MSS 8: Sanggamnu Nasep

 

Yvonne Mushimiyimana, 27 Rwanda

November 23

 

Yvonne Mushimiyimana in High School Music Concert ah lasa dingin lawp    takin senthuh hi.

Pheituam kigak sitset te a lawmte’ kiang panin kawm hi. Stage tungah a din ciangin a kilangh mahmah dingin kizem hi. Tua khit ciangin a siam tawpin la sa   hi.

A mankhit ciangin, sang naupang honpikhat in hong umcih ngeingai uh hi. “Bangdia na talen lei sungah phum cipcip mawk na hia?” ci-in khat in dongh   hi.

“Tu-a kipan nikbawk tual na ten khawl ta oh. Hihbang dialdual Seventh-day Adventistte’ kizepziate leh nang’ melhoihna leh na lasiamna kikaih kei,” khat in na cih beh hi.

Yvonne in tua bang aa ki pahtawinate nuam sa ahihmanin, tua concert khit cianga ki bawl lai ding, dance party ah a laam dingin a kisapna-ah pai lai dingin khensat pah hi. A khaanpihte lakah Seventh-day Adventist khangno pawlkhat te ahih uh leh Sabbath dawn kikhawm dingin ciah pah vingveng uh hi.

Sabbath zingsang ciangin, a ngeina mah bangin, Yvonne zongh hong kikhawm hi. Ahizongin pawlpi makaite in amah leh a Adventist lawmte mi li laampawi ah a pai lam uh thei hi. Tua sangnaupang nga te daan ki pia hi. Li te in ni dang ciangin Sabbath a palsat loh nadingun kamciam pia uh a, ahizongin Yvonne in ahihleh thuum lo  hi.

“Ke’n bel thuum zo kei ning. Lasak leh laam ut lai ing,” ci-in pastor kiangah gen hi.

Sabbath ni kikhop hong khawl ta hi. A puansilh dan, a kizepdan hong kheel in, a lampai nangawn hong tumdang ta hi. A pai na khempeuh ah mite in khawl liangin en uh hi. A sawt lo in, a sang vuah hong kilangh mahmah ta hi.

Amah ngiat in a sakding la hong phuah tawm theih lailai ciangin a kilatna hong khang semsem hi.  A phuah masak penpen sang campus sungah kizai ziahziah mai ahih manin, syate le sangnaupang te in a ngaih ngeingai uh ciangin lungkim mahmah  hi.

Yvonne’s nuntakzia thak in, amah manlah sak mahmah ahihmanin a class pawlkhat lap lo zel hi. Tua dongmah mat hoih tawh a lai zo ve ve hi. Tua bangin class maantakin a kah loh hangin grade hoih a ngah veve manin a syate in lamdang sa-in dongh zel uh hi. A dawn danding a theih lian loh hangin, a lungsim sungah, a nu’ thungetsakna hang hi dingin ummawh   hi.

Rwanda’ khuapi, Kigali, aa university ah Yvonne in pop star khat a suahzawh nadingin nakpitakin hanciam hi. Amahmah Sister Yvonne kici-a, music studio minthang mahmahte ah la va khum hi. Music video te bawlin, bar te leh night club te ah va lak in, va laam zel hi. A puansilhte maih sak mahmah in,     pop star khat tawh kilawm kituak dingin ki zeem hi. A bil langkhat ah bilbah thum ta bang bat in, a nak      ah zongh nakbah bat hi. A pumtungah meltuamtuam tattoo ki sun lai    hi.

Rwanda nisuahna lam aa teng a nulepate dah mahmah uh a, a pa’n sum khak nuam nawn lo hi.

Ahizongin Yvonne nungkik tuan lo hi. Concert khawng panin a ngah sum tawh a kikhom zawh loh lam a theih ciangin, khuapi sungah numeite’ puansilhte zuak dingin hong hanciam ta hi. Tua khit ciangin   tanlang syamah hong sem hi.

Tua bangin tanlang naupang te’ mai-ah Jean bombi tom tiuteu khawng tengin, kizepna namkim tawh a din ciangin naupangte lungsim buaisak mahmah hi. Inn a tun uh ciangin naupangte in a nute’ kiangah tattoo te nakbahte khawng hong ngen ta uh hi. Tua bangin a syamah thak nu un, a tate uh huzaap mang khin ahihna nute in a theih uh ciangin tanlang khan ah hong kituah in a lungkimlohna uh va pulaak uh hi.

Tua lungkimlohna thute in Yvonne lungnuam lo sak mahmah hi. Zumkhak hunte ciangin night club te ah va laam zel ta leh a lungnop lohna veng tuan lo hi. Bang cih ding cih thei zo nawn lo hi.

Ni khat, inn ah a tut hithiat laitakin, a veng vua Seventh-day Adventist biakinn panin awletna     tawh thu kigen khat galzaak hi. Tua sermon pen za nuam khol lo hi. Thakhat thu-in lupna khan sungah ki kalhnelh in, music ngaih tak in hongg  hi.

A zing ciangin, thugenpa in sermon dang khat gen leuleu hi. A ni thumni ciangin zongh gen    lai hi.

A veng vuah Ruyenzi Seventh-day Adventist Pawlpite in nipikaal thum sung effort a bawl uh ahi hi.

Atawpna lam ciangin, Yvonne in kiseel zo nawn lo in tua sermon na ngai ta hi. Thugenpa’ kammal in a lungsim khamuang sak ahihmanin biakinn ah va kikhawm ta hi. A tawpna ciangin ki tuiphum a, Pasian a dingin a aw’te ki-ap ta   hi.

Tu-in, Yvonne kum 27 phata a, syamah sem hi. Pasian phatna la phuah le sak thuah in, a pawlpi vuah numei makai lakah nungak amah bek ahi  hi.

“Kei ut bangin ka gamtat laitak nangawn in muanhuai takin hong cing gige Pasian tungah ka lungdam mahmah hi. Amah’n hong kem lo hi zenzen leh tu-in ka sihkhit meel ki thei lo hi” ci hi.

A diakdiak in Lai Siangtho thumaan tawh a makaih den a nulepate’ tungah lungdam phadeuh hi. Paunak 22:6 sungah thumaan khat mukhia hi. “naupang khat a neulai-in lampi maan tawnsak lecin a teek dongin lampial nawn lo ding  hi.

“Ka neulai-a ka nu hong thuhilhna in hong kem veve hi, cih ka tel mahmah hi. Pasian kiang panin ka pialkhiat saam hangin, ka nu’ kammalte ka lungtang sungah om den hi” ci   hi.

By Andrew McChesney