MSS 12: Thong Sungah Pasian

Thong Sungah Pasian

Elena, 20

Romania; March 21

Kei pen Romania gam a om, kei le kei a ki thupi ngaihsut, a ki phasak simsim kum 20 a pha khangno khat ka hi hi. Seventh-day Adventist pastor khat tawh ka kimuh cil lai in, amah in, “Laibu bangci namte sim nuam na hia?” hong ci hi.

Kei zong Khrisian lai gelhpa khat in, ama’ teci panna thute a gelhna laibu thulu khat ka gen hi. Nipi kaal khat khit ciangin tua pastorpa in personal testimory tawh kisai laibu tampitak hong puak hi. Ni khat ni ciangin kei zong ka personal testimory laibu khat ka gelh nuam hi. Tua bangin ka gelh ciangin, ka neu lai-a, nuam ka sak mahmah na teng tawh ka laibu ka pan ding hi. Ka pi ka pute khawng ka phin zelzelna leh ka hehsak zelzelna te khawng ka hel ding hi. Tua hun lai-in kum 4, kum 5 khawng pha pan ning. Tua dan a, pilepute phin zel pen nuam ka sak mahmah nam hi sese citciat hi.

Ka teci panna a gelh hi lengin, ka sangkah masak penpen ni zong hel hamtang ning. Tua ni pen naak nop mahmah hi. Ka pisawn in sanginn ah hong kha in, nitak ciangin ka innlaite hong bawl pih hi. Ka pusawn le pisawnte in hong nak it mahmah uh hi. Thong sung ka pai dong mah amaute tawh ka om khawm den hi.

Ka teci panna a gelh taktak ding hi lengin, thong sungah ka tun ciil lai-a nuam kasak na teng zong hel nuam ingh. Mi dik mahmah ka muh khak te lak ah, nipi kaal khat in khat vei ta hong veh zel a, thu hong hilh zel ahi, Adventist pastor pa leh a pawl te’ zong mang ngilh thei kei ing. Tua pastor pa pen university sangnaupang thum tawh hong pai zel in, amaute in power point presentation tawh pilna thu pawlkhat hong lak zel uh hi. Kei pen tan 8 tawh buaih la ka hih manin amaute’ hong lah te pen kei a’ dingin thak in lunglut huai mahmah hi. Tua bangin power point tawh hong lah khit uh ciangin, Lai Siangtho sung tangthute khat hong gen uh hi. Tua bangin thu ngen khawm in ka ki ho zel uh hi.

See also  MSS 6: Khuata Pan Kumpi Inn ah

Ka teci panna a gelh hi lengin, ka nuntakna sungah haksa ka sak penpen hun khat zong ka hel nuam hi. Tua pen kum 17 ka phak laitak in thupiang ahi hi. Palik te in hong mat zawh a kha 9 na, kum 12 sung thong kia dingin thu hong kikhen ni ahi hi. Ka lung nak kiat mahmah hi. Ka innkuan pih te khat zong hong pai lo in, kei a’ dingin hong gen sak ding sitni (lawyer) khat zong hong ki cial sak lo hi.

Hong kimat ma kha bangzah hiam khat lai-in ka pisawn in hong nusia hi. Ka pusawn lah teek mahmah in dam lo lailai hi. Tua bang in ka inn sung uh khim khua a zin laitak in kam khum, kam neem cih peuhmah ka zak khak loh sawt pian simsim ta hi.

Himah taleh thong sungah ka lut ciangin na khempeuh hong kikhel hi. Thong cingte pawl khat, a diakdiak in kei hong cing dingin a kiseh numei khat pen lamdang mahmah, thudik mahmah in, ka nuntakna hong kikhel sak hi. Tua banah Adventist te-in thongah anasepna khat uh pen hoih ka sa mahmah hi. Nipi kaal sim hungeelna om mah bangin mi tumdang pawlkhat ka mu den a, amaute tawh zong ka ki maingap gawp ta hi.

Kua mah tawh ki maingap thei nawn mahmah kei ning, ci-in ka ki ngaihsut ahi hi. Tua Adventist te in kam khum tak tawh hong hopih in, Pasian a’ dingin kimanna nei mahmah ding, ci-in hong hilh uh hi. Tua kammalte kei a’ dingin thupi mahmah hi. Ka thong lut zawh kum 3 leh kha 7 cingta a, kum 2 khit ciangin hehpihna tawh khah khiat theih dingin a om ka hi ta hi. Tua bangin hehpihna tawh khah khiat ka hih theih nadingin ka gamtatzia a hoih ding, hehpih taak ka hih ding a thupi mahmah ahi hi. Mite a’ dingin a kizang thei, muantak cing ka hih ding ahi hi.

See also  MISSIONARY DING A, PIANG NGIAT

Ka teci panna a gelh hi lengin, ka nuntak sung kum 20 bek ahih pat hangin dahna leh lungkhamna tawh a kidimna ka hel ding hi. Tua thute ka gen ding haksa ka sa mahmah hi. Ka innkuan sung uh pen sum haksa hi den mai hi. Kei a’ dingin a thupi mahmah laitakun ka innkuanpihte khat zong ka kiangah hong om kha ngei lo uh hi. Ngong bawlna kici pen ka nuntak tomcik khat sungah annek in ka nei hi. Ka puak zawhloh vangik hong kisuan zel hi. Tuate pen kei ma’ kiciat lohna hang zong hi dingin ka ki ngaihsun zel hi. Kei le kei ka ki pimuh, ka ki phatsak man zong hi thei kha ding hi.

Ka pisawn in hong nusia lo hi zenzen leh, thong sungah tung in ka ki um kei hi. Ama’ hong nusiat khit ciangin na khempeuh alum alet in hong om gawp ahih manin mi khat ka that kha mawk hi. Thong panin ka suahtak khit ciangin, kei le kei-in innkuan khat ka phut nuam hi. Ka nuntakna a kizangh thei a hi dingin ka ut hi.

A beisa kum thum lai-in, i Sabbath 13 na sumpi khenkhat tawh Romania gam a, khangnote’ outreach program a dingin ki huh khin hi. Sumpi nong piak ciat manun lungdam mahmah hi.

By Elena as told to Andrew McChesney

Tags:

Admin

Admin

Top