Ellen G White gelh ahi The Adventist Home pen Zokam tawh Kumkikna Lamen Innkuan ci in Dr. Dal Khan Mang in hoong teikhiatsak hi.   

37 အပိုင်း (၃) ရာသက်ပန်အိမ်ထောင်ရွေးချယ်ခြင်း 39 အခန်း ၆ ကြီးမားသောဆုံးဖြတ်ချက်        ပျော်ရွှင်ခြင်းလော၊ သို့တည်းမဟုတ် ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသော မဂင်္လာဆောင်ခြင်းလော – အကယ်၍ မဂင်္လာဆောင်ရန်ခြေလှမ်းပြင် နေကြ သောသူတို့သည် မဂင်္လာဆောင်ပြီး သည့်နောက်ပိုင်းတွင် စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊ စိတ် ဒုက္ခရောက်ခြင်းအဖြစ်အပျက်မျိုးကို ရင်မဆိုင်လိုလျှင် ယခုမဂင်္လာမဆောင်မီ အချိန်တွင် ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ လေးလေးနက်နက် စိတ်ထက်သန်စွာ စဉ်းစားရမည်။ ဥာဏ်ပညာကင်းမဲ့စွာမဂင်္လာဆောင်ကိစ္စကိုûပလုပ်လျှင် ယင်းသည် လူငယ်လူရွယ်တို့၏အသုံးကျမှုကိုဖျက်ဆီးရာတွင် အထက်မြက် ဆုံးသောလက်နက်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘဝရပ်တည်မှုသည် ဝန်ထုပ်ကြီး သဖွယ် (သို့မဟုတ်) အမဂင်္လာသဖွယ်ဖြစ်လာသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အသုံးကျမှုကို ထိထိရောက်ရောက်ဖျက်ဆီး၍ ဘဝရပ်တည်မှုကို စိတ်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ရာတွင် ယင်းအမျိုးသမီး၏ခင်ပွန်းထက် စွမ်းဆောင် နိုင်သူကားမရှိတော့ပြီ။ တစ်နည်းကား အမျိုးသားတစ်ဦး၏တွေးခေါ်ချက် များနှင့်ရည်စူးချက်များကိုûပိကွဲအောင်ûပလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ သူêကိးပမ်း မှုများကိုရပ်တန့်စေ၍ သူ့သြဇာသက်ရောက်မှုနှင့်မျှော်လင့်ချက်များကို ဖျက်ဆီး […]

KUMKIKNA LAMEN INNKUAN KHEN 77 – CHRISTMAS Christmas zong Zumkhakni hi.—“Christmas hongtung ding hi” ci in nitumna panin nisuahna, saklam panin khanglam leitungbup ah kitangko hi. Khangnote, akhancin leh uhamte khempeuh adingin lungdam hun ahi hi. Hihzah in phawkdingin Christimas in bang hiam? December 25 ni pen Jesu Christ ie suahni dingin kingaihsun hi. Ngeina […]

29 tcef; 5 cGeftm;BuD;aomoufaocHjcif;        taumif;qHk;aomomoemûyrsm;onf c&pf,meftdrfaxmif rsm;rSxGufay:vmonf – bk&m;ocifudkaMumuf&GHU½dkaoaomtdrfaxmif? bk&m;udkcspfaomtdrfaxmif? bk&m;ocifudk0wfûyudk;uG,faomtdrfaxmif? opöm&Sdjcif;onf 0rf;wGif;yguJhodkYjzpfaomtdrfaxmif? tdrfa*[mqdkif&m wm0efrsm;udkom omrefumvQHumjzihfvnf;aumif;? trIrJhtrSwfrJhjzihf vnf;aumif; vkyfudkifrIudkcGihfrûyaomtdrfaxmif? aeYpOfaqmif&Guf&rnfh wm0efrsm;udk opöm&SdpGmxrf;aqmif&eftwGuf bk&m;ocifESihfqdwfNidrfpGm rdwfo[m,zGJUjcif;onf vdktyfonf[koabmxm;aom c&pf,mef tdrfaxmifrsKd;wGif yifv,f&yfjcm;wdkif;wpfyg;ü bk&m;ociftwGuf trIxrf;aqmifrnfhomoemûyrsm;onf taumif;qHk;jyifqifrIudk&&Sd Muonf/          tu,fí tdrfaxmifqdkif&mwm0efrsm;udk rSefuefaomoabm xm;jzihfaqmif&GufvQif c&pfawmftwGuf twnfjrJqHk;ESihftpHkvifqHk; enf;rsKd;jzihf trIawmfudkxrf;aqmifaprnfh tawGUtêuHrsKd;udkay;vdrfh rnf[laom todpdwf”mwfjzihf ,if;wm0efrsm;udkxrf;aqmifoihfayonf/ xdkaeYpOfwm0efrsm;udk opöm&SdpGmxrf;aqmifjcif;? 0rf;ajrmuf 0rf;ompGm vuf0g;uyfwkdifudkajr§mufxm;jcif; obm0cHpm;csufrsm;ESihf rnfrQyifqefY usifaomfvnf; rnfonfhtvkyftudkifudkrQ […]

21 tydkif; (2) &yfuGuftusKd;aqmiftvif;a&mif 23 tcef; 4 xda&mufaomtdrfaxmif\MoZmoufa&mufrI        c&pf,meftdrfaxmifonfo½kyfjyoifcef;pmazmfjy\ – tdrfaxmif\vkyfief;onf rdom;pkwdkY\pnf;0dkif;wpfzufodkY ausmfeif; wdk;csJUoGm;onf/ c&pf,meftdrfaxmifonf yHkpHerlemazmfjyaomXme jzpf&rnf/ ,if;azmfjyjcif;onf urÇmay:wGifaumif;usKd;udkûyaom tiftm;jzpfvmvdrfhrnf/ ¤if;uJhodkYtdrfaxmifrsKd;rS xGufcGmoGm;aom vli,fwdkYonf olwdkYoifMum;cJhaomtdrfaxmifrsm;ü ydkrdkjrihfjrwfaom  b0 &yfwnfrIqdkif&musihf0wfrsm;udk oGwfoGif;vmMuí &yfuGufwGif; tajctaejr§ifhwifay;aom MoZmoufa&mufrIonf touf0ifvm avonf/          tdrfoltdrfom;wdkYonf ,Ofaus;acsiHjcif;jzihf c&pf,mefyDopGm tm;xkwfaqmif&Gufygu aumif;usKd;csrf;omrsm;pGm jzpfxGef;vdrfhrnf/ ,if;tdrfoltdrfom;rsm;\atmifjrifrIudk tjcm;aomrdom;pkwdkYonf txl;tm½Hkpdkufí twk,lMuvdrfhrnfjzpf&m pmwef\aoG;aqmif jzm;a,mif;jcif;udkvnf; wGef;vSefumuG,fEdkifMuvdrfhrnf/          bk&m;ocif\tvdkawmfpdk;rdk;aomtdrfaxmifudk aumif;uifwref rsm;wdkYonf rMumcPtvnftywfvma&mufMuvdrfhrnf/ bk&m;ocif \aus;Zl;wefcdk;tmedoifaMumihf […]

15 tcef; 3 {‘ifpHjytdrfaxmif        bk&m;ocifjyifqifay;aomvlom;twGufyxraetdrf – vlom;twGuf bk&m;ocifjyifqifay;aomyxraetdrf/ uREfkyfwdkY\ tptOD;rdbESpfyg;twGuf {‘iftdrfudk bk&m;ocifudk,fawmfwdkif jyifqif ay;awmfrlcJh\/ vlom;taejzihfvdktyfonfh cyfodrf;aomwefqm &SdorQudk qif,ifcif;usif;NyD;aomtcg bk&m;ocifu ]]igwdkYyHkoP²mefESihf wnD wpfoP²mefwnf;vludkzefqif;MupdkY}} [k rdefYawmfrl\/          udk,fawmf&Sifonf zefqif;jyD;aomowå0gtaygif;wdkYteuf aemufqHk;ESihf tjrihfjrwfqHk;jzpfonfhvlom;udk zefqif;NyD;aomtcg tvGefESpfoufawmfrl\/ tjypftemtqmuif;pifaom urÇmavmuwGif pHkvifaomvlom;udkaexdkifap&ef tMuHtpnf&Sdawmfrl\/ odkY&m wGif vlonfwpfa,mufwnf;ae&ef bk&m;ociftvdkawmfr&Sd/ odkYjzpf í ]]a,musfm;onf wpfa,mufwnf;raeaumif;? olESihfoifhavsmfaom taxmuftrudk olYtzdkYigvkyfOD;rnf}} [k rdefYawmfrl\/          bk&m;ocifudk,fawmfwdkif tm’HtwGuftwloGm;vmaexdkif&ef olESihfwlaomtaxmuftrudkay;awmfrl\/ olESihfa½SUoGm;aemufvdkuf  nDí […]

                              10 tcef; 2 ppfrSefaomtdrfaxmifwdkif;\tajccHt*Fg&yfrsm;         urÇmay:üqGJaqmifrIt&SdqHk;ae&m – om;orD;rsm;\ tem*wf aumif;pm;a&;ESihf ypöKyÜefaysmf&Tifa&;twGuf rdbrsm;wGif BuD;av;aom wm0ef rsm;&Sdygonf/ wpfcsdefwnf;rSmyif tdrfaxmifudk omom,m ,m&Sdatmif wwfEdkiforQwm0ef,lMu&rnf/ ,if;udpöonf Opöm”e<u,f0 csrf;omjcif;ESihf aiG&wwfjcif;rsm;xufomí *kPftoa& &Sdygonf/ tdrfaxmifwGif;odkYae a&mifjcnfrsm;xGef;vif;0ifa&muf ae onfhyrm tdrfonf omom,m,m&Sdae oifhygonf/ om;orD;wdkYonf i,fpOfu om,monfhtdrfaxmifwGif aexdkif& onfhtcsdefudk tjrJrjywf owd& aeapoifhygonf/ odkYrSom rdrdwdkYaecJh&aom tdrfonf aumif;uif EdkifiHawmfuvGJvQif Nidrfoufjcif;t&SdqHk;? aysmf&Tifp&m taumif;qHk;jzpf ygonfwum;[k awG;rdwdkif;yDwdjzpfaeMuvdrfhrnf/ olwdkYonf tcsdef […]

 tydkif; (1)    vSyxGef;ajymifvlYtdrfaxmif 3 tcef; 1 tdrfaxmif\ywf0ef;usif          tdrfaxmifonfvlYtzGJUtpnf;\tajctjrpfjzpfygonf/ vlYtzGJUtpnf;wpfckwGif rdom;pkrsm;yg0ifygonf/ xkdrdom;pkrsm;\ tdrfaxmifOD;pD;rsm;onf ,if;vlYtzGJUtpnf;udk OD;aqmifwnfaqmuf xm;jcif;jzpfygonf/ ESvHk;onf touf\tajctjrpfjzpfouJhodkY ¤if;ESihfwlonfhrdom;pkonf vlYtzGJUtpnf;wpfck\tajctjrpfjzpf\/ tvm;wlyif toif;awmf\tajctjrpfonfvnf;aumif;? wdkif;jynf wpfjynf\tajctjrpfonfvnf;aumif; tdrfaxmifpkrsm;yifjzpfMu\/ ,if;odkYjzpf&m vlYtzGJUtpnf;wpfck\aumif;pm;a&;? toif;awmf\ atmifjrifa&;? wdkif;jynfwpfck\wdk;wufzGHUûzd;a&;rsm;wdkYonf tdrfaxmif wpfckpD\ûyjyifpDrHay;rIay:wGif wnfrSDygonf/          tem*wfvlYtzGJYtpnf;wpfck\wdk;wufrI? (odkYr[kwf) qkwf,kwfrIonf ,aeYvli,frsm;\tusihfp½dkufrsm;ay:wGif wnfae ygonf/ vli,fwdkYonf twwfynmqnf;yl;aecsdefwGif aumif;aom tavhtusihf&Sdjcif;? rdrdudk,fudkrdrdcsKyfwnf;jcif;? rl;,pfaq;0g;  a&SmifMuOfjcif; ponfwdkYudkrdbwdkYonfyHkoGif;ay;ygu oufqdkif&m vlYtzGJUtpnf;onfvnf; wdk;wufzGHUûzd;vmvdrfhrnf/ vli,fwdkYtm; vrf;ñTefOD;aqmifjcif;? […]

THUKHEN 5 Kiteenna Tau Panin ​TAVUAN PUAKIM Khatsimin Sepding Tavuan Nei.—Deih kibangin akigawm nupate in zia le tong kibatlohna nei in tavuan zong kibanglo ding hi. Nasep tuak zong neiding uha, ahizongin numei pen ana sep zah tawh kituakin itding, hi lo hi. Amau pen vanpua ganhing hilo hi. Zi in lawm ahihna tawh apil […]

Innkuan Pihding Teelna KHENSATNA LIAN Anuam, Anuamlo Kiteenna?—Kiteen asawmte in kiteenna thupi ngaihsut uh hileh kiteenna gentheihpih loding uh hi. Pilvanglo taka kitenna-in khangno numei pasalte hun asusia lampi hoihpen ahi hi. Tua manin nuntakna in vangik le samsiatna suak hi. A pasal losiah kuamahin numei khat ie lungnopna le kizekna susia lo a, nuntakna […]

Top