MSS 9: စစ်ဆေးခြင်း၊ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင့်စာရင်းများ၊ ဥပုဒ်စာဖြေကျောင်း သင်ခန်းစာ မြန်မာလူကြီးတန်း ၂၀၁၉ | ZomiSDA

Sih ding A Patau Vet Lote

Sih ding A Patau Vet Lote ~ GSPau

1. Sawltak Paul: Sawltak Paul in, “Sihna aw, na zawhna koi-ah a om hiam? Sihna aw, na gu koi-ah om hiam? I Topa Jesu Khris’ hanga eite zawhna hong pia Pasian’ hehpihna ka phat hi” ci-in gen hi (1 Cor. 15:55-56).

2. Billy Bray (1794-1868): Amah pen a paina peuh ah “Hallelujah, Amen!” ci-in a awng den khat hi. Khatvei mikhat in, “Billy, leitung ah bang thu piang a hia?” ci-in a dot leh, “Leitung tawh ka kinahvawh loh kum 12 pha ta,” ci-in dawngkik ziau hi. A sih kuan lamin siavuanpa in, “Sawt vei nungta nawn kei ni teh” a cih ciangin ama’n, “Hallelujah, Amen! Kalsuan simin inn tawh ka kinai semsem hi. A sawt lo-in ka inn ka tung ding hi” ci-in lawp takin gen hi.

3. John Wesley (1703-1791): Amah pen England gam khan’lawhna dingin Pasian’ mizatpa leh Methodist pawlpi phuankhiapa hi. A sih kuan teh mikhat in, “Hun tam nei nawn lo na hih manin na hun neih laiteng koici zat sawm nahi hiam?” ci-in a dot leh, “Topa kiang ka ciah ma-in khangnote tawh kimu nuam lai ing. Tua khit ciangin lungnuam takin Topa’ kiangah ciah ning. Jesu in kei hong gum hi” ci-in dawng hi.

4. John Bunyan (1628-1688): Amah pen Pilgrim’s Progress a kici laibu minthang a gelhpa hi. A sih kuanin, “Pumpi sihna in Khristiante buaisak zo lo hi. Bang hang hiam cih leh pumpi sihna pen thonginn sung pan kumpi inn sungah lutna, galte’ khut sung pan lawm-itte kiang zuatna, a lauhuai huihpi sung pan innnuam sungah tawlngakna leh guallelhna mun pan tawntung minthan’na mun ah lutna, hi lel hi,” ci-in gen hi.

5. William Barclay (1907-1979): Amah pen Scottish Biblical Scholar khat hi. Amah in, “Ka sih teh na dah lua kei un. Ka nusiatna lam sangin ka manawhna lam lim ngaihsut zaw un” ci -in kam vaikhak hi.

6. James Hudson Taylor (1823- 1905): Amah pen China Inland Mission phuankhiapa hi. Sengam ah missionary (800) puak hi. A sih kuan ciangin, “Ka tha bei lua-in Lai Siangtho nangawn ka sim zo nawn kei a, thu zong ka ngen zo kei hi. Naungek bangin Pasian’ khut sungah ka om ngiungeu hi. Ka sep dingteng ka zo kuanta hi.” ci-in gen hi.

7. William Booth (1829-1890): Amah pen Salvation Army phuankhiapa hi. A sih kuanin siavuanpa in, “Na mit in khua mu nawn lo ding a, sawtvei nungta nawn kei ni teh,” ci hi. Tua ciangin ama’n zong, “Hun tampi nei nawn lo ka hih manin nidang sangin nasep hahkat zaw ning. Ka mit in khua a muh nawn kei mah leh zong, khua ka muh lai zah mahin seem veve ning,” ci-in gen hi.

8. Charles H. Spurgeon (1834-1892): Amah pen England Pasian’ mizat minthang khat hi. A sih ding ciangin, “Kei’ taang ding Jesu Khris si khinzo lungdam mah si’ng,” ci-in si hi.

9. Werner Von Braun (1912- 1977): Amah pen Jews minam, Rocket Engineer leh Astronautics phuankhiapa hi. July 20, 1969 ni-a USte khapi tung a kahna Apollo 11 rocket pen ama’ bawl ahi hi. A sih kuanin US President leh vuanzite in veh uh hi. Amah a veh mite kiangah, “Khristiante’ adingin han pen lamtawp hi lo a, tawntung hun ading a kipatna hi pan hi. Khristiante i sih ciangin i kha pen leitung sangin a nuamzaw mun ah galkah hi,” ci-in na hanthawn kik zaw bilbel hi.

10. Billy Graham (1918- ): Amah pen Evangelist minthang khat hi. TV thudotna khatah, “Sih ding na kihta hiam?” ci-in kidong hi. Billy Graham in, “Khris’ sihna leh a thawhkikna thu um ka hih manin sih ding kihta ke’ng. Ka sih teh Jesu tawh a omkhawm ding hi lel ing,” ciin dawngkik hi. A dongpa in, “Kei’ theih loh khat thei na hih manin sih ding a kihta lo na hi ve,” ci hi.

(Our Daily Bread)