw hi.

Leitung ah Suahni pawi aki bawl ciangin letsong ki pua in suahni nei te ki pia in lungdampihna ki lak hi. Zeisu suahni in suahni neipa ki phawkk khalo aa suahni pawi sim teng letsong ki pia ngeingai iin suahni neipa letsong ki pia kha lo thei hi.

Tu kum na Christmas zat na in Zeisu a lungdam sak ding hiam? Zeisu aa ding bang letsong ki ging na hiam? Tua ahih ciangin sanggamte aw, Pasian in eite tam veipi tak hong hehpih ahih manin ama lungkimna ding leh ama nasepna dingin nomau mahmah a hingtangin Pasian tungah na kipiakna dingun ka hong thum hi. Tua banga kipiakna pen Pasian biakna man taktak ahi hi. Leitung mihingte’ gamtat bangin gamta kei un la, na lungsim uh kikheelin Pasian kipuahpha sak un. Tua hi leh a hoih nate bang hi a, bangte in amah lungkim sakin, bangte a kicing hiam ci-in thei-in Pasian’ deihna na phawk thei ding uh hi. (Rome 12:1,2)

Zeisu suahpawi lungdam in a zang kim thei ding leh suahni neipa tawh kimu aa hunnuam a zang thei dingin Suahni neipa sapna mimal kim ciatin saang iin lungnopna hong ngahsak ta hen.

Khazih sungah,

Khaineu

www.mualtuk.blogspot.com

Source