Making Sense of History: Zerubbabel and Ezra

oifcef;pm  (1)

ordkif;\&o/ aZ½kAaAvESihf{Z&

pufwifbm 28 – atmufwdkbm 4

 

OykofaeYrGef;vGJykdif;                                       pufwifbm 28 zwf&efusrf;csufrsm;/ a,&rd 25;11?12/ ‘Ha,v 9;1?2/ {Z& 4;1-7/  a[&Sm,  55;8?9/  {Z& 7;1-28/

tvGwfusrf;csuf

]]ay&od&Sifbk&ifuk½krif;rdefYawmfrlonfum;? aumif;uifbHk \t&Sifbk&m;ocif xm0&bk&m;onf ajrBuD;ay:rSm wdkif; EkdifiH&Sd orQwdkYudk ightm;ay;awmfrlonfjzpfí? ,k’jynfa,½k&SvifûrdUü tdrfawmf udk ig wnfaqmuf &rnf taMumif; rSmxm;awmfrlNyD}} ({Z& 1;2)/

 

a,&rdrSwfpm udka&;om;xm;&mü ESpfaygif; (70) NyD;aemuf? jynfESif’PfcH& aom£oa&v vlrsKd;wdkYonf AmAkvkef jynfrS ,k’jynfodkY jyefvm&rnf[k êudwifajymxm;onf/ xdkodkYjyefvmEkdif&ef bk&m;ocif onf uk½krif;BuD; udk EdI;aqmf jcif; aMumihf £oa&vvlwdkY a,½k&SvifûrdU odkYjyefvmMu&onf/ bk&m;ocif\ bdodufay; jcif;aMumihf (a[&Sm, 45;1)?  uk½krif;BuD;onf  bDpD  538  ütrdefYxkwfjyefvdkufNyD; bk&m;ocif \vlrsm;udk   vGwfvyfa&; ay;um? Adrmefawmf udkjyefvnf wnfaqmuf&ef rdrdwdkY\ wdkif;jynfodkY jyefvnfapvTwf ay;cJh onf/ a,½k&SvifûrdUudk jyefvnfwnfaqmuf&efajymaompum; ]]a,½k&SvifûrdU wnfaqmufap? Adrmefawmf wdkuf jrpfus ap}} (a[&Sm, 44;28) onf bk&m;ocifrSajym  aompum;jzpfonf/  uk½krif;ajym aompum; r[kwf yg/ uk½krif; \pdwf ESvHk; udkEdI; aqmfíom uk½krif;rS trdefYawmfcsrSwfcJh&jcif;jzpfonf/

bk&m;ocif\ûyawmfrlaomtaMumif;t&mudk  udk,fawmf \ vl rsKd; awmfpkrS wHkYjyefrIudk&&Sd&ef tpOf wdkufwGef; jcif; cHMu&onf/ xdk tcg ,k’ taqGtrsKd;ESihf A,Fmrdef taqGtrsKd; olBuD;rsm;? ,Zfyka&m[dwf? av0dom; rsm;ESihfwuG   bk&m;ocif EId;aqmfawmf rlaomol taygif;wdkYonf a,½k&Svif ûrdUü&Sdawmfrlaom xm0&bk&m; \tdrf awmfudk wnfaqmufapjcif;iSm xMu\/  ({Z& 1;5)/

þwGifvlrsm;wdkYonf bk&m;ocifûyawmfrlaomtrIudkwHkYjyef&m ü wnDwñGwfwnf;ûyMu\/ taumif;qHk; aomwHkYjyef rIrSm bk&m;&Sif onf rnf ol jzpfí? bk&m;&Sifonf rnfonfhtrIudkûyawmfrlcJhaMumif;udk od&Sdem;vnf jcif; ESihftwl jyefvnfwHkYjyefrIûyjcif;yifjzpfonf/ udk,fawmf onf rdrd \ vlrsKd;awmfudk rnfa&GUrnfrQ cspfawmfrl aMumif;udk vnf; od&Sd em;vnfcHpm;&jcif;jzpfonf/

we*FaEG                                      pufwifbm 29

jynfawmfjyefyxrtokwf

a,&rd 25;11?12 ESihf 29;10 ESihf ‘H? 9;1?2 udkzwfyg/ jynfawmfjyefyxrtokwf rnfonfhtcsdefwGifjzpfcJhoenf;/ rnfonfh yka&mzufûypum;rS jynfawmfjyef&eftwGufjynfhpHkcJhoenf;/

————————————————————————————————————————————–

yxrtokwfjynfawmfjyef&eftcGihfudk bk&m;ocifonf uk½k rif;BuD;tm;EdI;aqmfí  a,&rd\ESpf  (70)  yka&mzufûypum;udk jynfhpHkoGm; apcJhonf/ a,&rdonf ,k’EdkifiHtESpf (70) AmAkvkefwdkif;jynf\vufatmufü txD;usefae&rnfhtaMumif;udk êudwifa&;om;xm;onf/ (xdktcsdefumvrSm bDpD 606^605 rS bDpD 537^536 txdjzpfonf/) odkYaomf bk&m;ocifonf wkdif;wpfyg;odkYygoGm;aomoHkYyef;rsm; jynfawmf jyef&eftcGihfudk wHcg;rsm;zGihfay;vdkufonf/ ‘Ha,vonf a,&rd\ a&;om;csufrsm;udkavhvm&if; jynfawmfjyef&rnfhtcsdefumvudk owdûy rdawmhonf/

‘Ha,vtcef;BuD; (9) onf pdwf”mwfysufjym;aomtaMumif; udk a&;om;xm;jcif;ü ESpf (70) jynfh&ef tcsdef a&mufvmNyD? odkYaomf rnfonfhajymif;vJjcif;t&dyfta,mifrQrjrif&ao;yg/ yg&Seftifyg,m topf \wefcdk;tiftm;yifay:xGufvmNyD/   ‘Ha,vonf idka<u;jrnfwrf; vsuf bk&m;ocif xHodkYu½kPm awmfusa&mufay;ap&efESihf uwdawmf twkdif;jynfhpHk&ef qkawmif;cJhonf/ xdktcef;BuD;xJrSmyif (‘H  9;24- 27) bk&m;ocifonf ‘Ha,vudkaocsmwdusaomtem*wftMuHtpnf awmfESihftwl  tcsif;t&mwkdif;ü  udk,fawmf Munfh½IawmfrlaMumif; twnfûy ay;onf/ a&G;Ekwfu,fwifay;rnfholESihf taocHtjypfa<u;udkqyfay; rnfhol? ajzmihfrwfjcif;w&m;udk,laqmifvmay;rnfhol? ,ZfylaZmfjcif; trIudkvnf; tqHk;owfjynfhpHkaprnfhtaMumif; wpfygwnf;>rufMum; awmfrlcJhonf/ xda&mufaombk&m;&Sif\pum;awmfü ]]’Ha,v? rpdk;&drf ESihf/ u,fEkwfrnfht&Sif (a,½I) onf {ueftrSefvmrnf/ ,ckoifhxH odkYvnf; u,fEkwfrnfholudkigapvTwfrnf/}} tcsdefrMumrDtwGif;rSmyif bk&m;ocifonf uk½krif;BuD;udkEdI;aqmfawmfrl\/ olonf yg&Sef{uú&mZf rif;BuD;jzpfonf/ oHkYyef;rsm;udkvGwfvyfcGihfay;&ef trdefYudkxkwfjyefap cJhonf/ bk&m;&Sif\uwdawmfonf tpOfwnfjrJaeonf/ bk&m;ocif onf rdrd\vlrsKd;awmfudk rnfodkYrnfyHkrdrdwdkY\ae&if;jynfü <u,f0 csrf;omcGihfay;aMumif;udk ‘H? 11 wGifzwfMunfhyg/

{Z&rSwfpmtcef;  (1)  ü  £oa&vvlrsKd;rsm;tm;vHk; a,½k&Svif odkYjyefoGm;&efESihf tdrfawmfudk wnfaqmuf Mu&ef uk½krif;BuD;rSvGwfvyf pGmcGihfay;aMumif; rSwfwrf;wifxm;ygonf/ xdktrdefYonf c&pfawmf ray:xGef;rD ESpf 539-537 pyfMum;wGifxkwfjyefcJhonf/ uk½krif;onf £oa&vvlrsm;udk vufcsnf;oufouf jyef cGihfûyjcif; rsKd;r[kwfyg/ vufaqmifyPÖmrsm;ygxnfhay;vdkufonf/ ¤if;txJü wpfcsdefrS a,½k&SvifûrdUudkodrf;ydkufpOf Adrmefawmf toHk;taqmif ypönf;rsm;udk odrf;,lvm&mrS ,ckwGifjyefvnfay;tyfvdkufonf/ aeAkc’faeZmrif;BuD; odrf;,lcJhaomypönf;rsm;jzpfonf/ xdktcsif;t&mrSm uREfkyfwdkY udktrSwf &apaomtaMumif;wpfckonf   £oa&v vlrsKd; rsm; tJ*kwåKjynfrSxGufcGm vmaomtcg vufaqmif ypönf;rsm;pGm&&SdvmcJhjcif;udk trSwf&apygonf/

,k’jynfodkYjyefvmaomvlyxrtokwfrSm vlaygif;ig;aomif; (50ç000) jzpfNyD;? trsm;pkrSm e,f pHky,fpHk rS uav; oli,frsm;ESifhtrsKd;orD;rsm;jzpf Muonf/

tjcm;aomEIwfuywfawmfrSazmfjyonfh uwdawmfqkdif&mtem*wåd ordkif;aMumif;rsm; jynfhpkHcJhjcif;&Sdygovm;/ uREfkyfwdkYtwGufpdwfoufom jcif;rsKd;jzpfaprnfh OyrmrsKd;udk&,lEkdifygovm;/ bk&m;ocifonf tem*wf udkêudwifodjrifNyD;? uREfkyfwdkYonfvnf; udk,fawmf\uwdawmfudkpdwfcs Ekdifygrnfvm;/

wevFm                                         pufwifbm 30

rif;pdk;&mZm ESihftjzpf tysufrsm;udk ûcHHHHHiHkMunfhjcif; jynfawmfjyef yxrtokwfrS vlrsm;onf Adrmefawmf udk jyef vnf wnfaqmuf&ef wm0ef ay;jcif;cHcJh&onf/ vmrnfh oifcef;pmü Adrmef awmf udk wnfaqmuf &mü qefYusif rIûycH&yHkudk avhvmoGm;ygrnf/ ,ck avhvmrnfh taMumif;t&mrSm yg&Sefbk&ifrsm;wdkY\ atmifjrifrIESihf Adrmef awmfjyefvnf wnfaqmufjcif;? a,½k&SvifûrdUudk wnfaqmufjcif;taMumif; udk avhvmoGm;&ygrnf/ {Z&ESihf ae[rd rSwfpm udkavhvm &if; tjzpf tysuf\aemufcH ordkif;udkod&Sdxm;&ef txl;ta&;BuD;vSygonf/ taMumif;rSm  xdkusrf;rsm; rSeuf½dIif;aom owif;pum;rsm;yg&Sdaejcif;aMumihf jzpfonf/

{Z& 4;1-7 udkzwfyg/ Adrmefawmfaqmufvkyfcsdefü rnfonfh bk&ifrsm;u wm;qD;aESmihf,SufcJhoenf;/

————————————————————————————————————————————–

{Z&ESihfae[rdrSwfpmt&   yg&Sefbk&ifrsm;ESihf ,if;wdkY\tw¬KyÜwåd udka&;rSwfxm;onf/ uk½krif;BuD; taMumif; rS pwifcJhonf/ yg&Seftifyg,m udkwnfaxmifol AmAkvkefjynfudk bDpD 539 ü atmifawmfrlyHkudka&;om; xm;onf/

]]r[m}}  uk½krif;  (2)    –  (559-530 bDpD)

Cambyses  bk&if         –  (530-522 bDpD)

‘g&drif; (1)             –  (522-486 bDpD)

aZ&Zfrif;BuD; (1)        –  (485-465 bDpD) tma&T½k&Sifbk&if[kvnf; {owmusrf;wGifazmfjyonf/ tmawaZ&Zfrif;BuD; (1) –  (465-424 bDpD)

{Z&ESifh ae[rdrSwfpmudkavhvm&mwGif  &Sifbk&ifrsm;wdkY\&mZ0if ordkif;udk {Z&rSwfpmrS aeYpGJtpDtpOf twkdif; ûypkxm; jcif;r&Sdyg/ Oyrm? {Z& 4;6-24 onf tcef;BuD; (5) \a½SUwGif a&;rSwfxm;jcif;rSm Adrmefawmf udkaqmufvkyf &mü  qefYusifaESmihf,Sufjcif;taMumif;udk wpfqufwnf;a&;om;xm;jcif;jzpfonf/ xdk rSwfpmü aZ&Zfrif;BuD; (1) (tma&T½k) ESihf tmawaZ&Zf (1) taMumif;udk {Z&tcef;BuD; (4) wGifyg&Sdaeaomfvnf;  trSef pifppf  tcef;BuD;  (5)  ESihf    (6) \ taMumif;t&m aemufydkif;rS jzpfvmaom taMumif;t&m rsm;yifjzpfonf/ ‘g&drif;BuD; (1) \vufxufrSmjzpfonf/ xdkodkYjzpfjcif;aMumihf zwf½Iol rsm;twGuf okdYavmodkY avmjzpfvmEkdifovdk &mpkESpfaygif;rsm;pGm vufqifhurf; rSwfom; vm&jcif;twGuf taMumif;t&m ESihftcsdefrsm; a½SUaemuf ajymif;jyef a&;om;rSwfom; xm; rdjcif; vnf;jzpfEkdifonf/ ,ck oHk;vywftwGif; uREfkyfwdkY avhvm oGm;Mu&mwGif tjzpf tysufrsm; tpOf vdkufod&jcif; jzihfom  {Z&ESihfae[rd rSwfpm udkavhvm &mü ,if;wdkY\ ay; vdkaom owif;pum; rsm;udk ydkíem; vnfap &ef taxmuftul jzpf apvdrfhrnf/

or®musrf;pm rSoifh udk pdwf½IyfaxG; apaom taMumif;rsm; oifzwf ½I rdzl;ygovm;/ bk&m;ocifudk ,HkMunf udk;pm;&ef oifrnf odkYoif ,lrnf enf;/ udk,fawmf\ EIwfuywfawmf udkvnf;aumif; ,HkMunfvsuf? oiftvdkrus aom a&;om; csufrsm;udk jrifawGU&onfhwdkif rnfodkYausmfvTm; oGm;rnfenf;/ xdkodkYûyvkyf&ef tb,f twGufaMumihft a&;BuD;aeyg oenf;/ (a[&Sm 55;8?9)/

t*Fg                                           atmufwdkbm 1

jynfawmfjyef’kwd,tokwf

{Z&rSwfpm 7;1-10 ESihf 8;1-14 wdkYwGif rif;BuD;tmawaZ&Zf bk&if (1) onf {Z&tm; a,½k&SvifûrdUodkYjyef&ef tcGihfay;cJhaMumif; od&Sd&onf/ (ouú&ZfrSm 457 bDpDjzpfonf/) olESihftwljyefvdkufvdk olrsm;udk wpfygwnf;ac:aqmifcGihfvnf;ay;cJhonf/ bk&ifrif;BuD;ESihf {Z&rnfa&GUrnfrQ&if;ESD;onfudk uREfkyfwdkYrod&yg/ odkYr[kwf {Z&onf rif;BuD;\w&m;pD&ifa&;w&m;cGifü trIaqmifcJhjcif;&Sdr&Sd aocsm pGmuREfkyf wdkYrod&yg/ {Z&tcef;BuD; (8) ü? Jynfawmf jyefrdom;pk rsm; pm&if;udk rSwfwrf;ûyxm;onf/   jynfawmf jyef,Zf yka&m[dwf rsm;rSpwifum eef;awmf awmf0if bk&ifrsKd;ET,frdom;pk0ifpm&if;rS onf omref *sL;vlrsKd;vlxkvlwef;pm; ta&twGufpm&if;txd ûypkxm;onf/ txl;ojzihf £oa&vwpfq,fh ESpfrsKd;wdkY\aqGrsKd;tvdkufpm&if;udk wrif&nf&G,faomtm;jzihf rSwfwrf; ûyxm;\/

pm&if;Z,m;ûy&mü a,musfm;csnf; (1500) ESifh trsKd;orD; ESihfuav;oli,frsm;udkyg xnfh0ifa&wGufaomf? cefYrSef;acs (5000) rS (6000) txd&Sdrnf[k rSwfwrf;&Sdonf/ ‘kwd,tokwfjynfawmfjyef ta&twGufonf yxrtokwf aZ½kAaAvESihfa,m½IwdkYaemufjyefíyg oGm;aomtokwfESihfEdIif;pmvQif tvGefenf;vSygonf/ {Z& 7;1-10 udkzwfyg/ {Z&taMumif;ESihfywfoufí rnfodkYoGefoifxm;oenf;/

———————————–]—————————————————————————————————

{Z&onf ,Zfyka&m[dwf tEG,f0ifrsm;ESihftwl usrf;pmudkESHYpyf uRrf;usifolwpfOD;jzpfonf/  £oa&vvlrsKd;wGif  yxrOD;qHk;aom ,Zfyka&m[dwfrif;BuD;jzpfaom tm½kef (arma&S\tpfudk) \tEG,frS qif;oufonf/  {Z&\rSwfwrf;rSwf&mtm;jzihfaomfvnf;aumif;? *sL;vlrsKd; rsm;wdkY\rd½dk;zvmt&aomfvnf;aumif; {Z&[l aom emrnfonf ,aeY wkdifa&yef;pm;vsuf&SdaeqJjzpfonf/ tmawaZ&Zf rif;BuD;\ ½Hk;awmfwGif {Z&onf tMuHay;yk*d¾KvfpmwwfaywwfwpfOD;tjzpf trIxrf;cJhonf rxrf;cJhonfudk twnfûyír&ygaomfvnf;? ol\ a&;om; rSwfwrf;ûypk xm;jcif;udkMunfhjcif;jzihfyifvQif xrf;aqmifcJh aomwm0efrsm;? odkYr[kwf ol\ t&nftcsif; rsm;onf  ,k’jynfodkYjyefa&mufonfESihf pwifvkyfaqmif aomtvkyf üay:vGifaeonf/ aocsm onfrSm {Z&onf &Sifbk&if tmawaZ&Zfrif;ESihftvGef&if;ESD;NyD; teD;uyftvkyfvkyfcJhNyD; ol\ t&nf tcsif;udk bk&ifBuD; onf odaom aMumihf jynfawmfjyef&efOD;aqmifol &mxl;BuD;udk tyfESif;jcif;yifjzpf&rnf/

{Z& 7;6 ESihf 10 ü? {Z&onf uRrf;usifaomynmwwf? odkYr[kwf q&mwpfql[k &nfñTef;a&;om;xm;onf/ uRrf;usifjcif; a0g[m&onf zswfvwfvsifjrefpGmûyEdkifjcif;[k wpfenf;tm;jzihft”dyÜg,f &Sd\/ udk,fcE¨ma&mpdwfa&m oGufvufayghyg;xufjrufjcif;udkqdkvdkyg onf/ {Z&onf tvGefOmPfaumif;NyD;xufjrufonf/ bk&m;ocif\ ynwfcsufESifhqdkifí ESHYpyfoljzpfonf/ OmPfynmESihftaetxdkif toGm;tvmwGif   vl&nfvnfolwpfOD;jzpfonf/ £oa&vvlrsKd;rsm;udk jynfawmfodkYjyefac:vm&ef &Sifbk&ifa&G;cs,fjcif;cH&onfhtaMumif;rSm {Z&onf &J&ifhNyD; acgif;aqmift&nftcsif;ESihfudkufnDaomaMumihfjzpfonf/ rSwfcsuf/ {Z&onf rdrd\pdwfESvHk;udk ]]xm0&bk&m;\ w&m; awmftm; ppfaq;apmihfa&Smufjcif;iSmjyifqifxm;}} onf/ ({Z&  7;10)/

¤if;enf;twkdif; uREfkyfwdkYonfvnf; touf&Sifaexdkif&ef rnfodkYûy& rnfenf;/

Ak’¨[l;                      atmufwdkbm  2

tmawaZ&Zf\trdefYpm

{Z& 7;11-28 udkzwfyg/ &Sifbk&if\trdefYpmü rnfodkYyg&Sd oenf;/ £oa&vvlrsKd;rsm;twGuf tb,faMumihf tvGefta&;yg oenf;/

————————————————————————————————————————————–

tmawaZ&Zfrif;\trdefYpmü ueOD;uk½krif;BuD;\trdefYpmudk yif jyefvnfxkwfjyefjcif;jzpf\/ a,½k&Svif odkYjyefoGm; &efc&D;udk rnfol rqdktxl;ojzihf ,Zfyka&m[dwftEG,frSjyefvdku jyefEdkifaMumif;yg&Sd\/

]]rl&m½ª}} (Murashu) &mZ0ifrSwfwrf;t&? trsm;pkaom*sL;rsm;onf jynfawmfodkYrjyefbJ  yg&SefEkdifiHwGifom qufvuf aexdkifMuonf/ topf wufvmaom&Sifbk&ifrSay;rnfhtcGihfta&;udk arQmfvihfapmihfpm;um b0opf wnfaqmuf &eftwGuf rdrdwdkYwkdif;jynfodkYrjyefoGm;jcif;jzpfonf/ ({owm0w¬Küvnf;azmfjyonf/) &Sifbk&if onf ,lza&;wD;e,fy,f wpfavQmuf&Sd b@mxdef;rsm;tm;vHk;udk trdefYxkwfñTefMum;csufûyonf/

{Z&üvdktyforQ ûrdUawmfudkjyifqif&efp&dwf? ]]bk&m;ocif\tdrfawmf udk vSywifhw,fap&ef aqmufvkyf rnfhp&dwf rsm;udk}} vdkavao;r&Sd ulnDaxmufyHh&rnfhtrdefYpmyg&Sdonf/ ({Z& 7;27)/ bk&ifrif;BuD;onf {Z&tm; w&m;a&; qdkif&m ctpDtpOfrsm;udk csrSwfapjcif;tm;jzihf bk&m;ocif\ynwfcsufESihf  ajrBuD;ay:&Sd Oya’rsm; udk vdkufem apmihfxdef;  &ef   tcGihfay;jcif;jzpfonf/ tzGJUtpnf;zGJUpnf;&mü tpDtpOfwus pnf;urf; &Sd&ef trdefYonf txl; ta&;BuD; aomt&mjzpfonf/ bk&ifrif;BuD; onf {Z&ESihf£oa&vvlrsKd;rsm; rdrdwdkY \wdkif;jynf udk jyefvnf xlaxmif &mü ydkívG,fulap&ef ulnDvkyfaqmifay;jcif;jzpfonf/

ûrdUawmfESihfAdrmefawmfudkjyefvnfûyjyif&ef vkyfaqmifaom&Sifbk&if onf {Z&\bk&m;udk ,HkMunfouf0if olwpfOD; jzpfaeonfhtwGufaMumihf jzpfygovm;/ tmawaZ&Zfrif;BuD;onf xm0&bk&m;udk ]]a,½k&Svif rSmudef;0yf awmfrlaom £oa&vtrsKd;\bk&m;ocif}} ({Z& 7;15) [kac:\/ £oa&vwdkY\bk&m;[k rif;BuD;ac:qdk&jcif;ü a’o 0ef;usif ,HkMunfudk;uG,frIü  bk&m;rsm;pGm&SdMuonf/ rdrdtkyfcsKyfaeaoma’owGif; wdkif;oljynfom;rsm; olYtay: pdwfuGuf oGm;rnfudk bk&ifrif;BuD;rvdkvm; aomaMumihf xm0&bk&m;udk £oa&vwdkY\bk&m;[k cGJjcm;ac:a0:jcif; jzpf[efwlonf/  bk&ifrif;BuD;ESihfrif;BuD;\om;awmfrsm;udk tjcm;owfrSwf xm; aombk&m; wdkY\trsufa’goxGufjcif;udkvnf; rvdkvm;jcif;jzpfonf/ ({Z& 7;23)/ xyfavmif; owdcsyfp&m taMumif; wpfckrSmvnf; bDpD 457 wGif tD*spfvlrsKd;rsm;u yg&Seftpdk;&udk awmfvSefykefuef aomESpfjzpf onf/ xdk udpö aMumihfvnf; ,k’vlrsKd;rsm;aexdkifaoma’oe,fy,fü rdrd\vufatmufü tkyfcsKyfrIwnfwHh&ef ,k’vlrsKd; wdkY\ av;pm;jcif; udkvnf; &,ljcif;oabm&Sdonf/

taMumif;rvScJhí bk&ifBuD;onf {Z&ESihfae[rdwdkYudk &if;&if; ESD;ESD;aygif;oif;cJhaomfvnf; xm0&bk&m; udk,HkMunf olwpfyg; jzpfrvm cJhyg/ usrf;pmyg&nfñTef;csuft&üvnf; urÇmay:&Sdbk&m;&Sif\tvdk awmfudk vdkufyg vkyf aqmif&eftoHk;cH&aom rajymif;vJ cJholrsm;pm&if; wGifvnf; ryg&SdcJhyg/

emusifrI’ku©cHpm;&aomtcgü bk&m;ocifonf urÇmBuD;udk xdef;csKyftkyfpdk;aeaMumif; uREfkyfwdkYrnfodkY od&SdEkdif rnfenf;/

Mumoyaw;                                      atmufwdkbm 3

ynma&;\ta&;BuD;yHk

{Z& 7;6 ESihf 10 udkzwfyg/ bmomw&m;ESihfqdkifaomynm onf tvGefta&; BuD;aMumif; usrf;csufrS rnfodkYoGefoifxm;oenf;/

————————————————————————————————————————————–

{Z&onf rdrd\pdwfESvHk;wpfckvHk;udk bk&m;&SifxHtyfESHum EIwfuywfawmftwkdif;  avhvmzwf½I usihfapmifh oifMum; ay; &ef pdwfqHk;jzwf xm;onf/ ({Z& 7;6?10)/ xdktaMumif;aMumihf £oa&vvlrsKd;twGuf trIaqmif &Guf&ef aumif;pGm jyifqifrI ûyxm;EkdifcJhonf/ usrf;csufyg pum;vHk;rsm; \wdkuf½dkuft”dyÜg,fazmfaqmifcsufrSm? {Z& onf rdrdudk,fudk bk&m;&SifxH qufuyfí EIwfuywfawmfudk avhvmqnf;yl;? usihfaqmif vdkufavQmufNyD; bk&m;ocif\ynwfawmfudk oGefoifay; onf[k azmfjy xm;onf/

t,fvif*sD0dIufrS ta&;ygaom½Iaxmihfwpfckudka&;om;cJhonfrSm? ]]{Z&onf tm½kef\tEG,frSaygufzGm;onf/ ,Zf yka&m[dwfoifwef; ausmif;ü  wufa&mufynmoif,lcJhonf/  arSmf0dZÆmtwwf? eu©wfaA’if twwfESihf vnf; &if;ESD; uRrf; 0ifaom ar’d-ay&odacwfynm&SdwpfOD;jzpf onf/ odkYaomf olonf 0dnmOfa&;&m üpdwf auseyfrI r&SdbJ? bk&m;ocif ESihfwpfvHk;wpf0wnf;&Sdap&ef wrf;warQmfvihfcJhonf/ bk&m;ocif\tvdk awmfESihfnDaom OmPf ynm rsKd; udkvdkvm;\/ odkYtwGufaMumihfvnf; ]]{Z&onf xm0&bk&m;\ w&m;awmfudk ppfaq;apmihfa&Smufjcif;iSm vnf;aumif;? pD&ifxHk;zGJUawmfrlcsufudk £oa&v trsKd;üoGefoifjcif;iSm vnf;aumif; oabmusaomoljzpf\}} ({Z& 7;10)/ xdktaMumif; aMumihfyif olonf bk&m; ocif \vlrsKd;wdkY\ &mZ0ifordkif;udk avhvm cJhonf/ xdktaMumif;udk ]yka&mzufESihfbk&ifrsm;} pmtkyfü tus,f w0ifha&;om; xm;NyD;jzpfonf/ &mZ0ifordkif;ESihf uAsmpmwdk0w¬KESifhusrf; udk;usrf;um; rsm;udkavhvm jcif;aMumihf bk&m;ocif tcGifh ay;í a,½k&Svif ysufpD;&jcif;? udk,fawmf\vlrsKd;wdkYonf wkdif;wpfyg; trsKd;om; rsm; wdkY \uRefoabmuf tjzpf ac:aqmifcH& jcif; t aMumif; udk em;vnfod&SdcJh &onf/}} (yka&mzufESihf bk&ifrsm;? pmrsufESm 608)/

]]{Z&\tm;xkwfrIonf EIwfuywfawmfudk omípdwf0ifpm; oGm;aponf/ oefY&Sif;aomta&;tom;rsm;udk xdef;odrf; jcif; yGm;rsm;jcif; rsm;udkvnf; jzpfapygonf/ ynwfcsufa&;xm;orQwdkYudkpkpnf;onf? a0iSjzefYcsdonf/ oefY&Sif;aomEIwfxGufpum;rsm;udk vltrsm;\vufwGif; odkYa&mufatmif ydkYaqmifay;onf/ tzdk;rjzwfEkdif aom todynm? twwf ynmrsm;udk rQa0ay;cJhonf/}} pmrsufESm  609/

rSwfom;zG,f&mtcsufrSm {Z&onf wpfyg;trsKd;om;wdkY\ enf;ynmrsm;udk oif,lcJh&onfhwdkif? ol\tjrifrSm xdkt&mrsm;onf rjynfhpHkao;/ xdktwGufaMumihf trSefw&m;\rlvblwrSvmaomtrSef udk &SmazGcJhonf/ ¤if;rSm bk&m;ocif\EIwfuywfawmfESihfynwfw&m; awmfrsm;yifjzpfonf/ avmua&;&mwuúodkvfausmif;rS roifMum;ay; cJh&aomynmudk  oif,lcJh&onf/  avmu&Sdwuúodkvfynmrsm;onf trSm; ruif;Ekdifyg/ arSmftwwf0dZÆm ynmrsm;onf olYtwGufrnfodkYtoHk;0if Ekdifygrnfenf;/ ,aeYtcsdeftcgrSmyif avmuynmESihfywfoufí uREfkyf wdkYroif,loifh aomt&m trsm;tjym; &Sdaeygovm;/

aomMum                                         atmufwdkbm  4

xyfqifhavhvm&ef

t,fvif*sD0dIufa&;om;aom “Ezra, the Priest and Scribe,” pp. 607-617, in Prophets and Kings. 

{Z&\tm;xkwfvkyfaqmifrIudkavhvmyg/ ]]{Z&onf bk&m;ociftwGufpum;ajymay;oljzpfvmonf/ aumif;uif udktkyfcsKyf aomenf;Oya’ynwfrsm;udk  vlwdkYtm;ynmay;qHk;ronf/ ol\oufwrf; wpfavQmufü bk&ifrif; BuD; \nDvmcHtwGif; rD’dkyg&SefrSmaomfvnf; aumif;? a,½k&SvifrSmaomfvnf;aumif; olonf q&mwpfqlyifjzpf onf/ oloif,l &&SdaomtrSef w&m;twGuf wjcm;oludka0iSaomtcg üvnf; ol\pGrf;&nf OmPfydk íxufjruf vmonf/ olonf bmom w&m; udkif;½dIif; olwpfOD;?  vHkYv0D&d,&SdolwpfOD;jzpfvmonf/  aeYpOf toufwmü jrihfjrwfaombk&m;ocif\oufaocHwpfOD;jzpfcJh&onf/}} t,fvif *sD 0dIuf (Prophets and Kings, p. 609).

,aeYtcsdeftcgjyefvnfûyjyifjcif;vkyfief;rsm;wGif {Z& vdk yk*d¾Kvf rsKd;vdktyfaeygonf/ xdkyk*d¾KvfwdkYonf tjypfudkrzHk;? bk&m;&Sif udk*kPfûy jcif;trIudkvnf; rvGJra&Smifolrsm;jzpfMuonf/ wm0efudk0efxkyfwpfck tjzpf owfrSwfvkyfaqmifaeolwdkYonf trSm;ûyrdvQif pdwfNidrfoufrI r&Sdwwf/  raumif;rIudkvnf;  rSm;,Gif; aom rsufuef; arwåmrsKd;jzihf zHk;tkyf jcif;rûywwf/ bk&m;ocifonf vludkrsufESm rvdkufwwf/ vlenf;pkudk qHk;rNyD;? vltrsm; twGufu½kPm awmfudkjyo awmfrl wwfjcif;udk owd& atmufarhvdrfhrnf/   raumif;rI udkvuf rcHolrsm; onf c&pfawmf\ pdwfae pdwfxm;udk tjrJazmfjyolrsm; jzpfaMumif; vnf; owd& Muvdrfhrnf/ PK page 675.

-0-