Quote of EG White

“Nulepate aw, na tate uh aiawh in hahkat in na na sem uh hiam? Pasian in a sia na deihlohna, na kuhkalna,  vil gige in na omna thei hi. Na thungetnate hong za hi. Lungduaina le lungnemna tawh na tate uh pantah un. Vantung bup in na nasepna lunglut hi. Vantung lampi ah na tate na paipih laitak in a tang vantung mite in nang tawh hong omkhawm ding hi. Pasian in nang tawh hong om khawm in, gualzawhna lukhu na ngah ding hi. Khazih in vantung innkuan ahi ding Christian innkuan it hi.”

E. G. White (The Review And Herald, “Words to Parents”, January 29, 1901)