NGILHMAWH DING ITNA TONGDAM

12. NGILH MAWH DING ITNA TONGDAM
BRAZIL | June 22
Grecielly Nascimento, 20


Ka nu leh ka pakik pen ka inn uh Brazil gam Aracaju ah kitawng den uh hi. Ki nak tot thei lua uh ahih manin ka neulai nunzia bel kahna leh launa tawh kidim den hi. Pasian theilo in biakinn ah zong ka pai kha ngeikei hi. Kum 18 ka phak lai, nikhat a migi-thukhual mahmah ka ni hong hawh a, amuh thute in kilatsak mahmah hi. “Na innkuan uh hoih mahmah na pi in, Pasian kihel lo hi.” “Biakinn ah pai dih ni. Biakinn i muh masak penpen ah lut pah ni” ka ni-in ci hi. Inn pan in khe tawh pai-in, ka nu, ka pakik, ka naunu leh ka pakik tawh aneih ka naukikte numei khat le pasal khat tawh kei tawh ka pai uh hi. Ka biakinn tuah masak penpen uh Seventh-day Adventist biakinn hi-a, a sungah ka lut suak pah uh hi. Khangno honkhat in effort ana bawl laitak hi-a, tua khit lam ciangin ka inn vuah hong hawh in Lai Siangtho hong sinpih uh hi.
Tua hun lai-in kei sang kah lai ka hih manin Lai Siangtho sinna ah ka paakha kei hi. Ahi zongin ka nu leh ka sanggamteng nakihel thei uh ahih manin biakinn ah kikhop ka kipan ta uh hi.
Tawmcik sungbel ka innsunguh hong nuam hi. Ahizongin ka nulepate pen a kitot uh ong kipankik uh a, nidang sangin kinak totzaw uh hi. Nikhat ni ciangin ka nu in thuak zo nawn mahmah lo in 
paikhia ta hi. Ka kikhop uh ka khawl ta uh hi. A neu mahmah lai, ka nau-kik te nusia nuamlo kahih manin ka pakik kiangah ka om hi.
Nilekhate hong ki hei toto-a, nitak khat phone hong ging hi. Kum 26 apha mihau Rafael kici pa-in, a zum ah lai-at dingin hong zol hi. Tua ni mah in ka sangvuah amah napai-in ka siapipa kiang ah, sangnaupang khat a deih lam na gen a, kum 12 apha pan ka naukik in a kihona uh na za kha ahih man-in, kei’ min ong na pulaak na panin ong theih ahi hi. Kei zong tua nasep ka sang pah hi.
Ka boss thak pa pen midang boss te bang lo-in a tatdan khat tuampian deuh ahih lam ka phawk  kha hi. Nasep akipat ma-in thu ngen den hi. An pawlkhatte zong ne lo hi. Nikhat, a mawtaw ah ka tuan leh nidang a, Adventist te’ biakinn ah ka kikhop laivua kazak ngei la te hong hongg hi. Ke’n zong kasakpih hi. Rafael in za-a, “Adventist Pawlpi thei maw nang?” hongci-a, ken zong ka lu kasuksan kiau hi.
Rafael in Adventist ahih lam hong gen-a, biakinn ah hong zawn hi. Nial phot mah hivengin, hong zol teitei ahih manin Sabbath ni khat ka zui hi. Sabbath nihna zong zui-in, a thumna zong ka zui leuleu hi. Tua khit panin, ka khawl thei nawnkei hi. Pasian biak pen nuam kasa-a, Lai Siangtho sinna ka kipan ta hi. Tithe tawh kisai kasin a kipan in Pasian tungah ka sumlut khempeuh i’ sawmah-khat ka pia pah hi. 2017 February kha in ka ki tuiphum hi. Kum 12 apha ka naukik leh, Jenivaldor zong a sawtlo in hong ki phum uh hi. Ka nau numeite in ka thunget khawng, ka gamtat khawng hong enen in kikhel hong sa mahmah uh hi. Ka puansilhdan leh ka paudan te kilamdang gai hi. Ka nau numei tegel – Yasmin kum 18 leh ka naukik Evelim kum 15 te zong kiphum khawm uh hi. Ka ki tuiphum zawh kha 5 khit ciangin Rafael in
hong sah-a, ken zong ka letkhan hi. Tu-in innthak khat ka lam laitak uh hi-a, zo le-ung ka ki letthat ta ding uh hi.
Ka nulepa te in Pasian amuh theih nadingun thu ka ngenden hi. Kei leh ka nauteng bel Pasian’ sungah ka kip ta uh hi. Ka nunzia uh zong nakpitakin kikhel hi. Ka paudan uh, kilawmtatdan, puansilhdan – nakhempeuh hi mai. Ka pawlpi vuah naupang lam leh music lam ah kasem a, ka nau te’n bel vaimuak lam sem uh hi. Ka nautum uh bel biakinn a, nasem dingin moi lai zek himah taleh patfaida khat mah hi veve hi.
Tu kuata sabat 13na sumpi khenkhat tawh Aracaju a, ka biakinn ding uh hong lamsak ding nahih man un lungdam mahmah ungh. Sabat ni ciangin nuamtak in ka kikhop nading uh biakinn thak nei-in mun kicing mahmah ta ding hi. Mission sumpi phaltak a nong piak khiat tanghtangh manun lung dam mahmah hi.

By Grecielly Nascimento, as told to Andrew McChesney