Zeisu in Sabbath ni Palsat takpi hiam?

Zeisu in Sabbath ni Palsat takpi hiam? by Daniel Shoute
Dotna : Sia aw, Zeisu leh a Nungzuite in Sabbath ni a tan lohzia uh Matthew 12 ah kimu thei hi. Matthew 12:1 -8, ah Sabbath ni in mangbuh mun kantan in apai lai un a nungzuite in buhvui zuut uh a, Farisse te in zong Sabbath ni in tuabang a gamtat ding na deih hetlo hilo maw mate sia? Tua ban ah Matthew 12:12-13 ih et ciangin Sabbath ni in damlo dam sakna hangin Farisai te in zong mawhsak mah mah hi. Tua thute nong hilh thei diam??
 
Dawnna: Hih tak ah Zeisu leh a nungzuite zaanglo ( Buh cinna lo) kantan in a paina uhpen anla ding apai uh hilo hi. Mattehw 12:9 ah sim suak leng, tua mun kan tan in kikhopna mun (Biakinn) ah a lut uh hi na ci hi. Tua a hih manin amaute kikhawm ding in a pai uh a hi hi. Tua hun lai a Palestine gam omzia en pak leng, zaang gam khuata ahih manin a inn te-uh pen buhciinna(lo) mun tawh kizom hi. Tua a hih manin Zeisu leh a nungzuite a galkhat ah om biak inn ah Sabbath ni kikhawm ding in apai kawm un , a ommawh nung zui pawlkhat in ( ci maini ih teltheih na dingin) buhvuite pen na zut in nuai siang in na baak (ne) uh hi. Hih bangin buhcinna mun kan tanin a nungzuite in buhvui a zutna hangun, nungzuite in Sabbath thukham a palsat hilo uh hi. A hangin Pasian Thukham sawm leh Moses thukhamte ah Sabbath ni in buhvui zuut lo ding cih thukham na om lo hi. Rom 4:15 ah, “Thukham om lohna ah tatkhialhna zong om lo hi”, na ci hi. Tua a hih manin Pharisee ten Zeisu pen a sepkhialna zongin tua tawh amah mat na sawm in thangsiah tawntung uh hi. Pasian thukham leh Moses thukhamte a palsatna muzo lo uh ahih manin, amaute bawltawm thukham, apupate thuvaikhakte thusimlo in palsat hi cih tawh mitsiat sak na sawm uh hi.
 

Zeisu in Sabbath ni Palsat takpi hiam? by Daniel Shoute

Khat vei Pharise te in Zeisu kiang ah, “ Na nungzuite in an nek ding ciangin khut sil lo hi”, “tanglai thukhun palsat uh hi” na ci uh hi. Hih thu zong Pasian thukham leh Moses thukham ah om lo, amaute phuahtawm thukham tawh na tehbawl uh hi. ‘Sabbath ni a buhvui a zuut’ pen ‘Sabbath ni a anla’ in na ngawh uh a, buh vuizuut sa ‘mangbuh a khut uh tawh a nuai siang’ uh pen ‘Sabbath ni in ansu’ in na ngawh lai lai uh hi. Tua bangin in Sabbath palsat in na ngawh uh hi.

 
Tua ban ah Thukham ah zong a om lo, a pupa te thukhun ah zong a om lo, ‘a si ding liang ahih kei nak leh Sabbath ni in zatui kibawl lo ding, zatui zong piak loh ding’ cih thukhunte na bawltawm uha, ‘zatui tawh bawl nuam ahih leh a nathei pen penin bawl vet ding hi’ cih peuh na phuaktawm uh hi. Tua bangin thukham tampi na nei uh a hih manin, Tua Sabbath ni in zong cina a na mah mah zong ahi lo, a khutkhe a tang theilo te adam sak zong pen amau bawltawm thukham tawh ateh uh cingin Sabbath thukham palsat in na ngawh uha, tua a ngawh man un Sabbath palsat hi cihna hilo in , Sabbath ni in buhvui azutna hang leh damlo adamsakna hangin Sabbath thukham a palsatna khat zong omlo hi. 
 
Zeisu in Sabbath ni Palsat takpi hiam? by Daniel Shoute
Moses thukham ah zong midangte buh cinna mun a pai khat pen buhvui khiak na phal hi. Thuhilh kikna Deut 23:25 ah, “Na vengte buhmun ah na pai ciangin a vui na zuut/ khiak thei ding uh a, a hihhangin phiau tawh na at kei ding uh hi” na ci hi. Tua a hih manin, Sabbath ni abuhvui zuut pen Pasian Thukham leh Moses thukham tawh teh mah lengzong apalsat na uh om kiuh keuh lo hi. A hih hangin amaute bawltawm thukham (Thalmut a kici a pupate thukham) tawh a teh uh ciangin thukham palsat in na ciamteh uh hi. Tua a hih manin Zeisu in zong, “ Pharisete amaute bawltawm thukham athupi sak luat manin mihing nuntakna sangin Sabbath a thupisak zawkna te deih loin, Sabbath pen mihingte a om manin a om hizaw a, mihingte pen Sabbath a dingin kibawl hilo a, Sabbath pen mihingte a dingin a kibawl hizaw hi, a hih lZeisu in Sabbath ni Palsat takpi hiam? by Daniel Shouteeh Sabbath ni in na tuuno khat dum sung ah kia leh kua in honkhia lo ding na hi uh hiam? Tua a hih manin tuuno khat sangin mihing nuntakna in manpha zaw a , Sabbath ni himah leh a damlo a dam nuam mikhat pen ih damask ding kisam hi. Sabbath ni ni cina kidam sak thei hi” ci in, Pharisete thu na hilh hi. 
 
Tua bangin Zeisu leh a nungzuite in buhlei a kan tanna hang leh damlo a damsakna hangin Sabbath pen palsat hi cihna thu hilo in, Pharisete Sabbath zatdan leh tandan a maanlo te pen mawhsak a , puahphatsak sawm a, “Keimah in Sabbath a bawlpa , Sabbath’ Topa ka hi hi, ka siangtho sak bang in na siangtho sak un” aci na hi zaw hi.