“Nulepate aw, na tate uh aiawh in hahkat in na na sem uh hiam? Pasian in a sia na deihlohna, na kuhkalna,  vil gige in na omna thei hi. Na thungetnate hong za hi. Lungduaina le lungnemna tawh na tate uh pantah un. Vantung bup in na nasepna lunglut hi. Vantung lampi ah na tate […]

 “Mi dangte tungah thu na khenkhen leh it hun ding na ngah ngei kei ding hi”.  “Mi khempeuh in na lianpi sem thei lo hi. Ahih hangin itna tawh na neu nono kisem thei tek hi”.  “Kilemna pen nuihmai tawh hong kipan hi”.  “Vantung gam pen hi ci ding hi cih […]

Mipilte’ Thupilte – An neekna in pumpi khang sak aa, laibu manpha simna in ngaihsutna khang sak hi. ~ Jerremy Collier – Bang laisim na hiam cih hong genin, kua na hiam cih hong gen ning. Bang lai dante simkikzelzel na hiam cih hong genin, bang na hiam cih hong gen ning. ~ Francois Mauriac […]

Top