Sihui neu le Awmbing Zatui

Lungtang Sihui neu leh awmbing awmciak neite ading zatui hoih

Vanzat ding – Lenmui teh, Khuaizu, Ci

Amasa in Lenmui teh khut kilhkhat tui tawh sawp siang in. Tua khit ciang gawizan inla atui kuanguk lang ngah dong suuk in. Tua lenmui tui sungah khuaizu annek siik-keu khat khah inla dawn in.
(Sikhang naneih kei leh ci tawm kha in)
*Singteh gawi napen Suang tawh akibawl te limlim zang kei-in Suanthem pakha thei ding ahih man hi.(Sing leh daan tawh akibawl te zang in)

Tua zatui nadawn nai(2) bang aphak khit teh na-awm leh nagil hong lum hathat ciangin nektheih khat peuh ne inla tui tampi dawn suk in. (Bang mah lau huai nang omlo hi)

Tua zatui nadawn nikhat, ninih sung nasung khak dan in hong om ding aa, tua hun ciang tui tam pipi dawn lecin angei na bangin hong dam kik lel ding hi. (Tui tampi dawn lecin bang mah lauhuai lo hi.)
*A thupi pen in zatui hoihtak bawlin lungsau takin ahun man dawn zawh ding kisam pen hi.

*A kilem a ki tuak te dam tak pi hi.
Credit: Lucky Myanmar Pharmancy

#RVATedimChinServiceLenmui teh