Kham Khan Khai – Home

Puteek khat in a tupa te nupa a aw uh sangsak in thu a kinial uh tuak kha hi. Puteek in a tupa kiangah, “Na zi tawh na kinial uh ciangin banghangin na aw sangsak na hiam?” ci-in dong hi.

A tupa in, “Ka ngaihsutzia hong tel theihloh ciangin ka lungduai lo ahih manin ka aw a sangsak hi ing” ci-in dawngkik hi.

Puteek in, “Tu aa na gen teng mah aw dam tawh genkik le cin na zi in a zak theihna dingin kinai mahmah hilo na hi uh hiam? Banghangin aw sansak kul se hiam?” ci-in dongkik hi.

“Ka aw a san ciangin ka hehlam thei in ka thugen hong pibawl dinga, ka hehna zong dam tuam zaw hi” ci-in a tupa in dawngkik hi.

Puteek in, “Na aw sansakna ahangin tua hilo hi. Na zi tungah na heh ciangin na lungtang pen ama lungtang tawh kigamla hi. Na pumpi uh a kinai hangin na lungtang uh kigamla ahih manin a kigamla bangin na kingaihsun uh aa, a kitello phadeuh bangin kithei na hih manun na aw a sangsak na hi hi” ci hi.

“Ka aw sanna tua hang ahih leh, ka ki-it uh ciang ee bang ci?” ci-in a tupa in dong kik hi.

“Mi nih a ki-it kingaih uh ciangin, a lungtang uh kinai hi. Damdam in na kiho khiankhian uh hangin teltak in kiza hi. Tua bang hun ciangin, daitak aa om a pau hetloh na tawh zong kihopih in kitel thei mahmah hi” ci-in puteek in gen hi.

Efesa 4:15 [TDB] Itna lungsim tawh thutak genin, lutang ahi Khrih tawh i kibat dongin i khangto ding hi.

I aw a ngaihna hangin a kitel pah hi zenzenlo hi. Aw sang tawh i kitai aa kithuhilh hangin a kipiltuam hi pahlo hi. Tua sangin itna tawh damtak leh awnem tawh kihopihna leh kithuhilhna in muibunzaw tham ahi hi.

Tangthu: Unknown Author
Lim: www.123rf.com

Source