Gul Thu

Gul namtampi aom hangin gunei leh guneilo khenpi nih in kikhen ziau hi.

Topa in Moses kiangah,”Gul gupha tawh a kibang sumngo gul khat bawl in la, khuam khat tungah khai in. Gul tuk mi peuhmah in tua gul a et ciangin hing ding hi.” a ci hi. Tua ciangin Moses in sumngo gul khat bawl a khuam khat tungah a khai hi. Gul in mi khatpeuh a tuk leh amah in tua sumngo gul enin hing pah hi.

Medical Society ten hih lim la a, trademark bawl uh hin teh mataw. Zato pai leng, khuam tungah gul nih kivialto sak ngeungau lim lianpi kisuang hamtang se hi. Kua sawl hiding hiam, lamdang sa ingh. Topa sawl hileh gul khat bek hiding a, tua nangawn sumngo tawh kibawl ding hi. Gul nih ahih manin Siavuan te tawh kimuhna dingin sum tampi kipia phot a, Siavuan ten ong vel khit ciangin ih zatui leitheihna ding laidal ong pia pan hi. Sumngo gul lim hi leh aw, ci-in Israel mite ka phawk mahmah hi.

Israel mite zong gul gupha in a tuk ciangin Penglam dan a, a si dengdang pawlkhat ahinnop leh Moses in khuamtungah akhai sumngo gul sumpiak kullo a et ding bek hitangial hi. En ding. Bang en ding? Khuam tungah kikhai Sumngo Gul. Bang hang en ding? Hin nop leh.

Tua Gul, Serpent! Khe zong neilo, lei lakah awmtal beka lampai, bil zong neilo, mitkhu zong neilo ganhing lakpan a muhdahhuai ngiapnguap khat tawh Zeisu ih gentehngam ding hiam? Laisiangtho patna lam teng ka simluatman hiam gul ka muhnak leh temtawng tawh tumtan tiltel nuam mahmah hing. It a a khawi lah om zel e. Summuh paimuhna ding a, a zanglah om e, kei a bangci phadeuh ka hi hiam? Zeisu tawh ih genteh theiding hiam? Mangsung ah gul man khaleng zong mangsia a, ka mat khat pen tawh Zeisu tehzawh ding haksa ka sa mahmah hi. Ahi zongin Laisiangtho sungah gentehna sim kha zel ingh.

Laisiangtho sungah a minthang penpen, mikim lungtang, khuak, kam tawh lotngah setset mun ahi John 3:14-16 nalem kei un, kei man ong gelhsuk ning. Moses in gamlak khuam tungah sumngo gul a khai mah bangin Mihing Tapa zong kikhai ding a, amah a um mi khempeuh nungta tawntung ding hi. Pasian in leitung mite hong it mahmah ahih manin ama Tapa a um mi khempeuh si nawnloin a hin tawntung theihna dingun a Tapa neihsun a hong piak dongin a hong itna a hong lak hi. Honpa in sang in, tua Zeisu

Aman hong itlua mahmah hi

Mawhna neilopi, Anunna hong pia

Tua zahin ong it hi. Singlamteh tungah

Hong sihna thu, ka ngaihsut ciangin

Hihzah hong itna, ken lamdanglua sa ingh. One day at a time… cih la hoih, zaknop, la manpha te a tulthei ngeilo ding a ka ngaihsut den khat hi.

Hih laisiangtho mun ih sim ciangin khuam tung a sumngo gul kikhai leh Mihing Tapa Zeisu ong genteh ngiau mawk hi. Mr White in DA 174 the lifting up of the broze serpent was to teach Israel important lesson.. by looking upon the serpent with this faith was shown. They knew that there was no virtue in the serpent itself, but it was a symbol of Christ. Serpent symbol of Christ cih bel nial teitei dah ni, mate. Ken bel gul a kigenkhaknak leh dawi zah a, a na ngaihsunden kha tawntung hing. Mangkhia bang hileng, ek zah a, a khiading pa ka hi hi.

Num. 21:5. Mite in Pasian leh Moses gensia uh a, ‘Bang hangin sehnel gamah a si dingin Egypt panin kote hong paikhiatpih to na hi hiam? An leh tui omlo a, bangmah a manlo hih an ka hih uh hi’ a ci uh hi. An nek cimtak a, a phunphun na omngei uh hiam? Gua aw, nang’ sungah kei’ ka om a, kei’ sungah nang na om hi, cih khawng bel zangei tham ingh. Khuttum in panggui dawntuah khawng zong bel mukha ngei tham hing.

Israel mite ngaihsutsak leng kum 40 dektak nisa lak sehnel gam sungah khualzin lampai ngeingai ding a, nisimin manna bekbek mah ne den ding cih zong cimtak khamai thei tak. Phunphun theikha mah ding uh hi. Ei zong amau mah bang a, promise vantung a zuanzuan te ihi hi. Israelte bel a hamphatna khat ah Pasian in nisim annek ding tatsatlo in piaden hi. Tui a duh uh ciangin tui pia. A khualzinna ah aliam abai omlo, a khedapte uh van sialhaka banglo hi, ci hi. Thupha tampi sang uh hi. Ahi zongin tua thuphate ong phunsan mawk uh hi. Moses manna nehnahte cimtakna awging bebek kihual takin ong awngawng mawk uh hi. Manna cimtak ungh, vaimim leh be huan ding, a lakah manta khahding, a minteh chickenbroth bungkhat khah suk ding, aksa kihello a tui bek vegie mahin simtheih khawng duh ungh, ci-in ong kuku mawk uh hi.

Apiapa Pasian lawm bawllo in, gal bawlmawk uh hi. Pasian sawltak makaipa ii leadership gensia-in ong phunsan uh hi. Tualian mahin Israel refugees camp pen snake camp ong suak hi. Munci tengah gul bebek phumuaimuai in gulgupha ten mite ong tulum uh hi. Na tutna ah gul ong pai in, na lupciang na puanza kawmah gul ong kidok hiauhiau leh naci zekin na um hiam? Taikhiading in gul thatnuamin ciangkhut la dingin kithawi laitak na ciangkhut ah gul na kiviallai leh bang na ci om tam?Gul in na khetul ong tu lai leh?…….gending tamsi….Topa in mite lakah gulgupha te khah a, ci mawk hi.

Tualeh tua gulte Pasian khah mah ahi hiam? Kikum ni. Numbers 20 ciangah gul omlo a, 21 ciangbek ah gul ompan maw? he..he… Tua gamlak vakna sehnel gamah gul akici khat zong omlo mah hiam? Pasian in mundangpan a asawl hiam? National Geographics TV channel sungah sehnel gamah gulbeng te ong kilak pahpah hi. Gulbek thamlo, gulci, scorpion, cih te tamlua kisa. Pasian khah hiam, Pasian phal hiam?

Pasian khah hi, laisiangtho Gamlak vakna 21:6 sungah ki at hi. Mite in Pasian leh Moses gensia in ong phunsan uh ciangin hitakmaw ci-in Pasian in gulgupha khah a, mite tu lum hi.

Thuhilh kikna 8:15. Egypt gam panin note a hong paikhiatpih a lian a lauhuai sehnel gamah gul gunei leh mom-ai lak….

hihte i sim ciangin kum 40 dektak tuate lakah khatvei zong gul in tu ngeilo scorpion ten kuingeilo, a phunhat uh teh Pasian in gulte tukding a phal hi cih lamin lazaw leng, Pasian in avantungmite bangzah takin makaihsak, kemsak, khoisak hiam cih imuthei hi. Mihonpite gul hangin ong buailua mahmah uh hi. Mihonpite Moses kiangah ong pai-in, Topa leh nang hong gensia in kampau kha ka hih manun khial mahmah ungh ci-in ong thumtak uh teh Moses in Pasian kiangah thumsak hi. Ikim ipam ah zinling, huihpi nung, pingpei kipei inn le lo susia, guahtamlua tui khang khuapi te tum, gamkang van a tungsun ni bang tangzolo phial, kawmkal ah eite zong Pasian vantungmi ten ong cing ong kem den uh ahih manin thusia lasia kawmkal ah a suakta vive ihi hi. Pasian tungah nisimin lungdam kohhuai mahmah hi.

Pasian in zong Moses kiangah,”Gul gupha tawh a kibang sumngo gul khat bawl in la, khuam khat tungah khai in. Gul in a tukmi peuhmah in tua gul a et ciagin hing ding hi,” a ci hi. Milim bawl in cizen leh!!!An le tui tawh kisai kuamah ong phunngam nawnlo uh hiam, phunkik leuleu uh cih kigelh nawnlo hi. Tua khita kipan Jordan gun dong gul omnawnlo cilo hi. Lam apai laitakun kuan tua gul pua ahi zen tam? Thukham singkuang lah Levite minamte bek puaktheih hi a, giahphual asatuh ciangin koiah song bangin a phut uh diam? Biakbuk sungah phut uh hi, lah, cikei mate. Biakbuk sungah phutleh lah gul tuk mikhempeuh in mutheilo zel ding a, khosang penpen ah phut uh hiding hi. Tua khit a kipan (bang khit himawk ding hiam) gul gupha in vialh mah tuk mah ong nei nangnang hi. Tuama pen gul omlo hilo, gul in tu ngeilo uh hizen hi. akem acing ten kemzo cingzo sa ingh. Neulai kelpi khat leh a no nih nangawn cinlah mahmah kasak hi. Kel vaibel ong zomdahmai ning. Vantunggam tunglo ding ganhing hi. Tuu te bek tungding hi.

Israelte zong lampi lamkal ah aikam in deh zel, adiak diakin gulmei sikkha pahpah ahih manun gulgupha ten zong ong tu zel uh hi. Gulgu tawh akihua phadeuhte bang man lianlian hi. Tuhun teh pilna khang in gul in khetul ong tuk leh a gu khuaksung a tunlohna dingin tan ah gak ding cihmah, khut dawn ong tuk leh ban ah gakding cih mah, singkungtung pan luzang ong tu kha leh, ngawng ah gak ding cih mah,kidalna tuamtuam kitheita hi. Tua hunlai gul tukte adamkiknop uh leh khuamtunga kikhai langlang (kawlpau in hoh koicigen ding) sumngogul ento ziauding bek hizen hi. Lungtang suangsi bang khauh a en nuamlo teitei a om tam? A ngawng khauhlua in a lu hei zolo cih peuh a om tam?

Mi atulum ekek gulgupha te ka ngaihsut ciangin Dawi, Satan dingin tuat ingh. Gul khawiten zong agu neite sang agu neilote mah khawi zaw uh hi. Gul i

pianzia leuleu, tawkikpai theilo uh hi. Backgear neilo hi. Maipaithei bek zen uh hi. A khete zong a vunnuai a lii/lip sungah omin alii te hanga tawkikpai theilo hi ding hi. Gulgupha mah bangin Dawimangpa zong akiphatsakna lii hang tawh vantung pan hitaleh, Eden huan pan hitaleh khialhna pan tawkik theilo hi. Khat leuleu ah gul in mitkhu neilo hiam, a mitkhuvun tomlua hiam, ihmu taleh amit gau gega den hi. Tuabang mihing na mungei uh hiam? Dawi

te zong tuabang mahin mitsit hun nei ngeilo, kua khemtheiding ka hiam ci-in, pangpang thapai uh hi.

Gul thu i gen ciangin Zeisu’ limla Gul gennuam zaw ihi a, Zeisu zong thukhat agennak leh, a tawkik theilo Gul mah ahi hi. Khensatna aneih leh khek themthum cih zanglo hi. Tua ahih manin na khempeuh ah Zeisu mah muan ding, belh ding ahi hi. Amah kikhel ngeilo hi.

Israelte gulgupha neiten ong tukuh teh si dingin ong kisansan uh hi. Pasian’ tung leh Moses tungah khial kisa uh hi. Moses in palai na semin Pasian

tungah thumsak hi. Pasian in hehpihin damna zatui pia hi. Tua damna zatui singkhuam tunga kikhai sumngo Gul, damna angahnuam peuh in en ding limtak en ding hiziau hi. En a damna ong ngah uh ciangin phunphun gensiatsiat vengpah hi. Tua sanlian mah hi, ih Topa in ong deihdeihna mun. Akua mapeuh Tanglai gulpi tuklupsa, a siding vive ihi hi. Moses in singkhuam tungah Sumngo Gul a khaimah bangin tua gulgupha ahi i mawhna khialhna hangin sihna pan nuntakna ih ngahtheihna dingin i Topa Zeisu singkhuam tungah kikhai upna tawh ento gige ding ahi hi. Pasian in eite lakpan gul gu pha neite bengkhia lo hi. Ahi zongin gulgu lehna dingin zatui hoih, zatui manpha ahi Zeisu Sisan ong pia hi.

Pasian leh Moses na lungsim sung gamlak vakna ah phunsansan, gensiasia in na omngei uh hiam. Israel mite bangin khialhna pulak mengmeng kei leh i gamtatna khempeuh ah nawhkhiat zawhloh sinkhiat zawhloh dingin gulte ong vak hiauhiau leh nawngkai in kibuai mahmah kha ding hi.

Zeisu en ni, manpiak ding hizenzen lo hi. A khawnkhong hi. Tua hi leh buaina bei ding hi.

Zeisu in Keimah in Suangpi ka hi hi, Humpinelkai ka hi hi, Lenggui ka hi hi, Abram’ khaicitang seed of Abram ka hi hi,…singkhuam tuangah kikhai Gulpi hikeng a ci hiam?

Tua ahih manin gul khempeuh siatgen ding hi zenzen lo hi. Itluat dingin i tuattheih loh hangin I Topa in Amah tawh ong nagenteh mawk hi..

Nang Khine <tunpi95@yahoo.com> in ZomiSDA group sung ah a at hi aa hoihsa ka hih manin ka blogsung ah ama at dan lian laimal khat zong laihlo in kong guang hi. U Nang Khine tung ah lungdam.