ZSS 1: Pasian in Bawl

Lesson 1      Pasian in Bawl

June  29- July 5

 

Sabbath  Nitaklam                                     June 29                                

Tukaalsung sim ding: Gen. 1-3; Acts 17:28; Psalms  148;   Psalms 24: 1;  Gen. 4 : 1- 9:  Matt. 22:37- 39;  Rev. 14:7.

Kamngah :   “Mizawngte bawlsiatna pen a piangsak Pasian simmawhna hi a, mizawngte tungah citna pen Pasian zahtakna a hihi.”  Prov.  14:31.

                       Na khat peuhpeuh, khutsiam lam, annek, cihbang khat peuhpeuh; bawl khit teh mi khat pia, amah’n susia ahih keileh deihlo cih khawng na tuakkha ngei hiam? Pasian in zong leitung a bawlkhit teh mihing pia a, mihingin mawhna tawh susia pah cih na ngaihsun thei hiam?

         Lai Siangtho sungah, Pasian in leitung a bawlkhit teh “hoih mahmah” ci hi. Pasian in a bawlsa leitung (Gen. 1, 2) a vei zia i mu hi. Gen. 3 na ah mihingte mawhna sungah puk in, Pasian a langdo manun, Pasian lungsim natdan i mu leuleu hi.

         Hih leitung pen, mawhna, gitlohna, siatna, langdona te tawh dim mah leh, Pasian in it veve a hihlam i mu a, Pasian in hi leitung gupkhiat na’ng leh thaksuaksak ding a geelna te ah, eite mahmah Ama’ geelna te picingsak dingin hong zang a hihna te i mu toto hi. Ama’ hong hehpihna a sangsawn te i hi a, tua hehpihna i san mah bangin, Amah tawh nasemkhawm te i hi sawnsawn hi. Tua nasep bangzah siangtho a thupi hiam?

Sunday                                                          June  30

Pasian : Piansakna Enpak

            Hih leitung leh a sung a om nuntakna, eite leh i kimkot a om nuntakna nei te khem peuh khat leh khat kizopna te khempeuhin piangsakpa Pasian kiangpan a kipan a hihi “Pasian hangin eite piangin, hingin, i gamtang hi” (Acts 17:28).  “A kipatcil in Pasian in van leh lei a bawl hi” cih tawh Lai Siangtho tangthu a kipan hi.Ama’ kam pan a puakhiat piansakna kammal te in vanglian a eite ngaihsut phaakzawh thu hilo hi.

            Pasian in a gamla panin hong gaalbawl hilo a, Amahtek mapang in, mi masa tegel bawl hi (Gen. 2:7).

            Gen. 1:26-31 sungah, mi masa tegel a bawlna na sim kha ding hi. Pasian tawh kisai bangthu thupi na mu hiam? Mi tawh kisai zong bang thu thupi a om hiam?

…………………………………………………………………………………………………………………..

            Piansak nate tungtawnin Pasian thu tampi kisin thei hi i ci hi. A piansak te i et ciangin, Ama’ omzia tampi i telthei hi. Pasian in a piansakte a bawldaan tungtawn in Amah i teltuam thei hi. Gentehna in, Pasian pen kuhkal a hih manin, a nasepna te lakpanin kuhkalna i sin thei hi. Pasian pen thakbawltawm thei Pasian a hih manin, A nasepna te i muh ciangin, i kilat luatna ding omlo hi.

            Tua mahbangin Pasian pen, kizopna hoih Pasian a hih manin, leitung nate a gawmkhop dante i mu ding hi.Na khatsimin kizopna nei diudeu in bawl hi. Ganhingte zong kizoppih neisak diudeu hi. Mihing zong, Amah tawh a kizom leh a dangte tawh zong a kizom in bawl hi.

            Pasian tungtang thu i theihna ki ciangtanh lua mahmah taleh, Ama omzia i muhsun tengin zong leitung om dingdan hong muthei sak hi.

            Mawhna in a suksiatsa hi mah taleh, i leitungomzia na teltheihna in, Pasian omzia bangzah in hong telsak tuam hiam?

Monday                                                             July 1

A Kicing Leitung

            Eden huan pen phawkhuai mahmah hi. Eden huan thu a tomgen na bekbek in zong, eite lungsim sungah lunggulhna hong guanzo hi. Leitungah hibang a omtheihna, lamdang i kawmkawm in i mu nuam mahmah zel hi.  Lungkimna leh kicinna omngiat in, Pasian mahmah in zong, “Pasian in a bawlsa khempeuh enin, hoihsa mahmah hi” (Gen. 1:31) ci hi.Pasian in a hoih leh a nungta in bawl hi. A meel, a lim leh a kizatdan te a hoih mahmah le, a gamtaang zaizai, a diang ngeingai in a bawl hi. Hoih a sak ding mah hi mawk hi.

            Gen. 1 simin. “Pasian in hoihsa mahmah hi” cih kinken pen, na koici ngaihsut hiam? Gen. 1 : 4, 10, 12, 18, 25, 31.

……………………………………………………………………………………………………………………

            Mawhna omkhit pekciang a ki ciamteh pan himah ta leh, laisiangtho sungah piansakna a hoih mahmah te vive tawh kidim hi (Job 38 – 41; leh Psalms 148). Tuate khem peuh pen mawhna om maa thu te hilo a, mawhna omkhit nangawn a i muhtheihlai te vive  hizaw hi. Zeisu nangawn in, Pasian nasepna a hoihna te tawh thu genteh a (Matt. 6:26, 28-30), Pasian tung kinga ding cih hong hanthawn lai hi. I mitte hong in enleng, Pasian’  hehpihna a sangtuam mahmah te i hihna hong telmuhsak hi. Haksatna te lak mahmah ah zong Pasian tungah lungdam thei ding, hong piapa mai ah ki niamkhiat i siam ding hi.  Adventist te in hong tungding Pasian’ gamthak lamen te i hih mah bangin, a hoihna,  a nopna leh a phatna te i mu siam ding a, khatvei lai a om ngeisa khat hong omkiklai ding cih i thei ding hi.

            Leitung’ hoihna nangma aituam muhna ah, koipen hoih nasa pen hiam?  Na nisim nuntakna sungah tua leitung’ hoihna te tungtawn in, Pasian na theihzawk na’ng koici om dingin na um hiam?

Tuesday                                                             July 2

Leitung Kemcing

                       Laisiangtho’ ciaptehna bang hileh, a ki bawlthak leitung le Eden huan pen, mihingte nungta a khantoh theihna ding a kicing mahmah in om khin hi. Pasian in, mihing masa tegel tungah na lian mahmah khat pia a – Pasian bawl lai bang bek hilo in, Adam le Eve te pen hi leitungah a thupitna tuam vilvel a pia hi.

            Adam in ganhingte leh vasa te khempeuh min vawh masa (Gen. 2:19) hi. Tua banah “Pasian in amaute thupha pia a, cipha in tampi pha unla, leitung dimin zo un. Tuipi ngasa te, leitungah a gamtang a nungta te tungah ukna nei ta un” (Gen. 1 : 28) a ci hi.

            Gen.  1:28 leh Gen. 2 : 15,  saikaak in. Mihingte’ nasep ding tenglaigual khat leh nih tawh na pulak thei diam?

…………………………………………………………………………………………………………………….

            Khristian tangthu sungah a ommun mahmah, Gen. 1:28 na pen, leitung ngeina te suksiat theihna ding license bangin azang zong om uh hi. Leitung pen mite’ nop sakna ding leh hamphatna ding mah a kibawl hi napi, “sem in a kem ding” (Gen. 2 : 15) in mi hong koih hi. Kemcing i cih ciangin, sum lam vive i ngaihsun masa hi. Pasian hong sawl masak pen in, a bawlsa leitung akemcing a puahpha dingin mi hong aap hi.  Pasian thupiakna sungah hongpai ding a tuu a ta te in leitung luah ding cih ki mukhol zo hi. Pasian in a geel masakpen lai in, mite’ a ding in nuntakna, phat na, hamphatna hi ding a, Adam leh Eve in zong tua kepcin na ah thu lianpi nei ding uh hi.

            Leitung pen Topa aa hi (Psalms 24:1) a, eite in Pasian hong piaksa kemcing te i hihi. Tua banah, a kipuksa i leitung a kemcing te i hihna in mawhpuak lianzaw hong neisak hi.

            A kipuksa i leitung a kemcing te cihin bang khiatna nei nasa hiam?  Tua mawhpuak na theihtelna in na nisim nuntak zia hong koici sukkhak thei ding hiam?

Wednesday                                                            July 3

A Kisiasa Leitung

            Pasian in nadangte tungah a piak hetloh, Adam le Eve bek a piak thu khat pen Lungsim Suahtakna ahi hi. Singkung lopa leh ganhing te’n a neihtheihloh thu ahi hi. Pasian in lungsim suahtakna pen thupi sak mahmah a, mite’n thumanloh lam teel zaw phial mah taleh, Pasian in phal veve hi. Tua bang a hih manin, itna leh suahtakna tungtawn a hong piang thute in lauhuai thei ding hi cih mu hi.

            A susiapa khat hong om a (vanmite’n zong tua lungsim suahtakna nei uh) Pasian bawlsa a hoih nate khempeuh susia a, Pasianin a tuam vilvel a bawlsa mite’n tua susia dingin amah’n zang hi. Gulpi zangin, Pasian bawlsa a kicing mahmah te tungtang dotna om kiksak (Gen. 3:1-5) hi. Mawhzolna bulpi in, Pasian piaksa khempeuh sang a tamzaw deihsak a, Pasian’ hoihna muanglo zaw in a mau kimuanna neisak hi. Tua teelna hangin, Pasian geelsa Amah tawh kizopna kitat ta hi. Pasian geelsa Amah tawh kizop na pen cikmah hunin nei thei nawnlo (Gen. 3:8-10) uh a, amau geel zong tangguak a om in, amau geel kikaal ah zong zumhuaina hong kipan hi. Leitung nate tawh a kizop na te khempeuh zong kitat gawp hi.

            Gen. 3:16-19 simin. Mihing leh piansak leitung kikal ah kizopna kikheel bangteng hong lak hiam?

……………………………………………………………………………………………………………………

            Mawhna hangin, Adam, Eve leh nadang te aa ding nuntak haksatna tampi hong pian hi.Mawhna sulzuite in hong tungtakpi a, mihingte kizopna hong susia hi. Pasian tawh i kigamla ta hi. Innkuan sungzong hong sukha a, mite tawh i kizopna zong hong lauhuai mai hi. I kimkot teng tawh zong haksapi mahin hongomsak hi. I mailam nuntak na’ng khempeuh hong suksiatsak hi.

            A hihhang Pasian in leitungpen hibang dingin a bawl hilo hi. Gen. 3 sung a om “Samsiatna” te pen kamciamte in hongzui a, mawhna suksiatsa leitungpen, Pasianin thakbawl ding cih thu ahi hi.Mawhna suksiatsa sungmah a i nuntak sungin leitung a dingin Pasian geelsa hoihna te khempeuh i lamto ding hi.

Thursday                                                              July  4

Mihing Innkuan

            Mawhna hong lutphet in hihte ki tatsat nading hunsawtla hetlo hi. Hazatna, ki telkhialhna, hehna te in, unaute kithahna thu hong piangsak hi. Cain’ mawhna vai Pasian in a dot ciangin, a dawnna pen kona tawh a muibun kammal te “ka sanggam pa a kempa ka hi hiam?” (Gen. 4 : 9) ci hi.Pasian’ dotna in, “Himah, na sanggampa kempa hiteh” cih thu a hemgen higige hi.

            Prov. 22 : 2 simin. Bang thu hong hem gengen hiam? I sanggam mipih te tungah bangci dan kizopna te i neihna hong lak hiam?

……………………………………………………………………………………………………………………

            I muh khempeuh Pasian in, Ama’ meel-lim sun in a bawlsa a hihi. Kizopna te kitat gawp himah ta leh, Pasian bawlsa hihna sungah a kizomgai i hihi”. Eite in mihing i hihna tawh a kizomgai i hihi. Mihingte unau hihna pan, dawi in hong suksiat na hangin, mi khempeuh tungah lauhuaina hong tung hi” EGWhite, The Ministry of Healing p. 345.  Ut in ut-ta kei leng zong, Pasian hong piaksa khat leh khat kizopna tungtawn in, khat leh  khat mawhpuak i kinei hi (Matt.  22:37-39).

            Lai Siangtho buppi sungah, Pasian in hong piangsakpa a hihna, hong lak kikkik hi. Gentehna- Sabbath in piangsakpa hong phawksak (Exodus 20:11); hun nunung ciangin Amah biakpiakna hi ding (Rev. 14:7) hi. I bulpi Pasian sungah i kizom gai hi. “Mi zawngte bawlsiatna pen, a piangsak Pasian a simmawh hi a, mizawngte tungah citna pen, Pasian zahtakna a hihi” (Prov. 14:31).

            Pasian in hong piangsakpa a hih mahbangin, i biakpiak ding, mite tungah i cit ding cihte khempeuh, Amah’n thu hongpia khin zo hi. Haksatna, lauhuaina leh a hi bialbual te lakmah ah; eite pen “ i sanggampa a kempa” i hi veve hi.

            Lai Siangtho sung tawntungah, Pasian in, piangsak-pa a hihna, banghangin honglak kikkik kinken hiam? Banghangin thupi a, mi tawh i kizopna tung hong koici huzaap ding hiam? Friday                                                      July 5

Ngaihsut Beh Ding: EGWhite, “Piansakna” Patriarchs and Prophets lai 44-51simin.

            “Pasian in ki itna hi, A omzia, a thukham in itna hi. Hi khinzo a, hi paisuak ding hi. A sangna dawn a ompa, tawntung hun a neipa, a kikheel ngeilo pa ahi hi. Ama sungah kideidan na te omlo a, khua miallo hi. . .Hong piansakna te pen mong neilo itna hi a, Ama’ vangliatna in, mite a ding thupha kicinna a hihi” EGWhite. Patriarchs and Prophets, laimai 33.

            “Mite’n, Topa tungah thumanna tawh ‘Kemcing’te hi le uh gilkial dangtakna te, puan neihlohna te omlo ding hi. Thuaksiatna sung hong tun pen, thu maanlohna hi. Pasian in a mite ‘Kemcing’ te dingin hong teel hi. Thuaksia te, puan neilo te leh mihingte kisapna munah; Pasian teek hong tuaksuk loding hi. Amah in a kicing vaihawmna nei khinzo hi.” EGWhite. Welfare Ministry, laimai 16. (Kemcing – Steward)

Kikup ding Dotna te

  1. A tung a EGWhite kammal nunungte ngaihsunpha in. Bang gennuam hiam? Zawnna tungtang ahkua’n mawhpuak nei taktak ci hiam? A thumaan ‘Kemcing’ te hihding a thupitna hong koici lak hiam?
  2. Mawhna in hong suksiat khit kum tampi khit ciangin, piansak lai a hoihna te koici muhtheih lai ding hiam? Piangsakpa Pasian umte in, midangte’n piansak na te a muhtheih na’ngin koici huhtheih ding hiam?
  3. “Kemcing” cih kammal na bangci tel hiam? Pasian in “Kemcing” hoihkhat hi ding a hong sapna te, tukal sinna in, na muhna hong khangsak hiam?
  4. Mi khatpeuh pen, Pasian in “A mel a lim sun in bawl a it” a hihna thu mite tungah na muh theihna dingin na koici kikheel ding kisam hiam?

Tomlaakna: Pasian in a hoih a kicing leitung bawl in, a kemcing dingin, Ama meel leh lim sun in a bawlsa mihing hong aap hi. Mawhna in Pasian hong piak ki zopna hong suktansak himah  taleh, i kimkot a om sanggamte  don ding leh kemcing ding in, ei hong teel hi. Tua mawhpuak picinsakna in, hong piangsak pa Pasian zaktakna namkhat hipah hi.

Download (PDF, Unknown)