MS3: Khut Laam

Khut Laam
Sorn Som An, 40
Cambodia
October 20

Sorn Som An, kici naupangno pen, Cambodia gam, meigong nupi khat in a kep, a tapa hi a, nungak khatpeuh muhzawh khak leh cih ngaihsutna tawh biakinn hong kahzel hi. Innkuan, taang ngeina biakna pan, suahtakna dingin, nungak hoih khat sang a kisamzaw omlai hi. Khuavak a kidim khutlaam a kisam hi.
Khangno khat a hi, Som An in Sunday nisim in a lawmngaihnu biakinn pai a zui tawntung hi. Cambodia gam i khuapi, Phnom Penh pan a khanglam tai 45 (kilometer 70) bang gamlatna Doun Kaev kici khua ah teng uh hi.
“Tua amau Lungdamna thu cih te khawng a lunglut zong hi ke’ng e, nungak hoih khat muh ding a lunglut bek hi ing ee,” amah’n ci hi.
Sunday nikhat, Seventh-day Adventist nasem khat in, pawlpimi mi 30 bang a om pawlpi te i sapna tawh, tua pawlpi mite mai ah thugen hun ngah kha hi.
Tuapa thupuak in, pawlpi mite lungsim vutzo mahmah a, a mai Sunday ni zong cial kik leuleu uh hi. Tua bang a thu a va gen zelzel thumvei khit ciangin, pawlpi mi te’n Adventist suak ding hong khensat ta uh a, Phnom Penh khuapi a om Adventist makai te kiangah a mau lunggulhna te pulaak sak ding in, Som An sawl uh hi.
Tua pawlpimi 30 te ki tuiphum uh hi. Som An zong ki tuiphum pong napi Pasian umzo taktak nailo hi. “Kei pen Christian a hilo innkuansungpan khangkhia ka hih manin, ka kikheel mengmeng thei kei hi, ” amah’n ci hi.
A sawtlo in, University kah dingin, Phnom Penh ah vapai hi. A sum neih tawmlua mahmah a hih manin, makai te kiangpan huhna peuh a nget leh; saapman piak kullo dingin inndei khat amah kipia hi.
A sangkah kum nihna kumin nakpi takin a ci hong na hi. A ci sa lua mahmah in, lup muntungah taang zo mahmah lo in om hi. Sihngap mahmah liang hi.
Tua laitakin, Zeisu pen, a vanglian Pasian hi cih pen hong phawk hi.“Bang hang in Pasian kiang thu ngenlo a, huhna ngenlo ding ka hiam?” ci in hong ngaihsun hi.
Khukdin dingin hong tho keeikaai mah taleh, a pheektung ah puksuk kik hi. Hanciam kik mah ta leh hih zolo hi. A tha neih khempeuh saalkhia in, a thumveina ah, hong khukdin zo saam hi.
A mit sii in, “Topa aw, kei hong huh in?” a cih laitakin, a talki tungah khuavak tang khat hong mu a, tawmvei sung khit teh, mangkik hi. “Hih in Pasian vangliatna hi e,” ci in a ngaihsun hi.

A thunget khawl tuanlo in “Topa aw Na vanglian hi,” ci hi. “Laisiangtho sungah, mi tampi na damsak hi. Kei zong nong damsak ding lam-en ing. Nong huhna sa khempeuh te lungdam kongko hi. Amen,” ci in thungen hi.
Som An lumsuk kik hi. Tua laitak, a mitsit kawmlai mah in, khutkhat ama’ khe tungteng ah laamlaam a mu hi. Tua khut in khuavak tawh kidimin, a khetuul pan, a khuklam ah hong kikhiin toto hi. Tua khutin a tantung a kaan tohtoh laitak mahin, a tunna ciangciang, a ci sa kamh pahpah a, kikhiin toto in, a pumpi lam hong tungtoto hi.
“Tua khutin a kaantan na munmun dam pahpah hi,” ci hi.

Tua khut, a lutang tung hong tuntoh ciangin, amah damsiangtho hi. Nuamlua mahmah in, lupna tungpan diangkhia pah in, innpua lam tungsuak hi. A inn kimkot ah diangin laamgawp, awngkhia gawp hi, “Lungdam ing, Pasian, Na vangliatna hangin, lungdam lua ing, Topa,” ci hi.
Tua lai in, kum 20 pha pan hi.
Tu in, Som An, kum 40 pha ta a, Cambodia te khuapi nihna a hi Battambang khuapi a om University khat ah Theology hilh in Sia sem hi. Amah lawp mahmah in, a omna pawlpi ah Pasian vangliatna teci pang tawntung hi.
“Ka lungtang pen, Thomas bangin khauh bekbak hi,” ci a, laisiangtho sung a, Zeisu nungzuipa, Zeisu thawhkik thu pen, kipsakna teci khat peuhmah a muhloh a umlopa tawh kigenteh hi.
“Pasian vangliatna in, Ka lungsim hong kheelzo takpi hi cih ka um hi,” ci hi. “Pasian in, hi bangin na lamdang hong lak kei leh, tuni ciangdong in, Amah a umlo ding ka hihi. Tu in, Pasian ka um mahmah ta hi. Ka nuntaksung, haksatna bangzah in lian mah taleh, Pasian ka um teeiteei ding hi,” ci hi.
Tu quarter Sabbath 13 na sumpi khenkhat tawh, Som An omna pawlpi ah, mipi te a dingin Innpi khat ki lamsak ding hi. Tua inn ah, cidam na lam leh haa lam zato khit teh, sa kihel lo ansai, gah leh teh sai, singgahtui sai leh kimawlna tuamtuam te kikoih ding hi. Sumpi te a dingin lungdam hong ko ung.

Laigelh Andrew McChesney
Som An simdaan: sohm ANN