Gup Ngah Kitelcianna

Gup Ngah Kitelcianna ~ Translated by Pr Nangpi (Principal of Anderson Adventist Seminary)
 
Gupna tawh kisai kitelcianna pen Laisiangtho in kician tak in hong hilh hi. Eite in Zeisu sungah, a kicing muanna leh kitelcian ngamna i neihtheih zia Topa Pasian hong gen hi.
 
Anuaia Laisiangtho munte lungngai ni: Lungsim patau-in, a lauthawng mite kiangah, “Thakhauh un, lau kei un! En un, na galte uh tungah phu hong laksak dingin Pasian hong pai ding a, amah in note hong honkhia ding hi,”Isaiah 35: 4. Ka itte aw, Khrih hong kilatkik ciangin lungmuang takin i omtheihna ding leh ama hong pai Ni ciangin i bukbuk lohna dingin amah tawh kiptakin kipawl ni. I John 2: 28. Thukhen Ni ciangin kisuan’na nei hetloin i omtheihna dingin eite in a cingtaak itna a nei ihi hi. Khrih mah bangin hih leitung i nuntakna-ah nungta-in gamta ihih manin tua bang kisuan’na a neilo ding ihi hi. I John 4: 17
 
Sawltak Paul in a genna ah, Zeisu sungah I om nak leh, eite pen Ama aa’ I hi a, Pasian itna pan in kuamah in hong langpan zolo ding ban ah, hong khen zolo ding hi, na ci hi.
“Tua ahih manin, Khrih Jesuh tawh kipawlin a nungta mite pen mawhna thukhenna tawh kipelh hi, na ci hi. (Rom. 8: 1 leh, aneu 31-39; Eph. 2: 4-7).
 
Sawltak John in zong: Pasian’ Tapa tawh a kipawl peuhmah in nuntak tawntungna nei a, Pasian’ Tapa tawh a kipawllote in nuntak tawntungna neilo uh hi, cihna ahi hi. Pasian’ Tapa a um mite in nuntak tawntungna a nei na hih lamtak uh na theihna dingun hih lai a hong gelh ka hi hi. na ci hi. (I John 5: 12, 13; John 1: 12; 3: 16, 17, 36; 5: 24; 6; 47; 10: 28, 29; Rom. 5: 1-5; Eph. 2: 1-14; I John 1: 7-9; 2: 1; 3: (1).
 
A khengval Thu Nih:
Gupna ngah kitelcianna tawh kisai in Christian sungah, tawm bek anei (ahih kei leh) a nei vetlo ki om thei hi. Amau te pen sungtawng lam pan in buaina, muanlahna, lungkiatna leh launa anei te na hi uh hi. Mikim khat leuleu te pen, ki telcian khengval lua kik uh a, lukham omsa tunga ihmut ziau dan in tuatin, amau leh amau kikhem bawl uh hi. Bang ci leng, kilek kim thei ding hiam?
 
Greek mipil Socrates in, “A ki entel lo nuna in nuntak’ thaman neilo hi” na ci hi. Sawltak Paul in zong ei leh ei kisittel ding hong hanthawn hi. Thu um taktak mah ihi hiam, ci-in nomau mahmah na ki-entel ciat un. Na ki-ettelna uhah a cingtaaklo na hih kei nak uh leh note sungah Khrih om ahih manin thu phawk un…Tua ahih manin a kuamah peuh ki-entel masa phot un, na ci hi. (2 Cor. 13: 5; cf. I Cor. 11: 28)
 
Ellen G.White in, Gupna ngah kitel cianna tawh kisai a genna ah,” Khris Zeisu sungah nang leh nang ki-aap in, nangma’ aituam Honpa Gumpa in na san nak leh, na nuntakna ah mawhna bangzah in na nei phial zongin, Midik in hong sim veve ding hi. Khris zia leh tong in nangma zia leh tong hong hi dinga, mawhna a nei ngeilo bangin Pasian in hong sang ding hi.
 
A hi zongin, a kician mahmah Pasian Thukham te olmawhlo in Gupna kician ka nei khin hi a cih leh, amaanlo kiciatna hi zaw ding hi, ci hi. A Siangtho Pasian’ Thukham zuihna in, Pasian’ deih lampi tawn maw, tawnlo cih hong kitelcian sak lampi om sun ahi hi. Thu manlohna tawh, Pasian’ zia leh tong ahi, Ama gam-ukna thukhun bangin I gamtat nop kei leh, “Gupna ngah ki telcian ing” na cih pen, amaanlo pi hong hi ding hi.(1)
 
A manh tawm Hehpihna (Cheap Grace)(2) tawh kisai warning Ellen G. White in hong piakna ah: “Kei Gumpna ngah khin ing” ci a, Pasian Thukham a zui nuamlo te pen, lam-etna maanlo Gupna, a maanlo kingakna Bulpi tungah a kinga te ahi uh hi. Pasian deihna tawh kizui in, theihtelna anei lo peuhmah, a thumanlohna hangun Gupna ngahlo ding uh hi. (3)
 
Lungdamna thupuak in, Thukham deihna neuseek lo a, lamsang zaw in, pahtawi zaw hi. Thuciam thak bu in Thuciam lui bu sangin, Thukham deihna tawm zaw tuanlo hi. A dik na lungtang sung vuah, a maanlo thute helzau kha kei un. Pasian in a tate’ picing takin a thu i man ding hong deih hi.(4)
 
Gupkhiatna thu tawh kisai in, I lungsim (feeling) sunga om dandan in kinga lo ding tawh kisai, a genbeh na ah: “Pasian in hong ci ahih manin, eite in Gupna a ngah I hi a, eite’ lunggulh man peuha kingah hi lo hi. I lungsim ana hoih man in, Pasian in hong hon hi a ci peuh ki om hi. Tua pen kicing lo hi. Mihing lungsim khempeuh puahphat ding vive hi lai hi.(5)
 
Thudang khat pan in, Gupna tawh kisai in, kitel cianna I neih ding tawh kisai Ellen White genna ah: “Zeisu sungah Upmuanna I neih ding kisam mah maha, Ama hang bekin Gupna I ngah zia I up ding ahi hi.(6) Pawlpi masa te hun lai in Gentile te in lungdamna tangko na hangin na lungdam mah mah uh hi. Pasian Kha’ in a gen ki genkhia kamal te panpih ahih manin, thu –um mite lungsim bun mahmah hi. Ci leh sa tawh Abrahan suan leh khak ahi Jew te hi ta leh Gentile te hi ta leh, Pasian thu agenkhiate hangin Gupna tawh kisai lawptak in, khamuanna kician na ngah thei uh hi.(7)
 
A cidam kikhalna:
Khris nungzuite I hih manin, a cidam kikhalna I neih a kul hi. Zeisu sungah khamuanna kip I neih man in, ei leh ei kimuan luatna I nei kei ding hi. Zeisu bek mah mitsuan tinten in I neih zawk ding a hi hi. (John 15: 5; Phil. 4: 13; Heb. 12: 2). Ei leh ei hi lo in, Zeisu bek mah a nai pen ki lawmtatpih dingin I neih leh, gah pha I gah bek ding hi. Ellen G. White gen mah bangin, Zeisu tawh I kizop khak bek ciangin Gupngah dingin a kilawm taktak te I hi bek ding hi. A gahpha mahmah singkung zong hi pah ding uh hi.(8)
 
Kamsiatna tawh, mi tampi tak te in, Zeisu sungah gupngah na tawh kisai, kician tak in kithei lo uh hi. Ei leh ei kha muang takin kitheihtelna tawh “kician khin” ahi zongin “hi khin nai lo” cih kitel ding ahi hi. Ei te in nuntak tawntungna anei te hi hanga, ahi zongin ngah nai lo I hihna, gupna ngah khinte hi hanga, a hi zongin gupkhiat in om nai lo I hihna, Zeisu sungah picinna a neite hi hanga, ahi zongin picing khin nailo I hihna, Zeisu tawh a tukhawn te I hi a, ahi zongin Vantung Pasian taklam ah hi nai lo ahih na I phawk ding kisam hi.
Tua ahih manin, Tu in Gupkhiatna tawh kisai lungdamna anei te I hi hi. Amah tawh maitang kimu in I om khop ding ngakin, Topa Zeisu’ kumkikna a lamen te I hi hi. Topa in a hong tatkhiat ni hong tung takpi ding ahihna lamen in a ngak te I hi hi.
 
Ellen G.White Laigelh laksawnna munte:
1 Ellen G. White, Steps to Christ (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1956), p. 62.
2Ellen G. White, Selected Messages (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 1958, 1980), book 1, p. 315.
3Ellen G. White, in Signs of the Times, Dec. 28, 1891.
4 E. G. White, Selected Messages, book 1, pp. 373, 374.
5 Ellen G. White, in Signs of the Times, Aug. 18, 1890.
6 E. G. White, Selected Messages, book 1, p. 373.
7 Ellen G. White, The Acts of the Apostles (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1911), pp. 172, 173.
8 Ellen G. White, Daughters of God (Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub. Assn., 1998), p. 16. See also Ellen G. White, The Desire of Ages (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1898), pp. 674-680.
Adventist World Magazine sunga kigelh: Assurance of Salvation pen, kei siam tawpin, zokam in hong letkhia ve ing. A huampi in kitel thei in um sam ing.
See also  Sawm ah Khat leh Sumpite
Tags:

Admin

Admin

Top